Vyhláška č. 313/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Platnosť od 11.11.2020
Účinnosť od 15.11.2020

313

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 5. novembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 58/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmeno c) znie:

c) Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy

1. Gelnica,

2. Humenné,

3. Kežmarok,

4. Košice I,

5. Košice II,

6. Košice III,

7. Košice IV,

8. Košice-okolie,

9. Levoča,

10. Medzilaborce,

11. Michalovce,

12. Poprad,

13. Prešov,

14. Revúca,

15. Rimavská Sobota,

16. Rožňava,

17. Sabinov,

18. Snina,

19. Sobrance,

20. Spišská Nová Ves,

21. Stará Ľubovňa,

22. Stropkov,

23. Svidník,

24. Trebišov,

25. Vranov nad Topľou,“.

2. V § 1 písm. e) sa slová „Rimavská Sobota“ nahrádzajú slovom „Bardejov“.

3. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Obvod pôsobnosti obvodného banského úradu v Košiciach a obvod pôsobnosti obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi v konaniach začatých a právoplatne neskončených do 14. novembra 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý začal a právoplatne neskončil do 14. novembra 2020, zostáva ustanovený podľa doterajšieho predpisu.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2020.


Richard Sulík v. r.