Nariadenie vlády č. 30/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh

Platnosť od 29.01.2021
Účinnosť od 01.02.2021

30

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. januára 2021,

ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 7 a § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Oborínsky luh (ďalej len „prírodná rezervácia“). Časť prírodnej rezervácie je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0006 Latorica podľa osobitného predpisu.1)

(2) Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnom území Oborín a v okrese Trebišov v katastrálnom území Zatín. Celková výmera prírodnej rezervácie je 154,85 ha.

(3) Hranica prírodnej rezervácie je vymedzená v prílohe č. 1. Hranica prírodnej rezervácie vymedzená geometrickým určením a polohovým určením sa vyznačuje v katastri nehnuteľností. Technickým podkladom na zápis priebehu hranice prírodnej rezervácie do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu. Mapa a grafické podklady, v ktorých je zakreslená hranica prírodnej rezervácie, sú uložené v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Okresnom úrade Michalovce a na Okresnom úrade Trebišov.

(4) Ciele starostlivosti o prírodnú rezerváciu, opatrenia na ich dosiahnutie a zásady využívania územia upravuje program starostlivosti o prírodnú rezerváciu podľa § 54 ods. 5 zákona.

(5) Ochranné pásmo prírodnej rezervácie je ustanovené v § 17 ods. 7 zákona.

§ 2

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Na území prírodnej rezervácie platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2021.


Igor Matovič v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 30/2021 Z. z.

VYMEDZENIE HRANICE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

Územie prírodnej rezervácie je vymedzené podľa katastrálnych máp vygenerovaných z VGI súborov so stavom katastra nehnuteľností k 26. júnu 2020, z ktorých bola hranica prírodnej rezervácie prenesená do digitálnej Základnej mapy Slovenskej republiky (SVM50) v mierke 1 : 50 000.

Popis hranice prírodnej rezervácie

Prírodná rezervácia Oborínsky luh je zložená z troch samostatných častí, pričom hranice prírodnej rezervácie sú totožné s hranicami lesných porastov prislúchajúcich k prírodnej rezervácii.

Prvý samostatný celok tvorí porast (JPRL) 362 a hranica prírodnej rezervácie je totožná s hranicami porastu. Začína sa v severovýchodnej časti porastu 362, pokračuje hranicou porastu smerom na západ až k toku Laborca, lomí sa smerom na juh a pokračuje hranicou porastu až k juhozápadnému cípu porastu, kde sa lomí na východ a pokračuje hranicou porastu a severnou hranicou ochranného pásma elektrovodu až k rozdeľovaciemu prieseku medzi porastami 362 a 360, lomí sa a pokračuje smerom na sever hranicou porastu 362 až k východiskovému bodu v severovýchodnej časti porastu 362.

Druhý samostatný celok sa začína v severovýchodnej časti porastu 363a, pokračuje smerom na juhozápad hranicou porastu až k hranici s porastom 363b, lomí sa a pokračuje smerom na juh hranicou medzi porastami 363a a 363b, 365h a 365b, 365h a 365f až k východnému cípu hranice porastu 365f. Tu sa hranica prírodnej rezervácie stáča na juhozápad a pokračuje východnou hranicou porastu 365f až k juhovýchodnému cípu hranice porastu 365f, stáča sa na západ a pokračuje hranicou medzi porastami 365f a 365e až k severozápadnému cípu hranice porastu 365e. Ďalej sa hranica prírodnej rezervácie stáča na juh a pokračuje po západnej hranici porastu 365e až k juhozápadnému cípu hranice porastu 365e, stáča sa na východ a pokračuje hranicou medzi porastami 365e a 365d až k severovýchodnému cípu porastu 365d. Potom sa hranica prírodnej rezervácie stáča na juh a pokračuje východnou hranicou porastu 365d a ďalej hranicou medzi porastami 365a a 365c až k juhozápadnému cípu hranice porastu 365a, stáča sa na východ a pokračuje južnou hranicou porastu 365a až k juhovýchodnému cípu porastu 365a, stáča sa na juh a pokračuje východnou a južnou hranicou porastov 366a a 366b až k juhovýchodnej hranici porastu 366b. Ďalej sa hranica prírodnej rezervácie stáča na východ, pokračuje západnou hranicou porastu 367 až k juhozápadnému cípu porastu 367, kde sa stáča na východ a pokračuje južnou hranicou porastu 367 až k juhovýchodnému cípu hranice porastu 367, lomí sa na sever a pokračuje východnou hranicou porastu 367, kde v severovýchodnom cípe hranice porastu 367 pokračuje smerom na sever okrajom staršieho porastu vŕby bielej, rastúceho na nelesnom pozemku na parcele KN-C č. 3182/4, až k juhovýchodnému cípu porastu 364, kde pokračuje smerom na sever východnou hranicou porastov 364 a 363a až k východiskovému bodu v severovýchodnej časti porastu 363a.

Tretí samostatný celok sa začína v severovýchodnej časti porastu 369, pokračuje smerom na juhozápad hranicou porastu 369 až k severozápadnému cípu porastu 369 pri rieke Laborec, stáča sa na juh a pokračuje západnou hranicou porastu 370 až k južnému cípu hranice porastu 370. Potom sa stáča na severozápad a pokračuje severozápadnou hranicou porastu 373a a severnou hranicou porastu 374 až k severnému cípu porastu 374, kde sa stáča na juh a pokračuje západnou hranicou porastu 374 a severnou hranicou porastu 375 až k severozápadnému cípu hranice porastu 375. Ďalej sa hranica prírodnej rezervácie stáča na juh, pokračuje západnou hranicou porastov 375 a 378 až k juhozápadnému cípu porastu 378, stáča sa na východ a pokračuje južnou hranicou porastov 378 a 376a až k juhovýchodnému cípu porastu 376a, stáča sa na sever a pokračuje východnou hranicou porastov 376a a 371 až k severovýchodnému cípu porastu 371, ďalej sa stáča na západ a pokračuje východnou hranicou porastov 371 a 369 až k východiskovému bodu v severovýchodnej časti porastu 369.

Zoznam parciel prírodnej rezervácie

Okres Michalovce

Katastrálne územie Oborín:
3154/1 – časť, 3159/1 – časť, 3159/2, 3160, 3161/1 – časť, 3128/1 – časť, 3182/3 – časť, 3182/4 – časť, 3182/5 – časť, 3182/14 – časť (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 26. júnu 2020)

Okres Trebišov

Katastrálne územie Zatín:
1435/3, 1436/1 (podľa registra „C“ katastra nehnuteľností so stavom k 26. júnu 2020)

Technickým podkladom na zápis priebehu hranice prírodnej rezervácie do katastra nehnuteľností je zjednodušený operát geometrického plánu.

Mapu prírodnej rezervácie možno nájsť v Komplexnom informačnom a monitorovacom systéme na webovom sídle
http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/NationalSiteMap?ID=11728&CATEGORY=2.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 30/2021 Z. z.

PREDMET OCHRANY PRÍRODNEJ REZERVÁCIE

Prirodzené procesy a prirodzený vývoj prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej rezervácie.

Biotopy európskeho významu: Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0*), Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0).

Poznámky:
Podľa § 2 ods. 2 písm. t) zákona je prioritný biotop biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe. Prioritné biotopy sú označené symbolom *.
Biotopy európskeho významu sú označené v súlade s prílohou č. 1 časť B k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 450/2004 Z. z.).