Vyhláška č. 162/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Platnosť od 12.06.2019
Účinnosť od 12.06.2019

OBSAH

162

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. júna 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 13 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 sa slová „§ 13 ods. 8 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 8 písm. d) a g)“.

2. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 písm. a) a d) zákona pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 10 samostatne za každé kritérium hodnotenia. Za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 písm. b) a c) zákona pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 10 spolu za obe kritériá hodnotenia. Pridelené body sa sčítavajú. Najvyšší možný počet bodov získaných od jedného člena komisie za kritériá hodnotenia podľa § 14 ods. 9 zákona je 30.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. júna 2019.


Andrea Kalavská v. r.