Zákon č. 378/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 530/2011 Z. z.(nepriamo), 530/2011 Z. z.(nepriamo), 530/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 141/2008
Platnosť od 10.10.2008
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 s výnimkou čl. I bodov 2, 3, 4, 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2009.