Oznámenie č. 180/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny

Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 20.06.2019

180

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. mája 2019 bol v Bratislave a 17. mája 2019 v Záhrebe podpísaný Dodatok Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny.

Dodatok protokolu bol uzavretý na základe článku 7 ods. 2 Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny (oznámenie č. 210/2015 Z. z.).

Dodatok protokolu nadobudol platnosť 1. júna 2019 v súlade s článkom 3 ods. 1.

Do textu dodatku protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.