Oznámenie č. 367/2010 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu

Čiastka 141/2010
Platnosť od 15.09.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

367

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 27 ods. 14 písm. a) a d) a § 33f ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 31. augusta 2010 č. 13/2010 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu.

Opatrenie ustanovuje podrobnosti o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky, ďalšie druhy rizík a čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. novembra 2004 č. 12/2004 o rizikách a systéme riadenia rizík (oznámenie č. 672/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. 15/2006 (oznámenie č. 682/2006 Z. z.).

Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.