Vyhláška č. 249/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky o postupe likvidátora štátneho podniku pri predkladaní žiadosti na prevod majetku štátu iným spôsobom ako verejnou dražbou

Čiastka 105/1999
Platnosť od 30.09.1999
Účinnosť od 01.10.1999

249

VYHLÁŠKA

Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

z 29. septembra 1999

o postupe likvidátora štátneho podniku pri predkladaní žiadosti na prevod majetku štátu iným spôsobom ako verejnou dražbou

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 47c ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Pri prevode majetku štátu, ktorý má v správe štátny podnik v likvidácii1) (ďalej len „podnik v likvidácii“), sa pod vecami na účely tejto vyhlášky rozumejú hnuteľné veci, nehnuteľné veci a majetkové práva (ďalej len „veci“), ktoré má podnik v likvidácii vo svojej správe.

§ 2

(1) Majetok v správe podniku v likvidácii speňaží likvidátor predajom vecí na verejnej dražbe podľa osobitného predpisu.2)

(2) Iným spôsobom, ako je uvedené v odseku 1, môže likvidátor postupovať len s písomným súhlasom ministerstva udeleným po predchádzajúcom prerokovaní so zakladateľom podniku v likvidácii3) (ďalej len „zakladateľ“).

§ 3

(1) Na prevod majetku štátu iným spôsobom ako verejnou dražbou likvidátor predloží ministerstvu písomnú žiadosť. Spolu so žiadosťou likvidátor predloží

a) výpis z obchodného registra podniku v likvidácii,

b) výpis z katastra nehnuteľností, špecifikáciu majetku štátu navrhovaného na prevod a preukázanie vlastníctva štátu k majetku, ktorý má podnik v likvidácii vo svojej správe,

c) správu o priebehu likvidácie ku dňu podania žiadosti,

d) doklady preukazujúce výkon a priebeh neúspešnej verejnej dražby, ak sa použil tento spôsob speňažovania majetku,

e) výkazy účtovnej závierky ku dňu začatia likvidácie, likvidačný plán, rozpočet likvidácie a inventarizačný zápis o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov vykonanej ku dňu začatia likvidácie,

f) vyhlásenie likvidátora, že na majetok podniku v likvidácii nebol uplatnený reštitučný nárok,

g) vyhlásenie likvidátora o tom, že nie sú mu známe okolnosti zakladajúce právo alebo povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na podnik v likvidácii podľa osobitných predpisov4) alebo skutočnosti potvrdzujúce podanie takého návrhu,

h) vyhodnotenie záväzkov podniku v likvidácii z hľadiska ochrany životného prostredia,4a) ktoré sa vzťahujú na majetok tohto podniku,

i) znalecký posudok o veciach navrhovaných na predaj, ak ide o predaj nehnuteľného majetku, strojového a technologického zariadenia, motorových vozidiel, zariadení výpočtovej a reprografickej techniky; pri predaji iných hnuteľných vecí vypracuje návrh kúpnej ceny komisia zriadená podnikom v likvidácii,

j) žiadosti záujemcov o kúpu s navrhovanou výškou kúpnej ceny alebo označenie záujemcu o bezodplatný prevod; súhlas nadobúdateľa s bezodplatným prevodom,

k) súhlas Slovenského pozemkového fondu pri predaji poľnohospodárskeho a lesného majetku, ktorý je v jeho správe.5)

(2) Na základe žiadosti ministerstva likvidátor predloží doplňujúce doklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

(3) Doklady podľa odseku 1 predkladá likvidátor len vo svojej prvej žiadosti predloženej po vstupe podniku do likvidácie. V ďalších žiadostiach predkladá iba doklady podľa odseku 1 písm. b), c), d), g), i) a j).

(4) Pri posudzovaní žiadosti o súhlas na prevod vecí sa vyžaduje písomné vyjadrenie zakladateľa podniku v likvidácii, ktoré likvidátor predloží spolu so žiadosťou.

(5) Vydaním súhlasu na prevod vecí je likvidátor viazaný vykonať prevod v súlade s písomným súhlasom ministerstva.

§ 4

Bezodplatný prevod vecí na zakladateľa, na štátnu rozpočtovú organizáciu alebo na štátnu príspevkovú organizáciu je výnimočne možný aj bez predchádzajúceho pokusu speňažiť veci, ak prevádzaný majetok bude slúžiť na nepodnikateľský účel a likvidátor písomne vyhlási, že bezodplatný prevod nespôsobí úpadok podniku v likvidácii.

§ 5

(1) Likvidátor je oprávnený nakladať s majetkom v správe podniku v likvidácii podľa písomného súhlasu ministerstva, ktorý obsahuje

a) predmet prevodu a spôsob prevodu,

b) označenie nadobúdateľa, ktorým je obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorý je podľa písomného súhlasu ministerstva určený na uzavretie kúpnej zmluvy, pri prevode podľa § 4 sa uvedie označenie štátnej rozpočtovej alebo štátnej príspevkovej organizácie, alebo označenie zakladateľa,

c) výšku kúpnej ceny, ak nejde o prevod podľa § 4 a obchodnú verejnú súťaž.

(2) Označenie nadobúdateľa nemusí byť v písomnom súhlase ministerstva uvedené, ak ide o prevod

a) hnuteľných vecí okrem prevodu podľa § 4,

b) na základe obchodnej verejnej súťaže.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 140/1996 Z. z. o postupe likvidátora pri nakladaní s vecami v majetku štátneho podniku v likvidácii.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1999.


Mária Machová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 a § 47b ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.

2) § 15d zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z. a zákona č. 241/1999 Z. z.

3) § 47b ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.

4) § 15c ods. 4 zákona č. 111/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z.

4a) Pokyn Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. decembra 1997 č. 1617/1997-min. na postup pri vyhodnocovaní záväzkov podniku z hľadiska životného prostredia v privatizačnom projekte predkladanom podnikom v rámci privatizácie.

5) § 47b ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.