Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
29.09.2020 267/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 19/2017-115 z 8. júla 2020 vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a), čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 2, čl. 59 ods. 2 a čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 3 ods. 2, § 9 ods. 1 písm. b) bodu 1, § 11 ods. 1, § 12 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
29.09.2020 266/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
29.09.2020 265/2020 Z. z. Novela vyhlášky o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
29.09.2020 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
28.09.2020 263/2020 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021
28.09.2020 262/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
28.09.2020 261/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
28.09.2020 260/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
25.09.2020 259/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 11. septembra 2020 č. 2020/11481:5-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
23.09.2020 258/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
23.09.2020 257/2020 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
23.09.2020 256/2020 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Švédskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej
23.09.2020 255/2020 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
23.09.2020 254/2020 Z. z. Novela vyhlášky o dopravnom poriadku dráh
19.09.2020 253/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
11.09.2020 252/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
11.09.2020 251/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie
11.09.2020 250/2020 Z. z. Novela vyhlášky o stavebnom a technickom poriadku dráh
10.09.2020 249/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
10.09.2020 248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
10.09.2020 247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
10.09.2020 246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
10.09.2020 245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
10.09.2020 244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
09.09.2020 243/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
09.09.2020 242/2020 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
08.09.2020 241/2020 Z. z. Novela zákona o prokuratúre
04.09.2020 240/2020 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
02.09.2020 239/2020 Z. z. Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR a Kazašskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
02.09.2020 238/2020 Z. z. Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
02.09.2020 237/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo
02.09.2020 236/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
02.09.2020 235/2020 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
02.09.2020 234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová