Vyhláška č. 366/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Čiastka 108/2014
Platnosť od 19.12.2014
Účinnosť od 01.03.2015
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. januára 2015, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2015.

366

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 10. decembra 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z. a vyhlášky č. 334/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 1 sa vypúšťa slovo „kontrolór,“.

2. § 48 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Poverený zamestnanec súdu zašle ministerstvu elektronickými prostriedkami rovnopis rozhodnutia podľa § 153 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, a to v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyznačenia právoplatnosti na prvopise rozhodnutia; rovnopis rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní zašle ministerstvu súd, ktorý rozhodnutie dovolacieho súdu doručuje.“.

3. § 56 vrátane nadpisu znie:

㤠56

Zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania pomocou technických prostriedkov

(1) Zvukový záznam z pojednávania sa uchováva na nosiči dát, ktorý sa po skončení súdneho pojednávania pripojí k súdnemu spisu, alebo sa v súdnom spise urobí poznámka, kde je zvukový záznam uložený.

(2) Úkony spojené so zaznamenaním priebehu súdneho pojednávania podľa odseku 1 vykonáva sudca alebo asistent. Ak sa na súdnom pojednávaní prejednávajú utajované skutočnosti, zaznamenávanie priebehu súdneho pojednávania sa preruší na nevyhnutný čas.

(3) Ak sa podľa predpisov o konaní pred súdmi vyhotovuje doslovný prepis zvukového záznamu, úkony s tým spojené vykonáva asistent.

(4) Ak sa na základe pokynu predsedu senátu vyhotovila na žiadosť niektorej zo strán kópia záznamu podľa odseku 1 alebo prepis záznamu podľa odseku 3, pri ich odovzdaní žiadateľovi sa vyhotoví protokol podľa vzoru č. 24 uvedeného v prílohe č. 4; jedno vyhotovenie protokolu sa založí do súdneho spisu.

(5) Na vyhotovenie kópie záznamu podľa odseku 1 alebo prepisu záznamu podľa odseku 3 sa ustanovenie § 195 ods. 3 vzťahuje rovnako.“.

4. V § 62 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je to po vyznačení právoplatnosti potrebné, zabezpečí súdny tajomník bezodkladné predloženie rovnopisu rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti učtárni.“.

5. V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene B prvom bode sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) až t), ktoré znejú:

p) návrh na vydanie ochranného opatrenia,

q) návrh na vydanie, opravu alebo zrušenie osvedčenia o ochrannom opatrení,

r) návrh na úpravu ochranného opatrenia nariadeného v inom členskom štáte, aby bola zachovaná jeho vykonateľnosť v Slovenskej republike,

s) návrh na vydanie rozhodnutia o neuznaní ochranného opatrenia vydaného v inom členskom štáte,

t) návrh na rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení účinkov uznania ochranného opatrenia,“.

Doterajšie písmená p) až t) sa označujú ako písmená u) až x).

6. V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene B sa štvrtý bod dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) žiadosť o poskytnutie informácie o orgánoch dožiadaného členského štátu.“.

7. V prílohe č. 4 vzor č. 24 znie:

príloha 04

8. V prílohe č. 5 vzore „Poučenie o správaní v pojednávacej miestnosti“ sa za bod 14 vkladá bod 15, ktorý znie:

15. Priebeh súdneho pojednávania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem čl. I bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 11. januára 2015, a čl. I tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2015.


Tomáš Borec v. r.