273

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. novembra 2017

o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje vykonávanie niektorých opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, nadnárodné organizácie výrobcov a nadnárodné združenia organizácií výrobcov

(1) Žiadosť o uznanie za

a) organizáciu výrobcov2) alebo nadnárodnú organizáciu výrobcov3) podáva právnická osoba združujúca výrobcov v sektore ovocia a zeleniny,4)

b) združenie organizácií výrobcov5) alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov6) podáva právnická osoba združujúca organizácie výrobcov alebo nadnárodné organizácie výrobcov.

(2) Žiadosť o uznanie podľa odseku 1 sa podáva Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“).

(3) Prílohou k žiadosti o uznanie je

a) originál alebo osvedčená kópia stanov právnickej osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,7)

b) doklad o počte členov právnickej osoby podľa odseku 1,

c) doklad o hodnote predanej produkcie8) ovocia a zeleniny (ďalej len „produkcia“) členov právnickej osoby podľa písmena b) za tri kalendárne roky bezprostredne predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť o uznanie,

d) doklad o uznaní organizácie výrobcov alebo doklad o uznaní nadnárodnej organizácie výrobcov vydaný príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, v ktorom majú sídlo členovia právnickej osoby podľa písmena b), ak ide o žiadosť o uznanie týkajúcu sa nadnárodného združenia organizácií výrobcov so sídlom v Slovenskej republike.

(4) Právnickú osobu podľa odseku 1 možno na návrh agentúry uznať9) za

a) nadnárodnú organizáciu výrobcov, ak má najmenej päť členov,

b) nadnárodné združenie organizácií výrobcov, ak má najmenej dvoch členov,

c) organizáciu výrobcov alebo nadnárodnú organizáciu výrobcov, ak

1. minimálna ročná hodnota predanej produkcie jej členov za rok bezprostredne predchádzajúci roku, v ktorom sa podáva žiadosť o uznanie, je najmenej 100 000 eur,

2. akákoľvek osoba má priamy podiel alebo nepriamy podiel alebo súčet podielov na hlasovacích právach v právnickej osobe podľa odseku 1 alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa najviac vo výške 40 % a

3. výpovedná lehota na vystúpenie člena z právnickej osoby podľa odseku 1 je najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov; výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o vystúpenie člena z organizácie výrobcov alebo žiadosť o vystúpenie člena z nadnárodnej organizácie výrobcov doručená,

d) združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, ak minimálna ročná hodnota predanej produkcie členov organizácií výrobcov a nadnárodných organizácií výrobcov, ktoré sú združené v právnickej osobe podľa odseku 1, za rok bezprostredne predchádzajúci roku, v ktorom sa podáva žiadosť o uznanie, je najmenej 300 000 eur.

(5) Právnická osoba podľa odseku 1 uznaná podľa odseku 4 je povinná oznámiť agentúre zmeny skutočností, ktoré boli podkladom na jej uznanie, do 15 dní odo dňa zmeny.

(6) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže vykonávať zber, skladovanie, triedenie alebo balenie výrobkov v sektore ovocia a zeleniny (ďalej len „výrobok“), ich umiestňovanie na trh a propagáciu výrobkov svojich členov prostredníctvom inej osoby. Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov je povinné zaslať agentúre kópiu zmluvy o výkone činností podľa prvej vety do 15 pracovných dní odo dňa jej uzatvorenia.

(7) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov je povinné viesť evidenciu o výrobe, pohybe a stave zásob druhov výrobkov.

(8) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže hodnotu vedľajších produktov10) zahrnúť do hodnoty predávanej produkcie.

(9) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže do hodnoty predávanej produkcie zahrnúť hodnotu produkcie predávanej dcérskou spoločnosťou11)

a) člena alebo členov organizácie výrobcov alebo nadnárodnej organizácie výrobcov, ktorí sú výrobcami v sektore ovocia a zeleniny, alebo

b) člena alebo členov združenia organizácií výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov.

(10) Podiel predávaných výrobkov člena organizácie výrobcov alebo podiel predávaných výrobkov člena nadnárodnej organizácie výrobcov, ktorý je predávaný mimo organizácie výrobcov alebo mimo nadnárodnej organizácie výrobcov, nesmie prekročiť 20 % objemu alebo hodnoty predávaných výrobkov organizácie výrobcov alebo nadnárodnej organizácie výrobcov, pre ktoré boli uznané.

(11) Návrh na uznanie právnickej osoby podľa odseku 1 za organizáciu výrobcov, nadnárodnú organizáciu výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov9) podáva agentúra Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 60 dní odo dňa, v ktorom žiadosť o uznanie došla agentúre.

§ 3

Operačný program a operačný fond

(1) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov podáva agentúre žiadosť o schválenie operačného programu.12) Prílohou k žiadosti o schválenie operačného programu je

a) doklad o zriadení operačného fondu,

b) informácia o výške operačného fondu a výške príspevku člena organizácie do operačného fondu.

(2) Dokladom o zriadení operačného fondu je originál alebo osvedčená kópia zmluvy o zriadení bankového účtu, na ktorom sa ukladajú finančné príspevky členov organizácie výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov13) a finančná pomoc Európskej únie;14) bankový účet musí byť označený názvom „Operačný fond“.

(3) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže agentúru písomne požiadať o zmenu referenčného obdobia15) s uvedením dôvodov tejto zmeny; o zmenu referenčného obdobia možno požiadať v rámci žiadosti podľa odseku 4.

(4) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže agentúru písomne požiadať o zmenu operačného programu s uvedením dôvodov tejto zmeny; žiadosť o zmenu operačného programu sa agentúre podáva do 15. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa operačný program vykonáva.

(5) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže operačný program zmeniť aj bez predchádzajúceho rozhodnutia agentúry o jeho zmene, ak celková hodnota zmien operačného programu nepresahuje 10 % hodnoty finančnej pomoci, ktorej poskytnutie mu agentúra schválila na financovanie operačného fondu na vykonávanie operačného programu (ďalej len „pomoc“) v príslušnom roku, a ak organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov oznámi túto zmenu agentúre podľa osobitného predpisu.16)

(6) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže agentúru písomne požiadať o zníženie výšky operačného fondu podľa osobitného predpisu.17)

(7) Výšku operačného fondu možno na základe žiadosti podľa odseku 6 znížiť najviac o 15 % a v odôvodnených prípadoch najviac o 50 %; za odôvodnený prípad možno považovať najmä stratu na úrode spôsobenú vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok.

(8) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže agentúru písomne požiadať o zvýšenie výšky operačného fondu podľa osobitného predpisu,16) ak sa s ním zlúčila iná organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, najviac o 60 %.

(9) Člen organizácie výrobcov alebo člen nadnárodnej organizácie výrobcov, ktorý nie je výrobcom v sektore ovocia a zeleniny, nemá právo hlasovať vo veciach týkajúcich sa operačných fondov.

§ 4

Podpora operačného fondu

(1) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže agentúru požiadať o vyplatenie pomoci na financovanie operačného fondu formou zálohovej platby podľa osobitných predpisov.18)

(2) Žiadosť o vyplatenie pomoci formou zálohovej platby na financovanie operačného fondu na vykonávanie operačného programu v kalendárnom roku, počas ktorého sa operačný program vykonáva, možno agentúre predkladať v januári, apríli, júli a v októbri kalendárneho roka, počas ktorého sa operačný program vykonáva.

(3) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov môže agentúru požiadať o vyplatenie pomoci na financovanie operačného fondu formou čiastkovej platby podľa osobitného predpisu.19)

(4) Žiadosť o vyplatenie pomoci formou čiastkovej platby na financovanie operačného fondu na vykonávanie operačného programu v kalendárnom roku, počas ktorého sa vykonáva, sa agentúre predkladá

a) do 30. apríla za obdobie od 1. januára do 31. marca,

b) do 31. júla za obdobie od 1. apríla do 30. júna,

c) do 31. októbra za obdobie od 1. júla do 30. septembra.

(5) Prílohou k žiadosti o vyplatenie pomoci za rok, v ktorom organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov vykonávalo operačný program,20) a prílohou k žiadosti o vyplatenie pomoci podľa odseku 4 sú:

a) kópie účtovných dokladov vrátane dokladov o úhrade oprávnených výdavkov, ktoré organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, jeho člen alebo člen organizácie výrobcov alebo člen nadnárodnej organizácie výrobcov združenej v združení organizácií výrobcov alebo v nadnárodnom združení organizácií výrobcov pri vykonávaní operačného programu vynaložil,

b) čestné vyhlásenie organizácie výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov, jeho člena alebo člena organizácie výrobcov alebo člena nadnárodnej organizácie výrobcov združenej v združení organizácií výrobcov alebo v nadnárodnom združení organizácií výrobcov, že nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov predkladá kópie účtovných dokladov podľa písmena a) o výdavkoch vynaložených osobou, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

(6) Ak člen organizácie výrobcov alebo člen nadnárodnej organizácie výrobcov nevedie účtovníctvo, kópie účtovných dokladov podľa odseku 5 písm. a) o výdavkoch, ktoré vynaložil, nahrádzajú kópie dokladov obsahujúcich slovné označenie a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a dátum vyhotovenia dokladu.

(7) Pri vyplácaní pomoci formou zálohovej platby sa účtovné doklady podľa odseku 5 písm. a) a doklady podľa odseku 6 považujú za doklady preukazujúce vznik konečného nároku na poskytnutie pomoci.21)

§ 5

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

(1) Vzdelávacie opatrenia a výmenu vhodnejších postupov22) a propagačné a komunikačné opatrenia23) možno považovať za opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a s krízovým riadením, ak sa priamo týkajú predchádzania kríz a krízového riadenia činnosti organizácie výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov, jeho člena alebo člena organizácie výrobcov alebo člena nadnárodnej organizácie výrobcov združenej v združení organizácií výrobcov alebo v nadnárodnom združení organizácií výrobcov pri výrobe výrobkov.

(2) Oznámenie o zámere stiahnuť výrobky z trhu podľa osobitného predpisu24) je organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov povinné zaslať agentúre najneskôr štyri dni pred ich stiahnutím z trhu.

(3) Na území Slovenskej republiky sa neuplatňuje opatrenie zeleného zberu25) a neuskutočnenia zberu.26)

(4) Výrobky, ktoré organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov stiahne z trhu podľa osobitného predpisu,27) možno bezplatne distribuovať príjemcom, ak to má podľa osobitného predpisu28) za následok zvýšenie podielu pomoci Európskej únie na 100 % skutočne vynaložených výdavkov.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 6

(1) Organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov a nadnárodné združenie organizácií výrobcov uznané podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou (ďalej len „nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z.“) sa považuje za organizáciu výrobcov, nadnárodnú organizáciu výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, ktoré je uznané podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Žiadosť o uznanie organizácie výrobcov, nadnárodnej organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo nadnárodného združenia organizácií výrobcov podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z. podaná agentúre do 14. novembra 2017 sa posudzuje podľa tohto nariadenia vlády.

(3) Žiadosť o schválenie operačného programu podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z. podaná agentúre do 14. novembra 2017, o ktorej nebolo právoplatne rozhodnuté, sa posudzuje podľa tohto nariadenia vlády.

(4) Ak organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, ktorého operačný program bol schválený do 31. mája 2017, nepožiada podľa osobitného predpisu29) o zmenu operačného programu alebo o jeho nahradenie novým operačným programom podľa osobitných predpisov30) účinných od 1. júna 2017, pokračuje v jeho vykonávaní podľa osobitného predpisu31) účinného do 31. mája 2017.

(5) Ak organizácia výrobcov, nadnárodná organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, ktoré bolo uznané podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z., pokračuje podľa osobitného predpisu32) vo vykonávaní operačného programu podľa osobitného predpisu31) účinného do 31. mája 2017, posudzuje sa podľa § 6 až 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z.

(6) Žiadosť o schválenie operačného programu podľa § 3 ods. 1 sa agentúre v roku 2017 podáva do 20. novembra 2017.

(7) Žiadosť o zmenu operačného programu podľa § 3 ods. 4 sa agentúre v roku 2017 podáva do 20. novembra 2017.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 8

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2008 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s ovocím a zeleninou.


§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2017.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 32 až 38 a čl. 152 až 175 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017).

2) Čl. 152 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

3) Čl. 2 písm. d) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.
Čl. 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

4) Čl. 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

5) Čl. 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 18 až 20 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

6) Čl. 2 písm. e) a čl. 21 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

7) Čl. 153 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

8) Čl. 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

9) § 10 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

10) Čl. 2 písm. i) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

11) Čl. 2 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

12) Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

13) Čl. 32 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

14) Čl. 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

15) Čl. 23 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

16) Čl. 34 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

17) Čl. 34 ods. 2 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

18) Čl. 35 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.
Čl. 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

19) Čl. 12 vykonávacieho nariadenie (EÚ) 2017/892.

20) Čl. 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

21) Čl. 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28. 8. 2014) v platnom znení.

22) Čl. 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

23) Čl. 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892.

24) Čl. 44 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

25) Čl. 33 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

26) Čl. 33 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

27) Čl. 42 až 47 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

28) Čl. 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.

29) Čl. 80 ods. 1 písm. b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.

30) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/891.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/892.

31) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15. 6. 2011) v platnom znení.

32) Čl. 80 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891.


Príloha k nariadeniu vlády č. 273/2017 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1166 zo 17. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 193, 19. 7. 2016),

– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1226 z 4. mája 2016 (Ú. v. EÚ L 202, 28. 7. 2016).

2. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017).

3. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25. 5. 2017).