Vyhláška č. 163/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z.

Platnosť od 12.06.2019
Účinnosť od 12.06.2019

163

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. júna 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení vyhlášky č. 387/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa slová „dopravný prostriedok osobitne upravený a vybavený“ nahrádzajú slovami „vozidlo osobitne upravené a vybavené“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ambulancia podľa odseku 1, ktorá je ambulanciou rýchlej zdravotnej pomoci „S“, je určená najmä na poskytovanie neodkladnej prepravy osoby medzi zdravotníckymi zariadeniami, ak zdravotný stav osoby vyžaduje počas takejto prepravy poskytovanie zdravotnej starostlivosti zdravotníckym záchranárom.“.

3. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

㤠10a

(1) Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je vozidlo osobitne upravené a vybavené na prepravu osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia. Súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie, ak to zdravotný stav osoby vyžaduje, alebo sprievodu tejto osobe na základe žiadanky na prepravu osoby vystavenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

(2) Ambulancia dopravnej zdravotnej služby je aj vozidlo kategórie M1 osobitne upravené a vybavené na prepravu chodiacej osoby a biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. júna 2019.


Andrea Kalavská v. r.