Vyhláška č. 569/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do31.03.2017
Zrušený 68/2017 Z. z.

OBSAH

569

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 199 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky č. 405/2006 Z. z. a vyhlášky č. 141/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „1 000 000 Sk“ slovami „33 193,92 eura“.

2. V § 6 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

3. V § 7 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.

4. V § 7 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

5. V § 8 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.

6. V § 8 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

7. V § 9 ods. 1 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“ a slová „5 000 Sk“ slovami „165,97 eura“.

8. V § 9 ods. 2 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

9. V § 12 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.

10. V § 13 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.

11. V § 14 ods. 1 sa slová „ 1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

12. V § 14 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.

13. § 19 vrátane nadpisu znie:

㤠19

Odmena za prijímanie do úschovy

Odmena za prijatie do úschovy je,

a) ak ide o listinu 13,28 eura,

b) ak ide o cenný papier, peniaze alebo

iné hnuteľné veci

do 3 319,39 eura základu 1,0 %,

od 3 319,40 eura do 16 596,96 eura

základu 0,5 %,

od 16 596,97 eura do 33 193,92 eura

základu 0,3 %,

a nad 33 193,92 eura 0,1 %,

najmenej však 6,64 eura,

najviac však 663,88 eura .“.

14. V § 20 ods. 2 sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „6,64 eura“.

15. § 21 vrátane nadpisu znie:

㤠21

Odmena za manipuláciu so spismi

Odmena za

a) vydanie odpisu alebo potvrdenia zo spisov za každú aj začatú stranu vydaného textu je 0,66 eura,

b) nahliadnutie do spisov oprávnenými osobami za každú aj začatú hodinu je 1 euro,

c) požičanie spisu oprávneným osobám je 3,32 eura.“.

16. V § 21a sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,60 eura“.

17. V § 23 ods. 2 sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,66 eura“.

18. § 26 znie:

㤠26

Základ na určenie odmeny podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor a vypočítaná odmena na najbližších 50 eurocentov nahor.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.