Nález č. 260/2014 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 10. septembra 2014 vo veci návrhu bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Čiastka 83/2014
Platnosť od 26.09.2014
Účinnosť od 26.09.2014

260

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 10. septembra 2014

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 2014 zloženého z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka (sudca spravodajca), Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu bývalého prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 7 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

rozhodol:


1. Druhá veta ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca účinnosť druhá veta ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie označené ustanovenie do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca toto ustanovenie po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zaniká platnosť uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 19. júna 2013 v časti týkajúcej sa rozhodnutia o pozastavení účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.


Ivetta Macejková v. r.

predsedníčka pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky