Redakčné oznámenie č. r1/c12/1996 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.

Čiastka 12/1996
Platnosť od 01.02.1996

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

1. V čl. II v úvodnej vete majú byť namiesto slov „zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.“ správne uvedené slová „zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z.“

2. V čl. II bode 2 namiesto vety „Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.“ má byť správne uvedená veta „Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.“

Redakcia