Vyhláška č. 316/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z.

Platnosť od 13.11.2020
Účinnosť od 15.11.2020

OBSAH

316

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 22. októbra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19b ods. 1 písm. f), k), n), o) a r) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 8 písmeno h) znie:

h) evidenčné číslo pridelené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je zapojená do životného cyklu biopaliva alebo biokvapaliny, alebo odborne spôsobilou osobou,“.

2. V § 4 ods. 11 sa vypúšťa odkaz 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

3. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) priebežný cieľ 6 % každoročne od 1. januára 2021 do 31. decembra 2030.“.

4. V § 9a ods. 1 písm. b) sa spojka „a“ na konci nahrádza čiarkou.

5. V § 9a ods. 1 písm. c) sa bodka na konci nahrádza spojkou „a“.

6. V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) k nemu došlo v roku, za ktorý sa započítava.“.

7. V poznámkach pod čiarou k odkazom 7c a 7f sa citácia „STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065:2013) (83 9065)“ nahrádza citáciou „STN EN ISO 14065 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania (ISO 14065) (83 9065).“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 7e znie:

7e) STN EN ISO 14064-3 Skleníkové plyny. Časť 3: Špecifikácia a usmernenie na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3) (83 9064).“.

9. § 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba plní svoje povinnosti podľa § 14c ods. 8 zákona, správa podľa § 14c ods. 3 zákona obsahuje údaje o pohonných látkach a elektrine tak, že sú údaje jednoznačne priradené k právnickej osobe alebo fyzickej osobe.“.

10. V § 10a ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a f).

11. Príloha č. 3 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018).“.

12. V prílohe č. 4 druhej časti druhom bode písmená f) a g) znejú:

f) neprenosné číslo dokladu, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje vykázané zníženie emisií skleníkových plynov; pri UER podľa § 9a ods. 5 písm. b) číslo prideľuje ministerstvo, ak nie je pridelené autorizovanou osobou alebo osobou s akreditáciou alebo iným oprávnením, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,

g) neprenosné číslo, ktoré jedinečným spôsobom identifikuje metodiku výpočtu a príslušnú schému, ak je pridelené; číslo prideľuje alebo oznamuje autorizovaná osoba alebo osoba s akreditáciou alebo iným oprávnením, ktorá vykonáva overenie podľa § 9a ods. 4,“.

13. V prílohe č. 4 druhej časti druhom bode sa vypúšťa písmeno h).

14. V prílohe č. 4 druhej časti treťom bode sa vypúšťa veta „Pri pohonných látkach iných ako biopalivo je pôvod uvedený v časti 2 ôsmom bode.“ a za slovo „uvádza“ sa vkladá slovo „dobrovoľne“.

15. V prílohe č. 4 druhej časti štvrtom bode posledná veta znie: „Údaj sa uvádza dobrovoľne.“.

16. V prílohe č. 4 druhej časti sa vypúšťa ôsmy bod.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2020.


Ján Budaj v. r.