Oznámenie č. 209/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty

Čiastka 62/2015
Platnosť od 01.09.2015
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

209

OZNÁMENIE


Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 22 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

výnos z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Výnos bude uverejnený v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.