Vyhláška č. 247/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom bankovom produkte

Čiastka 64/2012
Platnosť od 24.08.2012
Účinnosť od 01.09.2012 do31.12.2015
Zrušený 41/2016 Z. z.

OBSAH

247

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. augusta 2012

o základnom bankovom produkte

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 27c ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2012 Z. z. ustanovuje:


§ 1

V rámci základného bankového produktu sa poskytujú tieto bankové služby:

a) desať platobných operácií mesačne v mene euro uskutočnených prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty v Slovenskej republike u osoby, ktorá prijíma platobné karty,

b) tri hotovostné platobné operácie mesačne v mene euro, a to výberom finančných prostriedkov v hotovosti z bežného účtu, uskutočnené prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty prostredníctvom bankomatov príslušnej banky alebo pobočky zahraničnej banky v Slovenskej republike,

c) jedna hotovostná platobná operácia mesačne v mene euro, a to vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na bežný účet alebo výberom finančných prostriedkov v hotovosti z bežného účtu, uskutočnená v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,

d) tri bezhotovostné platobné operácie mesačne v úhrne v mene euro, a to úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso

1. z bežného účtu v rámci Slovenskej republiky uskutočnené v mieste, kde banka alebo pobočka zahraničnej banky vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky,

2. na bežný účet,

e) vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá jej automatická obnova po skončení platnosti takejto karty.

§ 2

Výška poplatku za základný bankový produkt je najviac jedno euro mesačne.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.


v z. Peter Pellegrini v. r.