206

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 14. júla 1994


Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom pojednávaní 14. júla 1994 takto

rozhodol:

1. Ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) a § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb. nie sú v súlade s čl.13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd.

2. Ustanovenie § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb. nie je v súlade s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd.

3. Ustanovenie § 3 ods. 1 v časti odkazujúcej na § 2 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb. nie je v súlade s čl. 13 ods. 3, s čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 3 a s čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd.

4. Ustanovenie § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb. nie je v súlade s čl. 12 ods. 1, s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd.

5. Ustanovenie § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb. nie je v súlade s čl.12 ods. 1, s čl. 13 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd.

6. Nevyhovuje návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu § 3 ods. 1 v časti odkazujúcej na § 2 ods. 1 písm. a) až c) zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb. s čl. 13 ods. 3 a s čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 3 a s čl. 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd a nesúladu § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb. s čl. 2 ods. 2 a s čl. 13 ods. 1 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 2 ods. 2 a s čl. 3 a s čl. č. 4 ods. 1 a 3 Listiny základných práv a slobôd.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú účinnosť ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d), § 2 ods. 2 a 3, § 3 ods. 1 v časti odkazujúcej na § 2 ods. 1 písm. d), § 3 ods. 3 a § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Pokiaľ Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou základných práv a slobôd, strácajú tieto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1992 Zb. po šiestich mesiacoch od vyhlásenia nálezu platnosť.


Podpredseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Štefan Ogurčák v. r.