Oznámenie č. 328/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Platnosť od 20.11.2020

328

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

opatrenie z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Opatrením sa upravujú podrobnosti o účele poskytnutia dotácie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podrobnosti o predkladaní dokladov a overovaní údajov preukazujúcich splnenie podmienok na poskytnutie dotácie, ďalšie náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie a ďalšie prílohy k tejto žiadosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. novembra 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.