Nariadenie vlády č. 292/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2015
Platnosť od 06.11.2015
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

292

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. októbra 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 278 ods. 1 a § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „100 %“.

2. § 2 znie:

㤠2

Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa osobitného predpisu,2a) z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak je povinným osoba podľa § 2a.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 2a ods. 1 sa odkaz 2a nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 2aa.

4. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

㤠5b

V konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije od 1. januára 2016 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2016.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Robert Fico v. r.