Nariadenie vlády č. 228/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

(v znení č. 354/2014 Z. z.)

Čiastka 55/2013
Platnosť od 22.08.2013
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 443/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 277/2015 Z. z. vložil do zákona č. 443/2010 Z. z. nový § 25b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 228/2013 Z. z.

228

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júla 2013,

ktorým sa ustanovuje výška dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výška oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Výška dotácie

§ 1

Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť finančné prostriedky formou dotácie na rozvoj bývania (ďalej len „dotácia“) vo výške 56 600 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov.

§ 2

(1) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

b) verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške

1. 147 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

2. 14 000 eur na 1 čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,

c) miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 1 153 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky.

(2) Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) zákona možno poskytnúť dotáciu do výšky 80 % oprávnených nákladov jednotlivých druhov obstarávanej technickej vybavenosti na

a) verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 86 eur na 1 m verejného vodovodu, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky,

b) verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky vo výške 172 eur na 1 m verejnej kanalizácie, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky,

c) miestnu komunikáciu vo výške 81 eur na 1 m miestnej komunikácie, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie.

§ 3

Na odstránenie systémovej poruchy podľa

a) § 6 ods. 1 písm. a) až e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 20 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov,

b) § 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 14 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov.

§ 4

Výška oprávnených nákladov

(1) Na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac

a) 900 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,

b) 890 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,

c) 880 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.

(2) Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac

a) 605 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,

b) 585 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.

(3) Na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac

a) 650 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,

b) 640 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,

c) 630 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.

(4) Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac

a) 430 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,

b) 420 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.

§ 4a

Prechodné ustanovenie

Ustanovenie § 2 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2015 sa prvýkrát použije pre žiadosti o poskytnutie dotácie podané od 1. januára 2015.


§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Robert Fico v. r.