Nariadenie vlády č. 354/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Čiastka 107/2014
Platnosť od 17.12.2014
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 443/2010 Z. z.

OBSAH

354

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. decembra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 228/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

b) verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške

1. 147 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

2. 14 000 eur na 1 čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

c) miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 1 153 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky.“.

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4a

Prechodné ustanovenie

Ustanovenie § 2 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použije pre žiadosti o poskytnutie dotácie podané od 1. januára 2015.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Robert Fico v. r.