Vyhláška č. 157/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

Platnosť od 05.06.2019
Účinnosť od 18.11.2019

OBSAH

157

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 20. mája 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 45/2014 Z. z., vyhlášky č. 8/2015 Z. z., vyhlášky č. 101/2015 Z. z., vyhlášky č. 11/2017 Z. z. a vyhlášky č. 130/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 písm. d) riadok Chróm (VI) znie:

Chróm (VI)0,020,0050,053
“.

2. V prílohe č. 1 písm. f) štvrtom a šiestom bode stĺpci Limitná hodnota sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.

3. V prílohe č. 1 písm. f) desiatom bode stĺpec Limitná hodnota znie:

„5 mg/l (migračný limit) v polymérnych materiáloch podľa metód ustanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami 10 mg/kg (limit obsahu) ako konzervačná látka podľa metód ustanovených v technických normách2a) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.

4. Príloha č. 3 sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

12. Smernica Komisie (EÚ) 2018/725 zo 16. mája 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení bod 13 časti III prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek, pokiaľ ide o chróm (VI) (Ú. v. EÚ L 122, 17. 5. 2018).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 18. novembra 2019.


Peter Žiga v. r.