Oznámenie č. 454/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

454

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 7 ods. 9 a § 8 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 22. novembra 2011 č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky.

Opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. novembra 2004 č. 9/2004, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku a zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky (oznámenie č. 605/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.