Zákon č. 263/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2014
Platnosť od 01.10.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

263

ZÁKON

z 12. septembra 2014,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z. a zákona č. 219/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

r) odmena športového reprezentanta Slovenskej republiky28a) za dosiahnuté výsledky na paralympijských hrách a deaflympijských hrách.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

28a) Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.