Vyhláška č. 266/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.

Čiastka 84/2014
Platnosť od 01.10.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

266

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. augusta 2014,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení vyhlášky č. 443/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

6. 00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.“.

2. V prílohe č. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „90 – tabaková surovina,“ a v písmene b) sa za slová „13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,“ vkladajú slová „14 – platiteľ dane z tabakovej suroviny,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Radko Kuruc v. r.