Vyhláška č. 483/1990 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990 do30.06.2006
Účinnosť od 30.11.1990 do30.06.2006
Zrušený 124/2006 Z. z.

483

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 11. októbra 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technickýeh zariadení

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 6 ods. 6 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe po dohode s príslušnými ústrednými a odborovými orgánmi ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Organizácie pri spisovaní záznamu o úraze postupujú podľa prílohy č. 1, 2 a 3 tejto vylášky.

(4) Pokiaľ organizácie používajú alebo chcú zaviesť iný doklad, než je uvedený v prílohe č. 1, ktorý možno použiť na prípravu (zber) údajov o pracovných úrazoch pre spracovanie prostriedkami výpočtovej techniky, musí takýto doklad obsahovať verbálne informácie aspoň v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1. Použitie iného dokladu organizácia oznámi neodkladne Slovenskému úradu bezpečnosti práce, ak ide o organizácie s povinnosťou podľa § 7 ods. 1 písm. a), alebo Slovenskému banskému úradu, ak ide o organizácie s povinnosťou podľa § 7 ods 1. písm. b).“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

2. § 5 ods. 4 písm. d) znie:

d) príslušnému odborovému zväzu, hromadný pracovný úraz aj Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky alebo Konfederárii umenia a kultúry, alebo príslušnému okresnému výboru Slovenského výboru Zväzu družstevných roľníkov, ak ide o jednotné roľnícke družstvo, alebo Slovenskému zväzu výrobných družstiev, ak ide o výrobné družstvo, alebo Slovenskému zväzu bytových družstiev ak ide o organizáciu bytového družstevníctva.".

3. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa pismeno f).

4. § 7 ods. 3 písm. a) znie:

a) príslušnému odborovému zväzu, a ak ide o hromadný pracovný úraz aj Konfederácii odborových zväzov Slovenskej republiky alebo Konfederácii umenia a kultúry, alebo príslušnému okresnému výboru Slovenského výboru Zväzu družstevných roľníkov ak ide o jednotné roľnícke družstvo, alebo Slovenskému zväzu výrobných družstiev, ak ide o výrobné družstvo, alebo Slovenskému zväzu bytových družstiev, ak ide o organizáciu bytového družstevníctva,“.

5 V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

6. V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Tam, kde se v tejto vyhláške a jej prílohách používa označenie „ROH“, rozumie sa tým „Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a Konfederácia umenia a kultúry“, kde sa používa označenie „ZV ROH“, rozumie sa tým, „závodný výtbor príslušnej odborovej organizácie“ alebo „organizácia, ktorá plní úlohy spoločenskej kontroly“.“.

7. Súčasťou vyhlášky sú prílohy č. 1, 2 a 3, ktoré znejú:

1. Záznam o úraze,16) 2. Pokyny pre vyplňovanie záznamu o úraze, 3. Klasifikácia zdrojov a príčin úrazov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnost dňom vyhlásenia.


Predseda Slovenského banského úradu:

Ing. Macko v. r.

Predseda Slovenského úradu bezpečnosti úradu:

Ing. Smorádek v. r.


Príloha č. 1

Vzor 01

Príloha č. 2

Pokyny pre vyplňovanie záznamu o úraze

V záhlaví sa nevyplňuje štvorcový rámček a údaj „združenie (VHJ)“.

Pokial je vnútorná organizačná jednotka1) zároveň evidujúcou a vykazujúcou jednotkou, uvedie sa namiesto sídla organizácie sídlo, okres a kraj tejto jednotky.

V rubrike 4 sa uvádzajú údaje o čase vzniku úrazu, o druhu zranenia (napr. zlomenina, vyvrtnutie, tržná rana, pohmoždenia, odrenina, popálenina, perforácia oka cudzím telesom a pod.); ďalej sa uvádza zranená časť tela ( napr. pravé oko, ľavé koleno, ľavý priehlavok, pravé predlaktie, temeno hlavy alebo pri vnútorných poraneniach napr. brucho; hrudník, panva a pod.). V rozporných prípadoch treba uviesť diagnózu uvedenú v „Potvrdení o pracovnej neschopnosti“, alebo požiadať o vyjadrenie lekára, ktorý poskytol prvú pomoc. Nakoniec sa uvedie i miesto, kde k úrazu došlo.

V rubrike 9 sa v prípadoch, keď úraz bol spôsobený alebo ovplyvnený inou osobou, pokiaľ išlo o pracovníka inej organizácie, uvádza i údaj o názve a sídle tejto organizácie.

Ak pôsobilo pri úraze viac zdrojov a príčin, uvedú sa v orámovanej časti v dolnom pravom rohu rubriky 8 a 9 tieto údaje v zátvorke.
V rubrike 10 sa uvádza pri prijatých opatreniach termín ich splnenia a pracovník zodpovedný za ich vykonanie, vrátane jeho podpisu.

Ak v zázname o úraze nie je dostatok miesta pre požadované údaje v príslušnej rubrike, uvedú sa tieto údaje s označením rubriky na osobitnej prílohe.

Príloha č. 3

Klasifikácia zdrojov a príčin úrazov.

Správna a jednotne vykonávaná klasifikácia zdrojov a príčin úrazov je predpokladom takých pracovných podmienok, ktoré podstatne znižujú možnosť vzniku pracovných úrazov.

A. Všeobecné zásady

Za zdroj úrazu sa považuje predmet (stroj, dopravný prostriedok, materiál a pod.), látka (para, plyn, chemikálie a pod.) alebo energia, prípadne ľudská bytosť, zviera, prírodný živel, ktoré svojim náhlym vonkajším pôsobením spôsobili poranenie (úraz) pracovníka priamo alebo nepriamo tým, že pri nejakej jeho činnosti, prípadne pri náhodnom styku s ním boli bezprostredným podnetom vzniku úrazovej nehody.

Vo väčšine prípadov nepôsobí zdroj úrazu samostatne, t. j. izolovane. Spravidla sa tu vyskytuje ešte ďalší činiteľ alebo činitele ako vnútorné príčiny toho, že nejaký zdroj spôsobil nehodu alebo priame poranenie. Stav úrazového ohrozenia (možnosť vzniku nehody) vyplýva napr. z toho, že zdroj úrazu nie je upravený alebo dostatočne zaistený po stránke bezpečnosti práce, alebo sa s ním nesprávne manipuluje, odstraňujú sa bezpečnostné zariadenia, ochranné pomôcky, alebo nie sú inak dodržiavané bezpečnostné predpisy, použivajú sa nebezpečné pracovné postupy (buď vedome, alebo z nedostatku vedomostí, výcviku a pod.), alebo že osoby, prichádzajúce do styku so zdrojom úrazu, nie sú dostatočne poučené o svojom ohrození a pod. V týchto okolnostiach, ktoré spoluvytvárajú alebo zvyšujú stav ohrozenia pracovníka, je obsiahnutá odpoveď na otázku, aká bola príčina úrazu a preto sú zahrnuté pod pojem príčiny úrazov.

Pre účely štatistického spracovania je potrebné úrazové znaky (zdroje a príčiny) triediť. Najskôr sa urobí základné triedenie, t. j. jednotlivé individuálne zdroje alebo príčiny úrazu, ktoré sú po určitej stránke rovnorodé alebo aspoň príbuzné, sú zahrnuté do základných skupín. Tak napr. pri zdrojoch predstavuje každá základná skupina ucelenú skupinu jednotlivých zdrojov, charakterizujúcich určitý okruh úrazového nebezpečenstva a rovnorodých z hľadiska ich funkcie alebo spôsobu používania vo výrobnom procese.

V rámci týchto základných skupín sa vykonáva podrobnejšie triedenie, kde napr. zdroje z určitýeh hľadísk rovnorodé (a preto zahrnuté do jednej základnej skupiny) sa navzájom rozlišujú so zreteľom na určité zvláštnosti ich používania vo výrobnom procese alebo na určité, navzájom príbuzné druhy, poprípade s ohľadom na druh pôsobenia, a tvoria sa z nich podskupiny.

Schéma zdrojov úrazov obsahuje 11 základných skupín, označených pre účely evidencie rímskými číslicami I.-XI. V rámci týchto základných skupín sa zdroje úrazov rozdeľujú do podskupín.

Schéma príčin úrazov obsahuje 14 základných skupín.

B. Klasifikačná schéma zdrojov úrazov

I. Dopravné prostriedky

I-00 Letecké motorové a bezmotorové dopravné prostriedky

I-01 Vodné motorové a bezmotorové dopravné prostriedky

I-02 Motorové cestné dopravné prostriedky

I-03 Železničné dopravné prostriedky vrátane pouličných dráh, verejných lanoviek a neverejnej dopravy po koľaji

I-04 Cestné bezmotorové dopravné prostriedky (povozy s prívesným vozom, bicykle, ručné vozíky a pod.)

I-05 Vnútropodnikové motorové dopravné prostriedky (koľajové i bez koľají)

I-06 Vnútropodnikové lanovky, reťazové dopravníky a naklonené (zvážacie) dráhy na koľaji

I-07 Vnútropodnikové bezmotorové dopravné prostriedky (na koľaji i bez koľají)

II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky

II-08 Žeriavy a iné zdvíhadlá pre rôznosmernú dopravu (motorové i bezmotorové)

II-09 Výťahy, elevátory, ťažné stroje a iné zdvíhadlá na zvislú dopravu

II-10 Dopravníky (transportéry) vrátane vnútropodnikových visutých dráh

II-11 Zdvíhacie a dopravné zariadenie – pomôcky

III. Stroje – hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné

a) hnacie stroje – prevod hnacej sily

III-12 Stabilné hnacie stroje, motory, generátory, agregáty a pod. a pohyblivé stroje použité ako hnacie stroje

III-13 Motory dopravných prostriedkov (okrem dopravy)

III-14 Zariadenie na prevod hnacej sily

b) obrábacie stroje na drevo (použité prípadne na iný materiál)

III-15 Okružné, rámové a iné píly na drevo

III-16 Sústruhy a vŕtačky na drevo

III-17 Frézovacie, drážkovacie a žliabkovacie stroje na drevo

III-18 Hobľovacie, brúsiace a leštiace stroje na drevo

III-19 Združené a ostatné, prípadne špeciálne drevoobrábacie stroje (kolárske, debnárske a iné okrem špeciálnych papierenských strojov)

c) obrábacie a tvárniace stroje na kovy (použité prípadne aj na iný materiál)

III-20 Lisy, kladivá, buchary a pod.

III-21 Sústruhy kovov

III-22 Vŕtačky na kov a stroje na rezanie závitov

III-23 Píly, frézy, preťahovacie a hobľovacie stroje na kovy

III-24 Brúsky, čističe a leštiče kovov

III-25 Stroje na beztrieskové obrábanie kovov

III-26 Zváracie a ostatné (príp. špeciálne kovoobrábacie stroje)

d) bežné obrábacie, tvárniace a pracovné stroje na ostatný materiál (okrem špeciálnych a rozličných pomocných strojov používaných v rozličných pracovných odboroch)

III-27 Lisy na iný materiál ako kov a drevo

III-28 Raziace, vykrajovacie, vysekávacie a rezacie stroje (okrem píly)

III-29 Píly, sústruhy, vŕtačky na rozličný materiál (okrem kovu a dreva)

III-30 Stroje (frézovacie, hĺbiace, drážkovacie, hobľovacie, brúsiace a leštiace)

III-31 Zdrobňovacie, drviace (mlyny), triediace stroje

III-32 Pomocné stroje, čerpadlá, ventilátory, kompresory a rozličné pracovné stroje

e) špeciálne stroje pre rozličné pracovné odbory

III-33 Zvláštne stroje banské, dobývacie, zakladacie a úpravárske stroje na zemné prace

III-34 Stavebné stroje a stroje na úpravu terénu, špeciálne železničné stroje

III-35 Zvláštne hutnícke a zlievárenské stroje

III-36 Zvláštne plynárenské stroje, stroje používané v chemickom a gumárenskom priemysle, zvláštne keramické a sklárske stroje, prípadne stroje na výrobu plastov

III-37 Zvláštne stroje na výrobu buničiny, lepenky a papiera, kartonážne stroje

III-38 Zvláštne stroje na výrobu koží a kožušín, obuvnícke, kožušnícke, rukavičkárske stroje a pod.

III-39 Zvláštne textilné a odevné stroje (vrátane strojov používaných v práčovniach, čistiarňach, žehliarňach a opravovniach)

III-40 Zvláštne potravinárske stroje, stroje používané v tukovom a tabakovom priemysle

III-41 Zvláštne poľnohospodárske stroje (vlečné a ostatné)

III-42 Zvláštne stroje polygrafické, kancelárske, zdravotnícke, štatistické a iné neuvedené alebo bližšie neurčené pre rozličné pracovné odbory

IV. Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb

IV-43 Cesty vrátane dopravných a pracovných priestorov koľajových dráh (pracovné, komunikačné priestory) verejného charakteru – pády osôb na rovine

IV-44 Vnútropodnikové pracoviská (komunikačné priestory) akejkoľvek úrovne – pády osôb na rovine

IV-45 Schody, rebríky, výstupy – pády osôb na nich a z nich

IV-46 Ostatné zvýšené pracoviská – pády osôb z výšky

IV-47 Priehlbiny, jamy, nezakryté otvory (pri pracovisku akejkoľvek úrovne) – pády osôb do hĺbky

V. Materiál, bremená, predmety

Va-48 Zemina, hornina, kameň, kusový a sypký materiál – pád materiálu

Va-49 Ostatný materiál (okrem zn. 48), predmety, výrobky, zariadenia – pád predmetov

Vb-50 Bremená (materiál, premiesťované alebo inak manipulované predmety) – úrazy bremenami

Vb-51 Materiál, predmety – pôsobenie ostrými hranami, vyčnievajúcimi hrotmi a pod. pri rôznej manipulácii, chôdzi a pohybe

Vc-52 Drobné úlomky z materiálu alebo nástrojov odletujúce pri ručnom spracovaní, resp. pri páde a rozbití predmetov – vniknutie do oka, perforácia iných častí tela

Vc-53 Drobné úlomky z materiálu alebo nástrojov odletujúce pri strojovom spracovaní- vniknutie do oka, perforácia iných častí tela

VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje

VI-54 Pomocné ručné dobývacie náradie, náradie na zemné, stavebné a poľnohospodárske práce

VI-55 Pomocné ručné bicie, uťahovacie, pridržiavacie, spájacie, zváracie, čistiace, mazacie a iné náradie

VI-56 Pomocné strojové náradie (upínacie nástroje a zariadenia)

VI-57 Meracie a rysovacie náradie (nástroje a prístroje), prenosné lampy

VI-58 Ručné nástroje (rezacie, sekacie, krájacie, dlabacie, prebíjacie, rycie, uberacie, brúsiace a iné)

VI-59 Strojové nástroje (na upnutie do strojov a prístrojov použité prípadne na ručné práce – tvárniace nástroje)

VI-60 Ručne ovládané stroje a prístroje ochranné prístroje

VII. Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny

VII-61 Jedovaté látky – tuhé, tekuté, jedovaté a nedýchateľné plyny

VII-62 Žieravé a leptavé látky (aj ak sú súčasne horúce)

VII-63 Tekuté a plynné horúce látky (pary)

VII-64 Tuhé horúce látky, horúce predmety, zariadenia a pod.

VII-65 Horľavé a zápalné látky, explozívne plyny, oheň

VIII-66 Výbušniny (trhaviny, výbušniny, strelivo) a strelné zbrane

VII-67 Škodlivé lúče (žiarenie)

VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom

VIII-68 Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom

IX. Elektrina

IX-69 Elektrina vysokého napätia (nad 300 V proti zemi)

IX-70 Elektrina stredného a nízkeho napätia (do 300 V proti zemi)

X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly

X-71 Zvieratá

X-72 Úmyselné i neúmyselné poškodenie, násilie, zranenie inou osobou, živelné pohromy a iné prírodné vplyvy, atmosféra pracoviska

XI. Iné zdroje

XI-73 Zábavné, športové, telocvičné náradie a zariadenie (vrátane mechanického), gymnastické, športové a tanečné výkony bez náradia

XI-74 Nehody pri liečebných zákrokoch a ich oneskorené komplikácie

XI-75 Iné zdroje, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich skupín

C. Klasifikačná schéma príčin úrazov

1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska)

2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie

3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky

4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, prípadne komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu)

5. Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku (na komunikácii)

6. Nesprávna organizácie práce

7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teoretických vedomostí, šikovnosti, zácviku, prispôsobenia a pod.)

8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore

9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení

10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených osobných ochranných pomôcok (prístrojov)

11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky a iné nesprávne a nebezpečné konanie)

12. Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a riziko práce.

13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami

14. Nezistené príčiny

Poznámky pod čiarou

16) Tlačivo ŠEVT – 04 164 0.

1) Napr. § 10 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.