Nariadenie vlády č. 417/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

417

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 519/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 623/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 276/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 415/2012 Z. z. sa mení takto:

Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z.

KOEFICIENTY NA VÝPOČET PODIELU VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU NA VÝNOSE DANE

Vyšší územný celokRok
2015201620172018+
Bratislavský1,398381,349791,301201,25261
Trnavský1,012291,016761,021231,02570
Trenčiansky0,973690,978190,982680,98718
Nitriansky0,999211,003681,008151,01263
Žilinský0,999801,004271,008741,01322
Banskobystrický0,931110,935540,939980,94442
Prešovský0,930010,934450,938900,94334
Košický0,924370,928820,933270,93772

."


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Robert Fico v. r.