Zákon č. 291/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 123/2001
Platnosť od 26.07.2001
Účinnosť od 26.07.2001

291

ZÁKON

zo 4. júla 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak by neodkladná exekúcia mohla zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov.6a) Súd rozhodne o odklade do 30 dní od podania návrhu.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazu 6b.

2. § 115 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Z exekúcie sú vylúčené

a) finančné prostriedky na účtoch zdravotných poisťovní z poistného na zdravotné poistenie, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,

b) finančné prostriedky na účtoch zdravotníckych zariadení,11c) ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a súvisiace so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti,

c) majetok zdravotných poisťovní, bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného na zdravotné poistenie, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,

d) majetok zdravotníckych zariadení,11c) bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného na zdravotné poistenie,

e) lieky a zdravotnícke pomôcky.11d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:

11c) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11d) Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. Za § 234 sa pripájajú § 235 a 236, ktoré znejú:

㤠235

Exekúcie začaté do dňa vyhlásenia tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.

§ 236

Ustanovenie § 115 ods. 4 stráca platnosť 31. januára 2002.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť odo dňa vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.