414

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 30. septembra 2014 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z. a oznámenie č. 409/2012 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2015. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2015.

K oznámeniu č. 414/2014 Z. z.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE

(platné od 1. januára 2015)

[…]

1. KAPITOLA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

[…]

Pravidlo 5bis

Pokračovanie v konaní

(1) Žiadosť

(a) Ak prihlasovateľ alebo majiteľ zmeškal niektorú z lehôt stanovených alebo uvedených v pravidlách 11(2) a (3), 20bis(2), 24(5)(b), 26(2), 34(3)(c)(iii) a 39(1), bude medzinárodný úrad napriek tomu pokračovať v konaní o medzinárodnej prihláške, v následnom vyznačení, v platbe alebo príslušnej žiadosti, ak:

(i) žiadosť o pokračovanie v konaní, podpísaná prihlasovateľom alebo majiteľom, je predložená medzinárodnému úradu na úradnom formulári a

(ii) žiadosť je prijatá, poplatok podľa sadzobníka poplatkov zaplatený a spolu so žiadosťou sú splnené všetky požiadavky, ktorých sa zmeškaná lehota týka, a to do dvoch mesiacov odo dňa uplynutia tejto lehoty.

(b) Žiadosť, ktorá nie je v súlade s bodmi (i) a (ii) písmena (a), sa nebude za takú považovať a prihlasovateľ alebo majiteľ bude o tom informovaný.

(2) Zápis a oznámenie

Medzinárodný úrad vyznačí v medzinárodnom registri pokračovanie v konaní a informuje o tom prihlasovateľa alebo majiteľa.

4. KAPITOLA

SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVŇUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY

[…]

Pravidlo 20bis

Licencie

[…]

(3) Zápis a oznámenie

[…]

(c) Bez ohľadu na písmeno (b), ak bolo vyznačené pokračovanie v konaní podľa pravidla 5bis, musí byť licencia zapísaná do medzinárodného registra v deň uplynutia lehoty stanovenej v odseku (2).

[…]

5. KAPITOLA

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY

[…]

Pravidlo 27

Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu; zlúčenie medzinárodných zápisov; vyhlásenie o neúčinnosti zmeny majiteľa alebo obmedzenia zoznamu

(1) Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu

[…]

(c) Bez ohľadu na písmeno (b), ak bolo vyznačené pokračovanie v konaní podľa pravidla 5bis, zmena alebo výmaz sa zapíše do medzinárodného registra ku dňu uplynutia lehoty stanovenej v pravidle 26(2), okrem prípadu, ak žiadosť bola podaná v súlade s pravidlom 25(2)(c), vtedy môže byť zapísaná od neskoršieho dátumu.

6. KAPITOLA

OBNOVY

[…]

Pravidlo 30

Podrobnosti týkajúce sa obnovy

(1) Poplatky

(a) Medzinárodný zápis sa obnoví po zaplatení poplatkov, najneskôr v deň, keď sa má vykonať obnova medzinárodného zápisu, a to

[…]

(iii) doplnkového poplatku, prípadne individuálneho poplatku pre každú vyznačenú zmluvnú stranu, voči ktorej nebolo do medzinárodného registra zaznamenané žiadne odmietnutie podľa pravidla 18ter alebo neplatnosť účinkov zápisu vo vzťahu ku všetkým uvedeným výrobkom a službám podľa položky 6 sadzobníka poplatkov. Platba sa však môže uskutočniť v lehote šiestich mesiacov od dátumu, keď sa má medzinárodný zápis obnoviť, za predpokladu, že sa zároveň zaplatí aj príplatok podľa položky 6.5 sadzobníka poplatkov.

[…]

(2) Ďalšie údaje

(a) Ak si majiteľ neželá obnoviť medzinárodný zápis pre vyznačenú zmluvnú stranu, pre ktorú nebolo do medzinárodného registra zapísané žiadne odmietnutie podľa pravidla 18ter vo vzťahu ku všetkým dotknutým výrobkom a službám, platba požadovaných poplatkov sa doplní vyhlásením majiteľa o tom, že obnova medzinárodného zápisu sa nemá do medzinárodného registra zapisovať vo vzťahu k tejto zmluvnej strane.

(b) Ak si majiteľ želá obnoviť medzinárodný zápis pre vyznačenú zmluvnú stranu bez ohľadu na skutočnosť, že pre túto zmluvnú stranu bolo zapísané odmietnutie podľa pravidla 18ter vo vzťahu ku všetkým dotknutým výrobkom a službám, platba požadovaných poplatkov vrátane prípadných doplňujúcich alebo individuálnych poplatkov týkajúcich sa tejto zmluvnej strany sa doplní vyhlásením majiteľa, že obnova medzinárodného zápisu sa má zapísať do medzinárodného registra vo vzťahu k tejto zmluvnej strane.

(c) Medzinárodný zápis sa nesmie obnoviť voči tej zmluvnej strane, vo vzťahu ku ktorej sa zapísala neplatnosť zápisu pre všetky výrobky a služby podľa pravidla 19(2) alebo sa zaznamenalo vzdanie sa zápisu podľa pravidla 27(1)(a). Medzinárodný zápis sa nesmie obnoviť voči vyznačenej zmluvnej strane pre tie výrobky a služby, pre ktoré bola vyznačená neplatnosť medzinárodného zápisu na území zmluvnej strany podľa pravidla 19(2) alebo pre ktoré bolo zapísané obmedzenie podľa pravidla 27(1)(a).

(d) Ak je v medzinárodnom registri vyznačené vyhlásenie podľa pravidla 18ter(2)(ii) alebo (4), medzinárodný zápis týkajúci sa vyznačenej zmluvnej strany sa nesmie obnoviť pre tie výrobky alebo služby, ktoré nie sú vo vyhlásení uvedené, ibaže by majiteľ súčasne so zaplatením požadovaných poplatkov vyhlásil, že medzinárodný zápis sa má obnoviť aj pre tieto výrobky a služby.

(e) Skutočnosť, že sa medzinárodný zápis neobnovil podľa písmena (d) pre všetky dotknuté výrobky a služby, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) dohody alebo článku 7(2) protokolu. Skutočnosť, že medzinárodný zápis nebol obnovený pre všetky vyznačené zmluvné strany, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) dohody alebo podľa článku 7(2) protokolu.

[…]

Pravidlo 31

Zápis obnovy; oznámenie a osvedčenie

[…]

(4) Oznámenie v prípade neobnovenia zápisu

(a) Ak medzinárodný zápis nie je obnovený, medzinárodný úrad bude o tom informovať majiteľa, zástupcu, ak existuje, a úrady všetkých zmluvných strán vyznačených v tomto medzinárodnom zápise.

(b) Ak medzinárodný zápis nie je obnovený pre niektorú z vyznačených zmluvných strán, medzinárodný úrad o tom informuje majiteľa, zástupcu, ak existuje, a úrad tejto zmluvnej strany.

SADZOBNÍK POPLATKOV

(platný od 1. januára 2015)

švajčiarske franky

[…]

7. Iné záznamy

[…]

7.6 Žiadosť o pokračovanie v konaní podľa pravidla 5bis(1) 200

Anglické znenie textu