Zákon č. 332/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2000
Platnosť od 14.10.2000 do30.04.2005
Účinnosť od 01.01.2001 do30.04.2005
Zrušený 171/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 50a, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2000

332

ZÁKON

z 20. septembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 55/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa v poslednej vete za slovo „mechanických,“ vkladá slovo „elektronickomechanických,“.

2. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Za lotériu alebo inú podobnú hru sa považujú aj súťaže, ankety a iné akcie o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ alebo poskytovateľ tovaru, služby alebo iného plnenia (ďalej len „poskytovateľ“) zaväzuje vyplatiť alebo poskytnúť účastníkom určeným žrebovaním alebo iným náhodným výberom peňažné výhry a pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a doloženie tohto nákupu prevádzkovateľovi alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom, alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii prevádzkovateľa alebo poskytovateľa, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby (ďalej len „spotrebiteľská lotéria“). Za peňažnú výhru sa považuje aj výhra cenného papiera alebo nehnuteľnosti, výhra vkladu na vkladnej knižke, výhra poistenia1) alebo inej podobnej výhody.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 1 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Za spotrebiteľskú lotériu sa považujú aj súťaže, ankety a iné akcie o ceny, pri ktorých sa prevádzkovateľ alebo poskytovateľ za podmienok podľa odseku 3 zaväzuje poskytnúť účastníkom nepeňažné výhry, napríklad služby alebo ceny v tovaroch; prevádzkovateľ je povinný prevádzkovanie každej takej spotrebiteľskej lotérie oznámiť miestne príslušnému územnému finančnému orgánu. Podrobnosti o spôsobe a obsahu oznámenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Ak súhrn všetkých nepeňažných výher za všetky prevádzkovateľom prevádzkované súťaže, ankety alebo iné akcie o ceny v peňažnom vyjadrení presiahne za jeden kalendárny rok sumu 300 000 Sk alebo hodnota jednotlivej výhry presiahne sumu 30 000 Sk, je prevádzkovateľ povinný platiť odvod podľa § 4a ods. 3. Prevádzkovateľ je povinný oceniť výhry cenou používanou v bežných obchodných vzťahoch. Miestna príslušnosť územného finančného orgánu sa riadi pri právnickej osobe jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

4. § 1 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Lotérie alebo iné podobné hry, ktoré nezaručujú všetkým účastníkom hry rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, napríklad pyramídové hry alebo reťazové listy, sú zakázané.

(7) Prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier sa rozumie činnosť smerujúca k uvedeniu lotérií a iných podobných hier do prevádzky, ich vykonávanie vrátane sprostredkovateľských, organizačných, technických a ďalších služieb pre prevádzkovateľa súvisiacich so zabezpečením prevádzky týchto lotérií a iných podobných hier a riadne skončenie a vyúčtovanie týchto lotérií a iných podobných hier.“.

5. V § 2 písm. d) sa vypúšťa druhá veta.

6. V § 2 písmeno e) znie:

e) stávkové hry prevádzkované pomocou elektronicky alebo elektronickomechanicky riadených výherných prístrojov alebo podobných zariadení (ďalej len „výherné prístroje“);“.

7. § 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) lotérie a iné podobné hry prevádzkované pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení, pri ktorých nie je vopred určený počet účastníkov a nie je vopred známa ani výška stavených súm; výhra sa vypočítava z výšky vkladov alebo podľa podmienok určených v hernom pláne.“.

8. § 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) pri spotrebiteľských lotériách peňažné výhry a nepeňažné výhry podľa § 1 ods. 3 a 4.“.

9. V § 4 ods. 1 sa slová „všetky lotérie a iné podobné hry podľa § 2 uskutočňované“ nahrádzajú slovami „tie lotérie a iné podobné hry podľa § 1 a 2, ktoré sú uskutočňované“ a za slovo „prostredníctvom“ sa vkladajú slová „internetovej siete alebo“.

10. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Lotérie a iné podobné hry podľa § 2 písm. j) prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení môže prevádzkovať v súlade s osobitným zákonom2) len právnická osoba určená ministerstvom.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“.

11. V § 4 ods. 4 sa za slovami „§ 2 písm. g) a h)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 2 písm. i)“ sa vkladajú slová „a lotérie a iné podobné hry prevádzkované pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim podľa § 2 písm. j)“.

12. V § 4 ods. 5 sa slová „podľa § 2“ nahrádzajú slovami „okrem spotrebiteľských lotérií podľa § 1 ods. 4“.

13. V § 4 ods. 6 sa za slová „§ 2 písm. d)“ vkladá čiarka a slová „lotérie alebo inej podobnej hry prostredníctvom telekomunikačných zariadení podľa § 2 písm. j), spotrebiteľskej lotérie podľa § 1 ods. 3“.

14. V § 4a ods. 1 písmená b), c), d), e) a g) znejú:

b) 34 % pri lotériách podľa § 2 písm. c),

c) 42 % pri lotériách podľa § 2 písm. d),

d) 20 % pri lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných pomocou technických zariadení obsluhovaných priamo stávkujúcim podľa § 2 písm. j),

e) 25 % pri lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení podľa § 2 písm. j),

g) 22 % pri stávkových hrách podľa § 2 písm. g),“.

15. V § 4a ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a) až i)“.

16. V § 4a odsek 3 znie:

(3) Pri spotrebiteľských lotériách podľa § 1 ods. 3 a 4 prevádzkovateľ platí na príjmový účet štátneho rozpočtu odvod vo výške 15 % zo súhrnu ním vyplatených peňažných výher a nepeňažných výher v peňažnom vyjadrení. Do 31. marca prevádzkovateľ vykoná ročné vyúčtovanie spotrebiteľských lotérií za predchádzajúci rok, predloží správu o vyúčtovaní pri spotrebiteľských lotériách podľa § 1 ods. 3 povoľujúcemu orgánu a pri spotrebiteľských lotériách podľa § 1 ods. 4 miestne príslušnému územnému finančnému orgánu a uhradí odvod za predchádzajúci rok.“.

17. V § 4a odsek 6 znie:

(6) Odvody podľa odsekov 1, 2 a 5 prevádzkovateľ odvádza preddavkovo mesačne do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania výťažku podaného v tej istej lehote miestne príslušnému orgánu štátneho dozoru s výnimkou prevádzkovateľa stávkových hier podľa § 2 písm. e). Do 31. marca prevádzkovateľ vykoná ročné vyúčtovanie odvodov podľa odsekov 1, 2 a 5 za predchádzajúci rok, predloží správu o vyúčtovaní miestne príslušnému orgánu štátneho dozoru a povoľujúcemu orgánu a uhradí rozdiel peňažných prostriedkov vyčíslených pri ročnom vyúčtovaní mesačných preddavkov.“.

18. V § 4a ods. 7 prvá veta znie:

„Výťažkom sa rozumejú v bežnom roku prijaté vklady hráčov do hry znížené o výhry vyplatené im v bežnom roku.“.

19. V § 4a ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Z príjmov z výťažku podľa odsekov 1 až 3 a odvodu podľa odseku 4 prislúcha prostredníctvom Štátneho fondu telesnej kultúry minimálne 50 % na telovýchovné a športové účely.“.

20. V § 6 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.

21. V § 13 sa vypúšťajú slová „podľa § 42e“.

22. V § 20 ods. 1 úvodná veta znie:

„Výherným prístrojom podľa § 2 písm. e) je kompaktné, funkčne nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre jedného hráča, ktoré spĺňa tieto podmienky:“.

23. V § 20 ods. 6 druhá veta znie:

„Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení, ktorý polročne predkladá ministerstvu, a to do desiatich dní po uplynutí kalendárneho polroka.“.

24. § 20 sa dopĺňa odsekmi 7, 8 a 9, ktoré znejú:

(7) Ak má výherný prístroj programové vybavenie umožňujúce súčasnú hru na viacerých hracích miestach viacerým hráčom a tieto hracie miesta môžu fungovať navzájom nezávisle a samostatne, považuje sa každé také hracie miesto za samostatný výherný prístroj.

(8) Viac ako päť výherných prístrojov možno prevádzkovať len v herniach alebo kasínach so stávkovými hrami podľa § 2 písm. i).

(9) Herňou sa rozumie osobitne zriadená miestnosť alebo súbor miestností určených najmä na prevádzkovanie výherných prístrojov. V herni sa musí po celý čas prevádzky zabezpečiť stály dozor prevádzkovateľa. Vstup do herne je zakázaný osobám mladším ako 18 rokov. Prevádzka herne sa riadi schváleným herným poriadkom.“.

25. V § 24 ods. 1 sa slová „trvalé bydlisko“ nahrádzajú slovami „trvalý pobyt“.

26. V § 24 sa vypúšťa odsek 5.

27. V § 39 ods. 3 tretia veta znie:

„Z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby majúce majetkovú účasť v spoločnosti prevádzkujúcej kasíno, prokuristi, členovia predstavenstva a dozornej rady, pokiaľ nie sú súčasne v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou prevádzkujúcou kasíno.“.

28. § 41a, ktorý sa zaraďuje do šiestej časti zákona, znie:

㤠41a

Na povoľovanie a prevádzkovanie spotrebiteľskej lotérie, stávkových hier podľa § 2 písm. c), f), g), i) a j), ako aj ďalších lotérií a iných podobných hier neuvedených v § 2, ak spĺňajú podmienku podľa § 1 ods. 1 a 2, platia primerane ustanovenia prvej až piatej časti tohto zákona.“.

29. V § 42a odsek 1 znie:

(1) Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier možno povoliť len právnickej osobe so sídlom v Slovenskej republike. Povolenie nemožno vydať právnickej osobe so zahraničnou majetkovou účasťou ani právnickej osobe, v ktorej má táto spoločnosť majetkovú účasť. Povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier pre akciovú spoločnosť sa môže vydať len za podmienky, že všetky jej akcie znejú na meno. Ustanovenia druhej a tretej vety sa nevzťahujú na spotrebiteľské lotérie podľa § 1 ods. 3 a na stávkové hry podľa § 2 písm. i). Podrobnosti o maximálnom počte kasín na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 2 písm. i) a určenie, v ktorých mestách možno prevádzkovať tieto stávkové hry v kasíne, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

30. V § 42a ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a) až i)“.

31. V § 42a ods. 5 písmeno a) znie:

a) päť rokov pri lotériách a stávkových hrách podľa § 2 písm. c), f), g), h), i) a j),“.

32. V § 42a ods. 6 prvá veta znie: „Povolenie nemožno previesť na inú osobu.“.

33. V § 42a sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) 5 000 000 Sk pri lotériách a iných podobných hrách podľa § 2 písm. j).“.

34. V § 42a ods. 9 písmeno c) znie:

c) 3 000 000 Sk, ak prevádzkuje stávkové hry podľa § 2 písm. h),“.

35. V § 42a sa odsek 9 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) 3 000 000 Sk pri lotériách a iných podobných hrách podľa § 2 písm. j),

f) 5 % z hernej istiny pri lotériách podľa § 2 písm. d), najviac však 10 000 000 Sk.“.

36. V § 42a ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Z istoty sa prednostne uhradia pohľadávky štátu a obcí, a to odvody podľa § 4a a 42d, správne poplatky, pokuty, penále. Ak istota nestačí, tieto pohľadávky sa uhradia pomerne podľa ich výšky. Po úhrade pohľadávok štátu a obcí sa z istoty vyplatia prípadné výhry stávkujúcich, a to pomerne podľa ich výšky.“.

37. V § 42b odsek 2 znie:

(2) Pri prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier musia byť osoby oprávnené prijímať stávky (predávať žreby) a vyplácať výhry v pracovnoprávnom vzťahu

a) s prevádzkovateľom, ktorému sa vydalo povolenie,

b) s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá na základe zmluvy sprostredkúva činnosti spojené s prevádzkovaním lotérií pre prevádzkovateľa, ktorému sa vydalo povolenie.“.

38. V § 42b ods. 6 sa slová „podľa § 2 písm. c), e) až i)“ nahrádzajú slovami „okrem spotrebiteľských lotérií“.

39. V § 42b odsek 7 znie:

(7) Stávky možno prijímať vopred v hotovosti alebo bezhotovostne.“.

40. V § 42b ods. 8 sa za slová „podobné hry“ vkladajú slová „uvedené v § 2 písm. e) až j)“.

41. § 42b sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

(15) Slovo „kasíno“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene alebo na označenie prevádzky iba právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie stávkových hier v kasínach podľa § 2 písm. i), pokiaľ nie je zrejmé zo súvislosti, v ktorej sa slovo „kasíno“ používa, že táto osoba sa nezaoberá činnosťou uvedenou v § 1 a 2.

(16) Ustanovenie odseku 15 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.“.

42. § 42c znie:

㤠42c

(1) Žiadateľ o povolenie na prevádzkovanie lotérie a inej podobnej hry (ďalej len „žiadateľ“) musí povoľujúcemu orgánu predložiť doklad o bezúhonnosti fyzických osôb, ktoré u žiadateľa majú postavenie štatutárneho orgánu alebo sú jeho členmi, a fyzických osôb, ak sú zakladateľmi právnickej osoby; ak je zakladateľom iná právnická osoba, doklad o bezúhonnosti osôb, ktoré pri tejto právnickej osobe majú postavenie štatutárneho orgánu alebo sú jeho členmi.

(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený pre

a) trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania,

b) iný trestný čin spáchaný úmyselne, ak vzhľadom na povahu podnikania a osobu podnikateľa je obava, že sa dopustí rovnakého alebo podobného činu pri prevádzkovaní lotérií alebo iných podobných hier.

(3) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Cudzinci,6) ktorí nemajú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, preukazujú bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, ktorého sú občanmi, ako aj dokladmi vydanými štátmi, v ktorých sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavali v posledných troch rokoch (ďalej len „zahraničný doklad“). Cudzinci, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený pobyt a v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov, predkladajú okrem dokladov vymenovaných v predchádzajúcej vete aj výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov, prípadne zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace.

(4) Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do jedného mesiaca po dni, v ktorom nastala zmena v osobe uvedenej v odseku 1, túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu, ktorý povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry vydal, a zároveň pripojiť výpis z registra trestov, prípadne zahraničný doklad, ktorý sa týka osoby, ktorá nadobudla postavenie podľa odseku 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

43. V § 42d posledná veta znie:

„Do 31. marca prevádzkovateľ vykoná ročné vyúčtovanie za predchádzajúci rok, predloží správu o vyúčtovaní miestne príslušnému orgánu štátneho dozoru a povoľujúcemu orgánu a uhradí rozdiel peňažných prostriedkov vyčíslených pri ročnom vyúčtovaní mesačných preddavkov.“.

44. V § 43 odsek 3 znie:

(3) Orgán štátneho dozoru môže pozastaviť prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry, ak pri kontrole zistil nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadny priebeh lotérie alebo inej podobnej hry, a to až do ich odstránenia, alebo ak nie je splnená niektorá z podmienok určených v povolení, alebo ak sa podmienky povolenia porušujú, alebo sa nedodržiavajú ustanovenia tohto zákona; o pozastavení prevádzkovania vyhotoví orgán štátneho dozoru záznam. Pri pozastavení prevádzkovania je orgán štátneho dozoru oprávnený zapečatiť výherné prístroje, prípadne iné herné zariadenia. Ak prevádzkovateľ odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry pozastavilo, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní lotérie alebo inej podobnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase orgánu štátneho dozoru, ktorý prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry pozastavil. Orgán štátneho dozoru je povinný pozastavenie lotérie alebo inej podobnej hry, zapečatenie výherného prístroja, prípadne iného herného zariadenia, ako aj súhlas s pokračovaním prevádzkovania lotérie alebo inej podobnej hry bezodkladne oznámiť orgánu, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil. Pozastavenie prevádzky lotérie alebo inej podobnej hry orgánom štátneho dozoru nevylučuje súbežné uloženie pokuty podľa § 48 alebo vyrubenie penále podľa § 49.“.

45. V § 43 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povoľuje alebo povolil, nesmie v povolení podľa odsekov 4 a 5 určiť prísnejšie podmienky na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, ako ustanovuje tento zákon.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

46. § 43 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Lotérie a iné podobné hry, ktoré nespĺňajú všetky podmienky tohto zákona, nemožno povoliť.“.

47. V § 44 sa vypúšťa slovo „stred“.

48. § 46 znie:

㤠46

(1) Daňové úrady v rámci svojej územnej pôsobnosti dozerajú na dodržiavanie tohto zákona, ako aj vykonávacích predpisov a povolení vydaných podľa tohto zákona právnickými osobami a fyzickými osobami s výnimkou ministerstva a subjektov uvedených v odseku 2 písm. a);9) pri zistení nedostatkov sú oprávnené pozastaviť prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry podľa § 43 a ukladať pokuty podľa § 48. Osoby poverené vykonávaním štátneho dozoru postupujú podľa osobitného predpisu,9) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ministerstvo

a) dozerá na dodržiavanie tohto zákona a vykonávacích predpisov obcami a poverenými skúšobňami technických zariadení; pri zistení nedostatkov je oprávnené ukladať opatrenia na ich odstránenie, pričom na vykonávanie tohto štátneho dozoru sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu10) o základných pravidlách kontrolnej činnosti, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) v súčinnosti s daňovými úradmi môže dozerať na dodržiavanie tohto zákona, ako aj vykonávacích predpisov a povolení vydaných podľa tohto zákona prevádzkovateľmi lotérií a iných podobných hier, pričom postupuje podľa osobitného predpisu,9) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.

49. § 47 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je sprostredkovateľom prevádzkovania lotérie alebo inej podobnej hry pre prevádzkovateľa, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie lotérie alebo inej podobnej hry.“.

50. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) 1 000 000 Sk uloží orgán štátneho dozoru tomu, kto poruší povinnosť podľa § 1 ods. 4.“.

51. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:

㤠49a

(1) Za deň úhrady sa na účely tohto zákona považuje

a) pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu prevádzkovateľa lotérie alebo inej podobnej hry,

b) pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pošta alebo iná oprávnená osoba hotovosť prijala alebo prevzala.

(2) Penále možno uložiť najneskôr do dvoch kalendárnych rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa mali odvody a ich preddavky podľa § 4a a 42d uhradiť. Penále sa neuloží, ak nepresiahne v úhrne sumu 100 Sk za jeden kalendárny rok.

(3) Penále, odvody a ich preddavky podľa § 4a a 42d sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.

(4) Preplatky prevádzkovateľa lotérie alebo inej podobnej hry na jednotlivých odvodoch podľa § 4a a 42d sa vrátia do 31. mája bežného roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý preplatok vznikol. Ak nebolo ročné vyúčtovanie podané v termíne do 31. marca bežného roka, vrátia sa preplatky podľa § 4a a 42d najneskôr do dvoch mesiacov od podania tohtoročného vyúčtovania. Preplatok nepresahujúci 50 Sk sa nevracia.

(5) Nárok na vrátenie preplatku zaniká do troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom preplatok vznikol.“.

52. Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý znie:

㤠50a

(1) Prevádzkovateľ, ktorý má k 1. novembru 2000 platné povolenie na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa doterajších predpisov, je povinný požiadať najneskôr do 1. decembra 2000 orgán, ktorý lotériu alebo inú podobnú hru povolil, o zmenu podmienok prevádzkovania podľa tohto zákona, inak povolenie k 1. januáru 2001 okrem povolení vydaných podľa § 2 písm. a), b) a d) tohto zákona zaniká.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 neplatí pre prevádzkovateľa, ktorému sa vydalo povolenie na prevádzkovanie stávkových hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa § 2 písm. e) najdlhšie na jeden kalendárny rok; ak sa žiadosti o vydanie povolení na prevádzkovanie výherných prístrojov podľa § 2 písm. e) podali príslušnému orgánu pred 1. novembrom 2000, postupuje sa v konaní o týchto žiadostiach podľa doterajších predpisov.

(3) Osvedčenia o výherných prístrojoch vydané poverenou skúšobňou technických zariadení pred 1. novembrom 2000 zostávajú v platnosti do 31. decembra 2000, ak sa platnosť vyznačená v osvedčení nekončí pred týmto dátumom.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 55/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 okrem § 50a, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.