Oznámenie č. 358/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2014
Platnosť od 17.12.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

358

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva ­financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrob­nosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.) a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.). Opatrenie ustanovuje postup účtovania verejnej zbierky v ­účtovných jednotkách, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, v nadväznosti na zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2014, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/ 2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.), v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74 (oznámenie č. 102/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 (oznámenie č. 526/2009 Z. z.), opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 (oznámenie č. 456/2010 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74 (oznámenie č. 559/2011 Z. z.) a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 (oznámenie č. 404/2013 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 41 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„V prospech účtu 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy sa účtuje príjem miestnych dotácií formou preddavku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty.“.

2. V § 41 ods. 10 sa na konci pripája táto veta:

„Na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom sa účtujú príspevky z dotácie z prostriedkov Európskej únie, ktoré ešte neboli odsúhlasené, ale účtovná jednotka na projekt už vynaložila vlastné finančné prostriedky v súlade s dohodnutou zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov z Európskej únie, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 691 – Dotácie.“.

3. V § 45 ods. 8 druhej vete sa za slovo „období“ vkladá čiarka a slová „okrem príspevkov prijatých politickou stranou alebo politickým hnutím podľa osobitného predpisu48a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

48a) § 25 zákona č. 85/2005 Z. z.“.

4. V § 49 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„V prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov sa účtuje tvorba fondu vo výške výnosov, o ktorých sa účtovalo v účtovej triede 6, ak ide o výnosy zo zdanených príjmov alebo z príjmov, ktoré sa nezdaňujú, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov.“.

5. V § 59 odsek 5 znie:

(5) Na ťarchu účtu 567 – Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky sa účtujú podľa § 67a ods. 4 poskytnuté dobrovoľné peňažné príspevky (ďalej len „príspevok“) z verejnej zbierky70) (ďalej len „zbierka“) fyzickým osobám alebo právnickým osobám, pre ktoré bola organizovaná zbierka, súvzťažne v prospech príslušného analytického účtu 221 – Bankové účty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:

70) Zákon č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. V § 66 ods. 2 a 5 sa za slovo „účtujú“ vkladajú slová „napríklad podiely na zisku,“.

7. V § 67 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „V prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb sa účtujú prijaté finančné prostriedky ako dar podľa osobitného predpisu.72a) V prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od právnických osôb alebo v prospech účtu 663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb sa účtuje odpustenie záväzku so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzkov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

72a) § 50 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 67 sa vypúšťa odsek 5.

9. Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠67a

Účtovanie zbierky

(1) Príspevky prijaté vykonávaním zbierky sa účtujú v prospech účtu 667 – Prijaté príspevky z verejných zbierok so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu 211 – Pokladnica alebo 221 – Bankové účty. V rovnakej sume sa účtuje tvorba fondu na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného analytického účtu k účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov. Prijaté príspevky v hotovosti sa prevádzajú v ustanovených termínoch na osobitný účet na zhromažďovanie príspevkov získaných zbierkou vedený v banke73a) a na základe bankového výpisu sa účtuje príjem finančných prostriedkov na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu 221 – Bankové účty.

(2) Úroky z vkladov príspevkov zo zbierky na osobitnom účte na zhromažďovanie príspevkov získaných zbierkou vedenom v banke sa účtujú v prospech príslušného analytického účtu k účtu 644 – Úroky so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu 221 – Bankové účty a súčasne v rovnakej sume sa účtuje tvorba fondu na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného analytického účtu k účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov.

(3) Náklady zbierky73b) sa účtujú na ťarchu príslušného analytického účtu účtovej triedy 5 -Náklady na činnosť podľa druhu a súčasne sa v časovej a vecnej súvislosti účtuje použitie fondu na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 656 – Výnosy z použitia fondu.

(4) Použitie čistého výnosu zbierky73c) sa účtuje na ťarchu účtu 567 – Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky, ak účelom zbierky nie je použitie čistého výnosu zbierky na činnosť účtovnej jednotky, ktorá zbierku organizovala alebo na ťarchu príslušného účtu účtovej triedy 5 – Náklady na činnosť podľa druhu, ak účelom zbierky je použitie čistého výnosu zbierky na činnosť účtovnej jednotky, ktorá zbierku organizovala. Súčasne sa v časovej a vecnej súvislosti účtuje použitie fondu na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 656 – Výnosy z použitia fondu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 73a až 73c znejú:

73a) § 2 ods. 3 zákona č. 162/2014 Z. z.

73b) § 2 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z.

73c) § 2 ods. 4 zákona č. 162/2014 Z. z.“.

10. Za § 72e sa vkladá § 72f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72f

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015

Pri účtovaní zbierky, ktorej vykonávanie sa začalo do 31. decembra 2014, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.“.

ČI. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií