Vyhláška č. 360/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Platnosť od 27.12.2016
Účinnosť od 01.01.2017 do14.02.2018
Zrušený 29/2018 Z. z.

360

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 15. decembra 2016,

ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 17/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Peter Plavčan v. r.


Príloha k vyhláške č. 360/2016 Z. z.

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

A. TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A ZAKÁZANÉ METÓDY (POČAS SÚŤAŽE A MIMO SÚŤAŽE)

A.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

SKUPINA S0

NEZAVEDENÉ LÁTKY

Farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín tohto zoznamu a ktoré nie sú schválené orgánom verejnej správy na liečebné použitie u ľudí, látky v predklinickom, klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických drog, lieky schválené len na veterinárne použitie.

SKUPINA S1

ANABOLICKÉ LÁTKY

Podskupina S1.1

Androgénne anabolické steroidy (AAS)

a) exogénne AAS zahŕňajúce

1. 1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol),

2. 1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión),

3. bolandiol (estr-4-én-3β,17β-diol),

4. bolasterón,

5. danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol),

6. dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy- 17α-metylandrosta-1,4-dién-3 -ón),

7. desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol),

8. drostanolón,

9. etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol),

10. fluoxymesterón,

11. formebolón,

12. furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol),

13. gestrinón,

14. 4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),

15. kalusterón,

16. klostebol,

17. mestanolón,

18. mesterolón,

19. metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),

20. metándriol,

21. metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón),

22. metenolón,

23. metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón),

24. metyl-1-testosterón (17β-hydroxy- 17α-metyl-5a-androst-1 -én-3-ón),

25. metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestr-4-én-3-ón),

26. metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),

27. metyltestosterón,

28. mibolerón,

29. norboletón,

30. norklostebol,

31. noretándrolón,

32. oxabolón,

33. oxandrolón,

34. oxymesterón,

35. oxymetolón,

36. prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1Ή-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán),

37. quinbolón,

38. stanozolol,

39. stenbolón,

40. 1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón),

41. tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón),

42. trenbolón (17β-hydroxyestr-4,9,11-trién-3-ón),

43. látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 42.

b) endogénne AAS, ak sú podané exogénne

1. androsténdiol (androst-5-én-3β,17β -diol),

2. androsténdión (androst-4-én-3,17-dión),

3. boldenón,

4. boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),

5. dihydrotestosterón (17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón),

6. nandrolón,

7. 19-norandrosténdiol,

8. 19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión),

9. prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-én-17-ón),

10. testosterón,

11. metabolity a izoméry látok uvedených v prvom až desiatom bode

11.1. 5α-androst-2-én-17-ón,

11.2. 5α-androstán-3α,17α-diol,

11.3. 5α-androstán-3α,17β-diol,

11.4. 5α-androstán-3β,17α-diol,

11.5. 5α-androstán-3β,17β-diol,

11.6. 5β-androstán-3α,17β-diol,

11.7. androst-4-én-3α,17α-diol,

11.8. androst-4-én-3α,17β-diol,

11.9. androst-4-én-3β,17α-diol,

11.10. androst-5-én-3α,17α-diol,

11.11. androst-5-én-3α,17β-diol,

11.12. androst-5-én-3β,17α-diol,

11.13. 4-androsténdiol (androst-4-én-3β,17β-diol),

11.14. 5-androsténdión (androst-5-én-3,17-dión),

11.15. epi-dihydrotestosterón,

11.16. epitestosterón,

11.17. etiocholanolón,

11.18. 3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón (androsterón),

11.19. 7a-hydroxy-DHEA,

11.20. 7β-hydroxy-DHEA,

11.21. 7-keto-DHEA,

11.22. 19-norandrosterón,

11.23. 19-noretiocholanolón.

Podskupina S1.2

Iné anabolické látky

1. klenbuterol,

2. selektívne modulátory androgénových receptorov (andarín a ostarín),

3. tibolón,

4. zeranol,

5. zilpaterol.

Poznámka k skupine S1

Na účely zakázaných látok v skupine S1 označenie

a) „ exogénny “ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom, a

b) „endogénny “ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.

SKUPINA S2

PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY, PRÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKÁ

Podskupina S2.1

Peptidové hormóny, príbuzné látky a mimetiká

a) agonisty receptora pre erytropoetín

1. látky stimulujúce erytropoézu

1.1 erytropoetín (EPO),

1.2 darbepoetín (dEPO),

1.3 EPO-Fc,

1.4 EPO mimetické peptidy, CNTO 530, peginesatid,

1.5 GATA inhibítory (K-11706),

1.6 inhibítory transformujúcich rastových faktorov-beta (TGF-β; sotatercept, luspatercept),

1.7 metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA),

2. neerytropoetínové agonisty receptora pre EPO

2.1 ARA-290,

2.2 asialo EPO,

2.3 karbamylovaný EPO,

b) stabilizátory hypoxiou indukovateľných faktorov a HIF aktivátory

1. argón,

2. kobalt,

3. molidustat,

4. roxadustat (FG-4592),

5. xenón,

c) u mužov choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory (buserelín, gonadorelín, leuprorelín),

d) kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelín),

e) rastový hormón (GH) a j eho uvoľňujúce faktory

1. hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1295, sermorelín a tesamorelín),

2. sekretalógy rastového hormónu [ghrelín a mimetiká ghrelínu (anamorelín a ipamorelín)],

3. peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs) [alexamorelín, GHRP-6, hexarelín a pralmorelín (GHRP-2)].

Podskupina S2.2

Rastové faktory

1. fibroblastové rastové faktory (FGFs),

2. hepatocytový rastový faktor (HGF),

3. inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) a jeho analógy,

4. mechano rastové faktory (MGFs),

5. rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF),

6. vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF),

7. rastové faktory ovplyvňujúce

7.1. syntézu/degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva,

7.2. vaskularizáciu,

7.3. využitie energie,

7.4. regeneratívnu kapacitu alebo

7.5. typ svalových vlákien.

SKUPINA S3

BETA-2 AGONISTY

Selektívne beta-2 agonisty a neselektívne beta-2 agonisty vrátane prípadných optických izomérov

1. fenoterol,

2. formoterol okrem inhalovaného formoterolu do dávky najviac 54 μg za 24 hodín,

3. higenamín,

4. indacaterol,

5. olodaterol,

6. procaterol,

7. reproterol,

8. salbutamol okrem inhalovaného salbutamolu do dávky najviac 1 600 μg za 24 hodín a zároveň najviac 800 μg za 12 hodín,

9. salmeterol okrem inhalovaného salmeterolu do dávky najviac 200 μg za 24 hodín,

10. terbutalín,

11. vilanterol.

Poznámka k skupine S3

Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácii vyššej ako 1 000 ng/ml alebo formoterolu v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml sa považuje za nepriaznivý analytický nález, ak športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie.

SKUPINA S4

HORMONÁLNE MODULÁTORY A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Podskupina S4.1

Hormonálne modulátory

a) inhibítory aromatázy zahŕňajúce

1. aminoglutetimid,

2. anastrozol,

3. androsta-1,4,6-trién-3-17-dión (androstatriéndión),

4. androsta-3,5-dién-7,17-dión (arimistan),

5. 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo),

6. exemestán,

7. formestán,

8. letrozol,

9. testolaktón,

b) selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs) zahŕňajúce

1. raloxifén,

2. tamoxifén,

3. toremifén,

c) iné antiestrogénne látky zahŕňajúce

1. cyklofenil,

2. fulvestrant,

3. klomifén,

d) látky modifikujúce funkcie myostatínu.

Podskupina S4.2

Metabolické modulátory

1. aktivátory AMP-aktivovanej proteínkinázy (AMPK, AICAR),

2. agonisty receptora delta (PRARδ) aktivované peroxizómovým proliferátorom (GW 1516),

3. inzulín a jeho mimetiká,

4. trimetazidín,

5. meldónium.

SKUPINA S5

DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY

Podskupina S5.1

1. dezmopresín,

2. expandéry plazmy (glycerol, intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyetylškrobu a manitolu),

3. probenecid,

4. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom.

Podskupina S5.2

1. acetazolamid,

2. amilorid,

3. bumetanid,

4. furosemid,

5. chlortalidón,

6. indapamid,

7. kanrenón,

8. kyselina etakrynová,

9. metolazón,

10. spironolaktón,

11. tiazidy,

12. triamterén,

13. vaptany,

14. ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobným biologickým účinkom.

Zakázanými diuretikami a maskovacími látkami nie sú

1. drospirenón,

2. pamabróm,

3. inhibítory karbonickej anhydrázy (brinzolamid, dorzolamid) podané oftalmologicky,

4. lokálne podaný fenylpresín pri dentálnej anestézii.

Poznámka k skupine S5

Detekcia látky, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota (formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín, pseudoefedrín a podobne), počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou sa považuje za nepriaznivý analytický nález a vyžaduje doručenie osobitnej terapeutickej výnimky pre túto substanciu okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.

A.2 ZAKÁZANÉ METÓDY

SKUPINA M1

MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI

1. podanie alebo spätné navrátenie do cievneho riečiska akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu,

2. umelé zvyšovanie pľúcneho prestupu kyslíka, prenosu kyslíka alebo prísunu kyslíka okrem inhalačného podania kyslíka zahŕňajúce

2.1 perfluorované chemikálie,

2.2 efaproxiral (RSR13),

2.3 modifikované hemoglobínové prípravky (náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty),

3. akákoľvek forma intravaskulárnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnym spôsobom alebo chemickým spôsobom.

SKUPINA M2

CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA

1. pozmenenie vzorky odobratej pri dopingovej kontrole alebo pokus o jej pozmenenie,

2. intravenózne infúzie, injekcie alebo ich kombinácia v objeme viac ako 50 ml počas šiestich hodín; to neplatí, ak boli podané v priebehu hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických vyšetrení.

SKUPINA M3

GÉNOVÝ DOPING

1. transfer polymérov nukleových kyselín alebo analógov nukleových kyselín s potenciálom zvýšiť športový výkon,

2. použitie normálnych buniek alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.

B. LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

B.1 ZAKÁZANÉ LÁTKY

SKUPINA S6

STIMULANCIÁ

Podskupina S6.1

Nešpecifikované stimulanciá

1. adrafinil,

2. amfepramón,

3. amfetamín,

4. amfetaminil,

5. amifenazol,

6. benfluorex,

7. benzylpiperazín,

8. bromantán,

9. fendimetrazín,

10. fenetylín,

11. fenfluramín,

12. fenkamín,

13. fenproporex,

14. fentermín,

15. fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)],

16. furfenorex,

17. klobenzorex,

18. kokaín,

19. kropropamid,

20. krotetamid,

21. lisdexamfetamín,

22. mefenorex,

23. mefentermín,

24. metamfetamín,

25. mezokarb,

26. modafinil,

27. norfenfluramín,

28. p-metylamfetamín,

29. prenylamín,

30. prolintán.

Podskupina S6.2

Špecifikované stimulanciá

1. benzfetamín,

2. dimetylamfetamín,

3. efedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 10 μg/ml,

4. epinefrín (adrenalín) okrem lokálneho podania alebo podania s lokálnymi anestetikami,

5. etamiván,

6. etylamfetamín,

7. etylefrín,

8. famprofazón,

9. fenbutrazát,

10. fenetylamín a jeho deriváty,

11. fenkamfamín,

12. fenmetrazín,

13. fenprometamín,

14. heptaminol,

15. hydroxyamfetamín (parahydroamfetamín),

16. isometheptén,

17. katín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 μg/ml,

18. katinón a jeho analógy (mefedrón, metedrón, α-pyrolidínovalerofenón),

19. levometamfetamín,

20. meklofenoxát,

21. metylefedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 10 μg/ml,

22. metyléndioxymetamfetamín,

23. metylfenidát,

24. 4-metylhexán-2-amín (metylhexanamín),

25. niketamid,

26. norfenefrín,

27. oktopamín,

28. oxilofrín (metylsynefrín),

29. pemolín,

30. pentetrazol,

31. propylhexedrín,

32. pseudoefedrín, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150 μg/ml,

33. selegilín,

34. sibutramín,

35. strychnín,

36. tenamfetamín (metyléndioxyamfetamín),

37. tuaminoheptán

38. iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.

Zakázanými stimulanciami nie sú

1. klonidín,

2. deriváty imidazolu na lokálne použitie a

3. stimulanciá zaradené do Monitorovacieho programu na rok 2017

3.1. bupropión,

3.2. fenylefrín,

3.3. fenylpropanolamín,

3.4. kofeín,

3.5. nikotín,

3.6. pipradol,

3.7. synefrín.

Poznámka k skupine S6

Stimulancium, ktoré nie je uvedené medzi nešpecifikovanými stimulanciami v podskupine S6.1, sa považuje za špecifikovanú látku.

SKUPINA S7

NARKOTIKÁ

1. buprenorfín,

2. dextromoramid,

3. diamorfín (heroín),

4. fentanyl a jeho deriváty,

5. hydromorfón,

6. metadón,

7. morfín,

8. nikomorfín,

9. oxykodón,

10. oxymorfón,

11. pentazocín,

12. petidín.

SKUPINA S8

KANABINOIDY

1. prírodný alebo syntetický delta 9-tetrahydrokanabinol (kanabis, hašiš, marihuana),

2. kanabinomimetiká („Spice“, JWH018, JWH073, HU-210).

SKUPINA S9

GLUKOKORTIKOIDY

Glukokortikoidy aplikované

1. orálne (požitím),

2. rektálne (do konečníka),

3. intravenózne (vnútrožilovo) alebo

4. intramuskulárne (vnútrosvalovo).

B.2 LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

SKUPINA P1

ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný len počas súťaže v športoch

1. automobilový šport (FIA),

2. letecké športy (FAI),

3. lukostreľba (WA),

4. vodný motorizmus (UIM).

Poznámka k skupine P1

Detekcia sa vykonáva dychovou skúškou alebo krvnou skúškou, prípadne oboma skúškami. Prahová hodnota porušenia dopingového pravidla zodpovedá koncentrácii alkoholu v krvi 0,10 g/l.

SKUPINA P2

BETA-BLOKÁTORY

Beta-blokátory zahŕňajú

1. acebutolol,

2. alprenolol,

3. atenolol,

4. betaxolol,

5. bisoprolol,

6. bunolol,

7. celiprolol,

8. esmolol,

9. karteolol,

10. karvedilol,

11. labetalol,

12. levobunolol,

13. metipranolol,

14. metoprolol,

15. nadolol,

16. oxprenolol,

17. pindolol,

18. propranolol,

19. sotalol,

20. timolol.

Poznámky k skupine P2

Beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže v športoch

a) automobilový šport (FIA),

b) biliard (WCBS),

c) golf (IGF),

d) lyžovanie/snowboard (FIS) v disciplínach

1. skoky na lyžiach,

2. akrobatické lyžovanie voľný štýl/U-rampa,

3. snowboard U-rampa/big air,

e) šípky (WDF),

f) športové potápanie (CMAS) v disciplínach

1. hĺbkové potápanie s konštantným závažím s plutvami alebo bez plutiev,

2. dynamická apnea s plutvami alebo bez plutiev,

3. hĺbkové potápanie s voľným ponorom,

4. jump Blue apnea,

5. lov harpúnou,

6. statická apnea,

7. target shooting,

8. hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.

Beta-blokátory sú zakázané počas súťaže aj mimo súťaže v športoch

a) lukostreľba (WA),

b) streľba (ISSF, IPC).