Zákon č. 154/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.

Platnosť od 05.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

154

ZÁKON

zo 16. mája 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 49 ods. 7 neustanovuje inak.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. j) sa vypúšťa slovo „poskytovateľom“.

3. V § 3 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú slová „alebo predkladá projektový zámer“.

4. V § 4 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „a ich zmeny“.

5. V § 18 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

6. V § 18 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak po výzve poskytovateľa podľa odseku 5 pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti a úplnosti projektového zámeru, poskytovateľ vypracuje hodnotiacu správu o tom, že projektový zámer nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru.“.

7. V § 18 ods. 8 druhá veta znie: „Poskytovateľ je oprávnený určiť hodnotiacu správu ako ďalšiu podmienku poskytnutia príspevku vo výzve podľa § 17 ods. 4.“.

8. V § 19 odsek 6 znie:

(6) Poskytovateľ v konaní o žiadosti zisťuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku.“.

9. V § 19 odsek 8 znie:

(8) Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ktorá spĺňa podmienky poskytnutia príspevku.“.

10. V § 19 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu,63a) neobsahuje odtlačok úradnej pečiatky a podpis, ale je poskytovateľom autorizované podľa osobitného predpisu.63a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

63a) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 22 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

12. V § 22 ods. 7 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové konanie a rozhodnutie,“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

13. V § 22 ods. 7 písm. d) sa slová „§ 23 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 7“.

14. V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Štatutárny orgán poskytovateľa rozhodnutie zruší a vec vráti poskytovateľovi, ktorý ho vydal, na nové konanie a rozhodnutie, ak zistenie skutkového stavu poskytovateľom bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania; poskytovateľ je viazaný právnym názorom štatutárneho orgánu poskytovateľa.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

15. V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Na odvolacie konanie sa primerane vzťahuje § 20.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

16. V § 23 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

17. V § 25 odsek 6 znie:

(6) Ak počas trvania zmluvy poskytovateľ a prijímateľ splynú v jednu osobu, zmluvou vymedzené práva a povinnosti nezanikajú.“.

18. V § 27 odsek 8 znie:

(8) Riadiaci orgán môže uzavrieť zmluvu so žiadateľom po predložení žiadosti na nezávislé posúdenie kvality a informovaní Európskej komisie alebo priamo na schválenie Európskej komisii pred jej schválením podľa odseku 6. Ak bola uzavretá zmluva podľa predchádzajúcej vety a príspevok nebol schválený podľa odseku 6, riadiaci orgán je povinný zmluvu vypovedať alebo od zmluvy odstúpiť.69)“.

19. V § 32 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Rozhodnutie o schválení žiadosti vydané podľa § 19 ods. 8 môže obsahovať podmienky, ktorých splnenie závisí od rozhodnutia spoločného monitorovacieho výboru pre príslušný program prijatý v čase realizácie aktivít projektu. Podmienky sú prípustné, iba ak následky ich splnenia sú v prospech žiadateľa. Ustanovenia tohto zákona, ktoré sú v rozpore s touto právomocou spoločného monitorovacieho výboru pre príslušný program, sa nepoužijú.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

20. V § 32 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 2 a 6“.

21. V § 32 odsek 5 znie:

(5) Ak certifikačný orgán poskytuje prostriedky podľa § 9 ods. 2 písm. f) druhého bodu na účet prijímateľa alebo partnera, prijímateľ alebo partner, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, realizuje výdavky na financovanie programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika a programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko prostredníctvom samostatného účtu.“.

22. V § 37 odsek 10 znie:

(10) V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa správa o zistenej nezrovnalosti nepredkladá prijímateľovi alebo poskytovateľovi podľa odsekov 3 až 7, ak prijímateľ, partner, poskytovateľ, štatutárny orgán, zamestnanec alebo osoba konajúca v mene a na účet prijímateľa, partnera alebo poskytovateľa je podozrivá zo spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu.“.

23. V § 37 ods. 13 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo certifikačný orgán“.

24. V § 41 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.

25. V § 41a ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

26. V § 42 ods. 9 sa vypúšťa slovo „mimorozpočtový“.

27. V § 44 odsek 1 znie:

(1) Správca pohľadávky z príspevku alebo pohľadávky z rozhodnutia podľa § 41 alebo § 41a, ktorým je poskytovateľ, je povinný najmä

a) oznámiť dlžníkovi, že eviduje voči nemu pohľadávku, a upozorniť ho na následky neuhradenia pohľadávky,

b) viesť osobitnú evidenciu všetkých pohľadávok.“.

28. V § 45 ods. 1 sa za slová „§ 41,“ vkladajú slová „§ 41a,“.

29. § 47 a 47a vrátane nadpisov znejú:

㤠47

Spracúvanie osobných údajov

(1) Orgány podľa tohto zákona pri poskytovaní príspevku, kontrole, plnení iných úloh alebo povinností podľa osobitného predpisu31) alebo tohto zákona a súvisiacich činnostiach a pri plnení povinností podľa osobitného predpisu114a) spracúvajú osobné údaje ich zamestnancov, fyzických osôb budúceho žiadateľa, žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa, subdodávateľa, osôb v zmluvnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s nimi a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa osobitného predpisu31) alebo tohto zákona.

(2) Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu115) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitného predpisu115aa) alebo tohto zákona, najmä údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu, miesto a okres narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko otca a matky.

(3) Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb115ab) na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh alebo povinností podľa osobitného predpisu31) alebo tohto zákona alebo na plnenie povinností podľa osobitného predpisu.114a) Právnické osoby podľa prvej vety sú povinné vyžadované osobné údaje poskytnúť.

(4) Budúci žiadateľ a žiadateľ na účely získania príspevku, prijímateľ a partner na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu spracúvajú osobné údaje užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa, subdodávateľa a iných osôb v rozsahu podľa odseku 2 a sú povinní poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu orgánom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného prepisu.114a)

(5) Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48 alebo podľa osobitného predpisu.115ac) Poskytovateľ v nevyhnutnom rozsahu poskytne a sprístupní spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.115ad)

(6) Orgány podľa tohto zákona získavajú osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.

§ 47a

Žiadosť o výpis z registra trestov

(1) Orgány podľa tohto zákona sú pri vykonávaní činností podľa § 5 až 10, § 12 a 13 na účel preukázania bezúhonnosti budúceho žiadateľa, žiadateľa, prijímateľa, partnera alebo osôb konajúcich v ich mene oprávnené žiadať o výpis z registra trestov podľa osobitného predpisu.115a)

(2) Budúci žiadateľ, žiadateľ, prijímateľ, partner, ak je partner účastníkom zmluvného vzťahu podľa § 25 ods. 3, alebo osoby konajúce v ich mene na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 poskytnú orgánom podľa tohto zákona údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.115b) Údaje podľa prvej vety orgán podľa tohto zákona bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 114a, 115aa až 115ad a 115b znejú:

114a) Napríklad § 21 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z., § 18 zákona č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

115aa) Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, nariadenie (EÚ) 1303/2013, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

115ab) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 170 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, § 211a zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

115ac) Čl. 115 ods. 2 a čl. 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

115ad) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, zákon č. 39/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

115b) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

30. § 48 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Na zverejňovanie údajov evidovaných pri poskytovaní dotácií podľa osobitného predpisu117c) sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5 a odseku 8. Na zverejňovanie údajov sa v tom prípade vzťahuje osobitný predpis.117d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 117c a 117d znejú:

117c) § 12 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z.

117d) 17a ods. 1 zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 154/2019 Z. z.“.

31. § 49 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Agentúra zabezpečuje časť informačného monitorovacieho systému v rozsahu nevyhnutnom na účel konania a rozhodovania o dotáciách podľa osobitného predpisu.117c) Na účel podľa prvej vety agentúra používa štandardizované procesy programového a projektového riadenia informačného monitorovacieho systému a prístupy z neho do iných informačných systémov; odseky 1 až 4 sa použijú primerane.“.

32. Za § 52 sa dopĺňa § 53, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠53

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2019

(1) Posudzovanie projektových zámerov začaté a neukončené do 30. júna 2019 sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.

(2) Ak sa vo výzve podľa § 17 vyhlásenej do 30. júna 2019 určuje ako podmienka poskytnutia príspevku predloženie hodnotiacej správy, táto podmienka je splnená aj vtedy, ak došlo k vydaniu hodnotiacej správy obsahujúcej záver, že projektový zámer nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru alebo došlo k zastaveniu posudzovania projektového zámeru podľa § 18 ods. 5 v znení účinnom do 30. júna 2019.

(3) Na ustanovenia výzvy podľa § 17 vyhlásenej do 30. júna 2019, podľa ktorých sa v konaní o žiadosti zohľadňujú nedostatky uvedené vo vydanej hodnotiacej správe obsahujúcej záver, že projektový zámer nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru, sa neprihliada.

(4) Ustanovenie § 32 ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2019 sa vzťahuje aj na rozhodnutia o schválení žiadosti vydané podľa predpisov účinných do 30. júna 2019, ak bola podmienka podľa § 32 ods. 2 uvedená v odôvodnení rozhodnutia.“.

Čl. II

Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 17 ods. 1 sa slová „projektov, dotácií“ nahrádzajú slovom „projektov“.

2. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

㤠17a

(1) Platobná agentúra zabezpečuje časť informačného monitorovacieho systému podľa osobitného predpisu84a) v rozsahu nevyhnutnom na účel konania a rozhodovania o dotáciách podľa § 12; na poskytovanie a zverejňovanie údajov evidovaných v informačnom monitorovacom systéme sa primerane vzťahuje § 17 ods. 4 a 5.

(2) Platobná agentúra je oprávnená v rozsahu nevyhnutnom na účel konania a rozhodovania o dotáciách podľa § 12

a) spracúvať osobné údaje o žiadateľoch o dotáciu a o osobách konajúcich v ich mene,

b) vyžadovať osobné údaje o žiadateľoch o dotáciu a o osobách konajúcich v ich mene z informačných systémov iných právnických osôb; tieto právnické osoby sú povinné vyžadované údaje poskytnúť,

c) žiadať o výpis z registra trestov podľa osobitného predpisu84b) na preukázanie bezúhonnosti žiadateľa o dotáciu a osoby konajúcej v jeho mene.

(3) Žiadateľ o dotáciu poskytne platobnej agentúre na preukázanie bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.84c) Platobná agentúra zašle údaje podľa prvej vety v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(4) Platobná agentúra môže získavať osobné údaje bez súhlasu osôb podľa odseku 2 aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 84a až 84c znejú

84a) § 49 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 154/2019 Z. z.

84b) § 12 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

84c) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.