Nariadenie vlády č. 334/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Platnosť od 21.11.2020
Účinnosť od 24.11.2020

OBSAH

334

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 písm. i) sa nad slovom „prostriedkov“ umiestňuje odkaz 9a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
§ 4 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).“.

2. V § 9 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktorý podlieha schvaľovaniu podľa osobitného predpisu17) a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

3. V prílohe č. 3 časti B tabuľke B1 štvrtom stĺpci sa slovo „[V/m2]“ nahrádza slovom „[W/m2]“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. novembra 2020.


Igor Matovič v. r.