Vyhláška č. 320/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z., o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

Platnosť od 16.11.2020
Účinnosť od 16.11.2020

OBSAH

320

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 14. novembra 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe časti A písmená c) a d) znejú:

c) sestra,

d) praktická sestra alebo,“.

2. V prílohe časti A. sa prvý bod dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) profesionálny vojak,1) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až d).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 123 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V prílohe časti A. druhom bode sa slovo „sú“ nahrádza slovom „je“, slová „prítomné dve plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce“ sa nahrádzajú slovami „prítomná jedna plnoletá fyzická osoba zabezpečujúca“ a slovo „určené“ sa nahrádza slovom „určená“.

4. V prílohe, v nadpise časti B. sa na konci pripája čiarka a slová „v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR“.

5. V prílohe, časti B. predvetí prvého a druhého bodu sa za slovo „miesta“ vkladá čiarka a slová „v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR,“.

6. V prílohe, časti B. druhom bode písm. a) sa slová „systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme“ nahrádzajú slovami „bolo zabezpečené spracovanie dát“.

7. V prílohe, časti B. druhom bode písm. e) sa za slovo „kódov“ vkladajú slová „s príslušnou nabíjačkou,“ a vypúšťa sa prvý až piaty bod.

8. V prílohe, časti B. druhom bode písm. f) sa vypúšťajú slová „prostredníctvom SIM karty s aktivovaným paušálom s neobmedzenými dátami“.

9. Príloha sa dopĺňa časťami C. a D., ktoré vrátane nadpisov znejú:

„C. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí jeden zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie

a) lekár,

b) zubný lekár,

c) zdravotnícky záchranár,

d) sestra,

e) praktická sestra alebo

f) profesionálny vojak,1) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až e).

2. Okrem osoby podľa odseku 1 sú v mobilnom odberovom mieste vždy prítomné štyri plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce plynulé testovanie, najmä ďalšie činnosti súvisiace s vykonávaním testovania, vydávaním potvrdení o výsledku antigénového testu a zabezpečením administratívnych a iných úkonov, určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

D. Minimálne materiálno–technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19

1. Základným funkčným priestorom odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19, je priestor, najmä sála alebo miestnosť alebo vstupná alebo triážna časť poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, v exteriéri najmä prístrešok alebo stan na voľnom priestranstve alebo iný vhodný priestor, ktorý

1. je pripojený na zdroj elektrickej energie,

2. má prístup k zdroju pitnej vody,

3. je viditeľne označený názvom „odberové miesto – antigénové testovanie“.

2. Minimálnym materiálno-technickým vybavením odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19, je

a) bezkontaktný odpadkový kôš určený pre testované osoby,

b) alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky s plne virucídnym účinkom,

c) bezkontaktný kontajner na biologický odpad s použitím dvojitých vriec; biologický odpad je denne likvidovaný,

d) mobilný telefón,

e) počítač s príslušenstvom, tablet s klávesnicou alebo iné zariadenie s prístupom na internet,

f) písacie potreby – perá a papierové bloky,

g) jednorazové papierové utierky,

h) osobné ochranné pracovné prostriedky

1. zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú odber, ktorými sú:

a) ochranná kombinéza,

b) tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),

c) ochranný plastový tvárový štít,

d) počet rukavíc potrebný podľa štandardného postupu pre odber biologického materiálu,

e) návleky na obuv alebo vysoké gumáky,

2. zdravotníckych pracovníkov a osôb, ktoré vyhodnocujú test, ktorými sú:

a) ochranný štít,

b) respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),

c) jednorazové rukavice,

d) jednorazový chirurgický plášť,

e) jednorazová čiapka na hlavu,

3. osôb, ktoré vykonávajú registráciu a vydávanie certifikátov, sú:

a) chirurgické ochranné rúško (ak osoba pracuje v otvorenom priestranstve), alebo tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),

b) jednorazový chirurgický plášť,

c) jednorazové rukavice.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marek Krajčí v. r.