Zákon č. 323/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.11.2020
Účinnosť od 20.11.2020

323

ZÁKON

z 3. novembra 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry.“.

2. V § 4 ods. 1 sa slová „najvyšším, výkonným a štatutárnym“ nahrádzajú slovami „najvyšším a výkonným“ a vypúšťa sa čiarka za slovami „činnosť fondu“ a slová „koná v jeho mene“.

3. V § 4 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý je štatutárnym orgánom fondu.“.

4. V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

5. V § 6 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

6. V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) podá návrh na odvolanie člena správnej rady subjekt, ktorý navrhol jeho vymenovanie.“.

7. V § 10 ods. 4 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

8. V § 10 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.

9. V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) podá návrh na odvolanie člena dozornej rady subjekt, ktorý navrhol jeho vymenovanie.“.

10. V § 14 odsek 3 znie:

(3) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov kancelárie a členov odborných komisií sa vzťahuje osobitný predpis.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 15 ods. 3 prvej vete sa slová „doručenia úplnej žiadosti“ nahrádzajú slovami „uplynutia termínu na doručenie žiadostí“ a za slovo „komisie“ sa vkladá čiarka a slová „ak § 17 ods. 10 neustanovuje inak,“.

12. V § 16 ods. 1 sa slová „organizácia a obec“ nahrádzajú slovami „organizácia, obec, samosprávny kraj alebo iný subjekt určený vo výzve, ak predmet činnosti tohto subjektu priamo súvisí s účelom, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje“.

13. § 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Na žiadosti vyhodnocované podľa kritérií a podmienok určených vo výzve, ktoré je možné vyhodnotiť na základe objektívne overiteľných údajov, sa ustanovenia odsekov 7 až 9 nevzťahujú.“.

14. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠20a

Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu

(1) Fond môže na základe osobitnej výzvy poskytnúť finančné prostriedky na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „mimoriadna podpora“).

(2) Osobitná výzva sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v Informačnom systéme športu. Osobitná výzva obsahuje najmä

a) vymedzenie účelu, na ktorý sa mimoriadna podpora poskytuje,

b) konkrétne podmienky poskytnutia mimoriadnej podpory a jej výšku,

c) vzor žiadosti,

d) doklady, ktoré sú prílohou žiadosti,

e) termín na doručenie žiadostí,

f) okruh oprávnených žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory.

(3) Mimoriadna podpora sa poskytuje na základe rozhodnutia správnej rady bez zmluvy. Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Na mimoriadnu podporu nie je právny nárok.“.

Čl. II

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z. a zákona č. 148/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 66 ods. 7 prvej vete sa slovo „má” nahrádza slovami „a samosprávny kraj majú”, slová „je zapísaná“ sa nahrádzajú slovami „sú zapísané“ a v druhej vete sa za slovo „obci” vkladajú slová „a samosprávnom kraji”.

2. V § 70 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) samosprávny kraj zapísaný v registri právnických osôb v športe.“.

3. V § 75 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „športe“ vkladá čiarka a slová „športovcovi alebo športovému odborníkovi“.

4. V § 75 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“).“.

5. V § 77 ods. 2 úvodnej vete a § 77 ods. 4 sa za slová „§ 75 ods. 1“ vkladajú slová „a § 75 ods. 2 písm. c)“.

6. V § 101a ods. 1 sa slová „mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky (ďalej len „krízová situácia“)“ nahrádzajú slovami „krízovej situácie“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.