Oznámenie č. 165/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019, č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

Platnosť od 12.06.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 12. júna 2019.

165

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.

V prílohe k tomuto opatreniu sa uvádzajú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby.

Opatrenie nadobúda účinnosť 12. júna 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke č. 21 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.mzsr.sk/?vestniky-mz-sr.