Zákon č. 112/2018 Z. z.Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 14.04.2018
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 okrem čl. XIII bodov 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018, čl. I § 7 ods. 7, § 16 ods. 1 písm. c), § 22 a 23, čl. XII a čl. XIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čl. XVIII piateho bodu, ktorý nadobúda účinn...