Nariadenie vlády č. 418/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 118/2014
Platnosť od 31.12.2014
Účinnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.

OBSAH

418

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

(15) Normatív na žiaka prvého ročníka strednej odbornej školy a jeho nasledujúcich ročníkov vzdelávajúceho sa v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom

a) v zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce,6b) je 90 % normatívu na žiaka príslušnej kategórie školy počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname,

b) v zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,6b) je 110 % normatívu na žiaka príslušnej kategórie školy počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname.

(16) Normatív na žiaka strediska praktického vyučovania, ktorý je žiakom prvého ročníka strednej odbornej školy a jeho nasledujúcich ročníkov vzdelávajúceho sa v študijnom odbore alebo učebnom odbore zaradenom

a) v zozname študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce,6b) je 90 % normatívu na žiaka strediska praktického vyučovania počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname,

b) v zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce6b) je 110 % normatívu na žiaka strediska praktického vyučovania počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

6b) § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.

2. V § 7 ods. 14 písmeno b) znie:

b) všetci žiaci

1. základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok,

2. škôl podľa § 2 ods. 1 okrem základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je obec,

3. do 15 rokov veku zo škôl podľa § 2 ods. 1 okrem základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

18) § 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 3 a 4“.

5. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

KATEGÓRIE ŠKÔL S JEDNOTNÝM MZDOVÝM NORMATÍVOM PODĽA § 2 ods. 1 písm. e) až s) PODĽA ČÍSELNÝCH KÓDOV ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL

Kategória školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s)Číselný kód študijného odboru alebo
učebného odboru stredných odborných škôl
Stredná odborná škola – 1. kategória6308 N, 6310 Q, 6314 N, 6314 Q, 6317 M, 6317 N, 6318 Q, 6324 M, 6324 N, 6325 M, 6325 N, 6328 M, 6328 N, 6329 M, 6329 N, 6332 Q, 6335 Q, 6336 M, 6336 N, 6337 M, 6337 N, 6341 M, 6341 N, 6343 M, 6343 N, 6352 M, 6352 N, 6354 M, 6354 N, 6355 M, 6355 N, 6362 M, 6362 N,
6310 7, 6314 7, 6317 6, 6318 7, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6354 6, 6355 6, 6362 6,
Stredná odborná škola
– 2. kategória
1140 N, 2381 Q, 2675 Q, 2695 Q, 2839 Q, 2840 M, 2840 N, 2841 M, 2841 N, 2847 M, 2847 N, 2848 M, 2848 N, 2849 M, 2849 N, 2885 M, 2885 N, 2940 M, 2940 N, 2940 Q, 2949 M, 2949 N, 2951 M, 2951 N, 3125 M, 3125 N, 3158 M, 3158 N, 3231 M, 3231 N, 3336 M, 3336 N, 3431 M, 3431 N, 3432 M, 3432 N, 3650 M, 3650 N, 3739 M, 3739 N, 3760 M, 3760 N, 3764 Q, 3765 M, 3765 N, 3767 M, 3767 N, 3794 M, 3794 N, 3916 M, 3916 N, 3917 M, 3917 N, 3918 M, 3918 N, 3919 Q, 3920 M, 3920 N, 3957 M, 3957 N, 3964 M, 3964 N, 3965 M, 3965 N, 5371 H, 6292 N, 6851 N, 6851 Q, 6857 M, 6857 N, 7218 M, 7218 N, 7235 M, 7235 N, 7237 M, 7237 N, 7518 Q, 7646 M, 7646 N, 7661 M, 7661 N, 7662 M, 7662 N, 7667 N, 7669 M, 7669 N, 9245 M, 9245 N,
2241 6, 2381 7, 2665 7, 2695 7, 2840 6, 2841 6, 2847 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6, 3760 6, 3764 7, 3765 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3957 6, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6851 7, 6857 6, 7218 6, 7235 6, 7237 6, 7646 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola
– 3. kategória
2157 M, 2157 N, 2234 M, 2234 N, 2235 M, 2235 N, 2381 M, 2381 N, 2387 M, 2387 N, 2675 M, 2675 N, 2694 M, 2694 N, 3692 M, 3692 N, 3779 M, 3779 N, 3968 M, 3968 N, 4210 M, 4210 N, 4210 Q, 4211 M, 4211 N, 4215 M, 4215 N, 4219 M, 4219 N, 4221 Q, 4223 Q, 4227 M, 4227 N, 4228 M, 4228 N, 4234 M, 4234 N, 4236 M, 4236 N, 4238 M, 4238 N, 4239 M, 4239 N, 4243 M, 4243 N, 4246 M, 4246 N, 4336 M, 4336 N, 7649 M, 7649 N,
2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6, 4210 6, 4211 6, 4215 6, 4219 6, 4221 7, 4223 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 7649 6,
Stredná odborná škola
– 4. kategória
6323 K, 6323 N, 6323 6,
Stredná odborná škola
– 5. kategória
2153 L, 2414 L, 2415 L, 2417 L, 2493 L, 2675 L, 2676 L, 2737 L, 2859 K, 2859 N, 2890 L, 2952 L, 2958 K, 2958 N, 2960 K, 2960 N, 2982 L, 3125 L, 3137 K, 3137 N,
3139 L, 3243 K, 3243 N, 3244 K, 3244 N, 3247 K, 3247 N, 3248 L, 3341 K, 3341 N, 3347 L, 3454 L, 3656 K, 3656 N, 3659 L, 3660 L, 3756 L, 3757 L, 3758 K, 3758 N, 3759 K, 3759 N, 3778 K, 3778 N, 3792 K, 3792 N, 3795 K, 3795 N, 4508 L, 4511 L, 4512 L, 4521 L, 4526 L, 6403 L, 6405 K, 6405 N, 6411 L, 6421 L, 6425 K, 6425 N, 6426 L, 6429 K, 6432 K, 6432 N, 6441 N, 6442 K, 6442 N, 6476 L, 8501 L,
2859 4, 2958 4, 2960 4, 3137 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3778 4, 3792 4, 6405 4, 6425 4, 6432 4, 6442 4,
Stredná odborná škola
– 6. kategória
2262 K, 2262 N, 2411 K, 2411 N, 2413 K, 2413 N, 2419 K, 2419 N, 2426 K, 2426 N, 2447 K, 2447 N, 2497 K, 2497 N, 2682 K, 2682 N, 2684 K, 2684 N, 2697 K, 2697 N, 2734 K, 2860 K, 2860 N, 2880 K, 2880 N, 2888 K, 2888 N, 3446 K, 3446 N, 3447 K, 3447 N, 3776 K, 3776 N, 4553 K, 4553 N, 4556 K, 4556 N, 6444 K, 6444 N, 6445 K, 6445 N,
2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2426 4, 2447 4, 2490 4, 2497 4, 2682 4, 2684 4, 2697 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3446 4, 3447 4, 3776 4, 4553 4, 4556 4, 6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola
– 7. kategória
2412 K, 2412 N, 3349 K, 3658 K, 3658 N, 3693 K, 3693 N, 2412 4, 3658 4, 3693 4,
Stredná odborná škola
– 8. kategória
2679 K, 2679 N, 2679 4,
Stredná odborná škola
– 9. kategória
2965 H, 6456 H, 2965 2, 6456 2,
Stredná odborná škola
– 10. kategória
2866 H, 3151 H, 4567 H, 6423 L, 6460 H,
2866 2, 3151 2, 4567 2, 4572 2, 6460 2,
Stredná odborná škola
– 11. kategória
2285 H, 2287 H, 2423 H, 2430 H, 2432 H, 2433 H, 2435 H, 2439 H, 2458 H, 2464 H, 2466 H, 2487 H, 2488 H, 2683 H, 2738 H, 2877 H, 2878 H, 2889 H, 2954 H, 2955 H, 2956 H, 2962 H, 2963 H, 2964 H, 2977 H, 2978 H, 2987 H, 3146 H, 3152 H, 3250 H, 3251 H, 3274 H, 3355 H, 3370 H, 3661 H, 3663 H, 3668 H, 3672 H, 3673 H, 3675 H, 3679 H, 3688 H, 3762 H, 3763 H, 3766 H, 4524 H, 4529 H, 4561 H, 4562 H, 4569 H, 4571 H, 4575 H, 4580 H, 4582 H, 4586 H, 6422 K, 6422 N, 6446 K, 6446 N, 6451 H, 6452 H, 6475 H, 6481 H, 8545 H, 8551 H, 8564 H, 8573 H, 8576 H,
2401 2, 2423 2, 2430 2, 2432 2, 2433 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2458 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2683 2, 2738 2, 2877 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2956 2, 2962 2, 2963 2, 2964 2, 2977 2, 2978 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3251 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3668 2, 3672 2, 3673 2, 3675 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 3766 2, 4524 2, 4529 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4571 2, 4574 2, 4575 2, 4580 2, 4582 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2, 8545 2, 8551 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola
– 12. kategória
5304 M, 5304 N, 5308 M, 5308 N, 5310 N, 5311 M, 5311 N, 5312 M, 5312 N, 5314 M, 5314 N, 5315 N, 5317 Q, 5325 Q, 5333 Q, 5335 Q, 5356 M, 5356 N, 5358 M, 5358 N, 5370 M, 5370 N, 5376 M, 5376 N,
5304 6, 5308 6, 5310 6, 5311 6, 5312 6, 5314 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5333 7, 5335 7, 5356 6, 5358 6, 5370 6, 5376 6,
Stredná odborná škola
– 13. kategória
3434 K, 3434 N, 3457 K, 3457 N, 6444 H, 6445 H, 6489 H, 8207 Q, 8218 Q, 8221 M, 8221 N, 8222 M, 8222 N, 8223 M, 8223 N, 8233 M, 8233 N, 8234 M, 8234 N, 8235 M, 8235 N, 8235 Q, 8236 M, 8236 N, 8237 Q, 8238 M, 8238 N, 8238 Q, 8240 M, 8240 N, 8244 M, 8244 N, 8245 M, 8245 N, 8247 M, 8247 N, 8248 M, 8248 N, 8257 Q, 8258 Q, 8259 Q, 8263 Q, 8259 M, 8259 N, 8260 M, 8260 N, 8261 M, 8261 N, 8267 M, 8267 N, 8269 M, 8269 N, 8270 M, 8270 N, 8273 M, 8273 N, 8275 Q, 8276 Q, 8278 M, 8278 N, 8279 M, 8279 N, 8283 M, 8283 N, 8284 M, 8284 N, 8288 M, 8288 N, 8289 M, 8289 N, 8290 M, 8290 N, 8291 Q, 8292 M, 8293 Q, 8294 M, 8294 N, 8295 M, 8295 N, 8296 M, 8296 N, 8297 M, 8297 N, 8298 M, 8298 N, 8299 M, 8299 N, 8503 K, 8503 N, 8504 K, 8504 N, 8513 K, 8513 N,
3434 4, 3453 4, 6444 2, 6445 2, 6489 2, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8278 6, 8279 6, 8283 6, 8284 6, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8291 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6, 8503 4, 8504 4, 8513 4,
Stredná odborná škola
– 14. kategória
2275 H, 2463 H, 3178 F, 3678 H, 3680 H, 3684 H, 4578 H, 4579 F, 6424 H,
2275 2, 2463 2, 2485 2, 3678 2, 3680 2, 3684 2, 4578 2, 6424 2, 6453 2,
Stredná odborná škola
– 15. kategória
2176 H, 2477 F, 2478 F, 2498 F, 2752 F, 2982 F, 3161 F, 3179 F, 3282 F, 3283 F, 3284 F, 3383 F, 3473 H, 3686 F, 4572 F, 6449 F, 6468 F, 8541 H, 8555 H, 8557 H, 8559 H, 8571 H, 8572 H, 8582 H,
2176 2, 2752 0, 3473 2, 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2, 8571 2, 8572 2, 8582 2.

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.


Robert Fico v. r.