Oznámenie č. 480/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky

Čiastka 143/2011
Platnosť od 17.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

480

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 18 písm. a) a b) a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 6. decembra 2011 č. 21/2011 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Opatrením sa zohľadňujú zmeny vyplývajúce zo zákona o bankách, z prijatia zákona o platobných službách, ako aj z praxe pri vykonávaní dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bank.

Opatrením sa zvýši transparentnosť pri informovaní klienta o cenovej politike bánk a pobočiek zahraničných bánk a zabezpečí sa predkladanie údajov bankami a pobočkami zahraničných bánk Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska na účely ich ďalšieho spracovania a publikovania na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Tým by sa malo dosiahnuť posilnenie postavenia klientov bánk a pobočiek zahraničných bánk na finančnom trhu a ich ochrana.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 13. júna 2006 č. 1/2006 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky (oznámenie č. 416/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.