Zákon č. 319/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 14.11.2020
Účinnosť od 14.11.2020

319

ZÁKON

z 12. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z. a zákona č. 286/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) môže počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“) zabezpečovať odber vzoriek biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 a na tento účel uzatvárať zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so Slovenským Červeným krížom alebo s územným spolkom Slovenského Červeného kríža.“.

2. V § 6 ods. 3 písmeno ab) znie:

ab) vydáva počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.8)“.

3. V § 6 odsek 8 znie:

(8) Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19 vydať rozhodnutie, ktorým nariadi držiteľovi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, držiteľovi povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice alebo držiteľovi povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorenie mobilného odberového miesta podľa osobitného predpisu.8) Rozhodnutie nahrádza povolenie podľa odseku 3 písm. ab). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa prvej vety je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pracovných dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa považuje za doručené v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok.“.

4. Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Orgán verejného zdravotníctva uvedený v § 3 ods. 1 písm. e) môže počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 zabezpečovať odber vzoriek biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 a na tento účel uzatvárať zmluvu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, so Slovenským Červeným krížom alebo s územným spolkom Slovenského Červeného kríža.“.

5. V § 31e ods. 4 písm. b) a § 31f ods. 4 písm. b) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 165/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

Doterajší text § 49k sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:

(2) Počas krízovej situácie môže činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19, pri ktorých nedochádza k priamemu kontaktu s pacientom, vykonávať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka určeného poskytovateľom, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom, aj osoba, ktorá nie je zdravotníckym pracovníkom a ktorá v čase vykonávania týchto činností je

a) spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu,

b) bezúhonná podľa osobitného predpisu;56) bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením,

c) v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom alebo má s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti.57)

(3) Osoba podľa odseku 2 je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom činností podľa odseku 2.

(4) Povinnosti mlčanlivosti môže osobu podľa odseku 2 zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa osoba podľa odseku 2 dozvedela v súvislosti s výkonom činnosti podľa odseku 2, môže osobu podľa odseku 2 na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.

(5) Osoba podľa odseku 2 sa považuje za odborne spôsobilú na výkon činností podľa odseku 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 56 a 57 znejú:

56) § 38 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z.

57) § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z. a zákona č. 243/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 27 ods. 4 písm. a) sa slovo „osem“ nahrádza slovom „šesť“.

2. V § 27 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

d) študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,

e) študijného programu v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre,

f) doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej šesť semestrov.“.

3. V § 27 ods. 5 sa za slová „odseku 4,“ vkladajú slová „a žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9,“ a slovo „môže“ sa nahrádza slovom „môžu“.

4. V § 27 odsek 6 znie:

(6) Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4, a žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9, môžu poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného ochorenia a v rozsahu činností súvisiacich s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény vírusového ochorenia COVID-19; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár, zubný lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra.“.

5. V § 27 ods. 7 sa za slová „písm. b),“ vkladajú slová „a žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9,“, slovo „môže“ sa nahrádza slovom „môžu“ a slovo „jeho“ sa nahrádza slovom „ich“.

6. § 27 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

(9) Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je žiakom druhého alebo tretieho ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.

(10) Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4, a žiak, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 9, sa počas trvania krízovej situácie považujú za odborne spôsobilých na výkon činností, ktoré môžu vykonávať podľa odsekov 5 až 8.“.

7. V § 31 ods. 5 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a u žiaka, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 9“.

8. V § 42 ods. 1 sa za slová „27 ods. 4,“ vkladajú slová „a žiaka, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 9,“.

9. V § 80 ods. 9 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a na žiaka, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 9“.

10. Doterajší text § 102al sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. l) až n) sa počas krízovej situácie neuplatňujú, ak ide o poskytnutie zdravotnej starostlivosti u držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta v rozsahu odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a činnosti súvisiace s vykonaním diagnostického testu umožňujúceho priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19 alebo vykonaním diagnostického testu RT-PCR.“.

Čl. IV

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa za slová „Slovenský Červený kríž“ vkladajú slová „alebo územné spolky Slovenského Červeného kríža“ a slovo „môže“ sa nahrádza slovom „môžu“.

2. V § 6 ods. 2 sa slová „§ 3 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 2 a 4“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.