Oznámenie č. 494/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

494

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 č. 44808/2013-110, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov (oznámenie č. 228/1998 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110 (oznámenie č. 109/2012 Z. z.).

Výnos obsahuje podrobnejšiu úpravu úschovy exekučných spisov, stanovuje dĺžku lehoty uloženia exekučného spisu a precizuje právnu úpravu týkajúcu sa požičiavania exekučného spisu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Výnos bude uverejnený v Ústrednom vestníku Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.