Nariadenie vlády č. 372/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z.

Čiastka 110/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2018
Zrušený 386/2018 Z. z.

OBSAH

372

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. decembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 505/2013 Z. z. sa mení takto:

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 420/2012 Z. z.

príloha


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Robert Fico v. r.