Nariadenie vlády č. 281/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Čiastka 108/1998
Platnosť od 17.09.1998
Účinnosť od 17.09.1998

281

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. mája 1998,

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 229/1997 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj. Priestorové vymedzenie tohto veľkého územného celku je znázornené v prílohe č. 1.

(2) Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využívania určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku Košický kraj a sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 2

Dokumentácia schváleného územného plánu veľkého územného celku Košický kraj je uložená a možno do nej nahliadnuť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Košiciach, na Okresnom úrade v Košiciach I, na Okresnom úrade v Košiciach II, na Okresnom úrade v Košiciach III, na Okresnom úrade v Košiciach IV, na Okresnom úrade v Košiciach-okolí, na Okresnom úrade v Gelnici, na Okresnom úrade v Michalovciach, na Okresnom úrade v Rožňave, na Okresnom úrade v Sobranciach, na Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi a na Okresnom úrade v Trebišove.


§ 3

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Zemplínsky región,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický región.

§ 4

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 281/1998 Z. z.

Obrázok 01

Príloha č. 2 k č. 281/1998 Z. z.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ

I. Záväzné regulatívy územného rozvoja

1. Vytvárať podmienky na rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej infraštruktúry a na ochranu životného prostredia kraja.

2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry

2.1 považovať za ťažiská osídlenia podľa významu mestá

2.1.1 celoštátneho a medzinárodného významu: Košice,

2.1.2 nadregionálneho a celoštátneho významu: Michalovce a Spišská Nová Ves,

2.2 vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj osídlenia v

2.2.1 celoštátnych a nadregionálnych rozvojových sídelných a komunikačno-sídelných osiach v smere

a) severojužnom v priestore Prešov – Košice – Seňa – štátna hranica s Maďarskou republikou,

b) západovýchodnom v priestore (Zvolen – Rimavská Sobota) – Rožňava – Moldava nad Bodvou – Košice – Sečovce – Michalovce – Sobrance – štátna hranica s Ukrajinou,

c) západovýchodnom podtatransko-spišskom priestore v smere Poprad – Spišská Nová Ves – Spišské Podhradie – Prešov,

d) západovýchodnom strednozemplínskom priestore v smere Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske – Michalovce s odbočkou na Humenné,

2.2.2 regionálnych rozvojových osiach v smere

a) Poprad – Dobšiná – Gemerská Poloma – Rožňava,

b) Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy – Krompachy – Margecany – Košice,

c) Vranov nad Topľou – Hriadky – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – Kráľovský Chlmec – štátna hranica s Ukrajinou,

d) Michalovce – Pavlovce nad Uhom – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec,

e) Košice – Slanec – Novosad s rozvetvením na Veľké Kapušany a Kráľovský Chlmec,

f) Margecany – Gelnica – Mníšek nad Hnilcom,

2.3 podporovať aglomeračné väzby medzi mestami Košice a Prešov,

2.4 využiť výhodnú strategickú dopravnú polohu kraja a mesta Košice v smeroch východ-západ a sever-juh; v priestore Východoslovenských železiarní – Bočiar vytvoriť územno-technické podmienky na rozvoj pracovných príležitostí, prekládkovej činnosti a voľnej hospodárskej zóny, postupne realizovať suchozemský prístav Interport Košice – Bočiar,

2.5 predpokladať spomalenie tempa koncentrácie obyvateľstva do krajského mesta Košice a do okresných miest Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov a Michalovce,

2.6 vytvoriť podmienky na územný rozvoj mestského osídlenia stredného typu (Dobšiná, Moldava nad Bodvou, Medzev, Sečovce, Gelnica, Kráľovský Chlmec, Sobrance, Krompachy a Spišské Vlachy), vybraných vidieckych sídel a sídel ležiacich na hlavných rozvojových osiach kraja,

2.7 vytvárať územno-technické podmienky na vznik suburbánneho pásma miest Košice, Rožňava, Trebišov, Spišská Nová Ves a Michalovce,

2.8 podporovať rozvoj aglomeračných väzieb sídel Trebišov – Sečovce, Humenné – Strážske – Michalovce a Spišská Nová Ves – Levoča,

2.9 vytvárať podmienky v oblasti dopravy, pracovných príležitostí a turistiky na rozvoj prihraničného zoskupenia sídel Sobrance – Užhorod (Ukrajina), Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou – Čop (Ukrajina), Slovenské Nové Mesto – Streda nad Bodrogom – Sátoraljaújhely (Maďarská republika),

2.10 vytvárať podmienky na rozvoj v oblasti dopravy, technickej infraštruktúry, poľnohospodárskej výroby a vidieckej turistiky s cieľom udržať a oživiť stagnujúce a upadajúce vidiecke osídlenie v priestoroch

2.10.1 severovýchodnej časti okresu Košice-okolie, oblasť Keceroviec,

2.10.2 severozápadnej časti okresu Košice-okolie, oblasť Jasov – Medzev – Štós,

2.10.3 okresu Sobrance,

2.10.4 južnej a východnej časti okresu Trebišov, oblasť Slovenské Nové Mesto – Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou,

2.10.5 okresu Gelnica – Hnilecká dolina,

2.10.6 okresu Rožňava – oblasti Dobšinej, Slavošoviec, Plešivca a Štítnika,

2.10.7 okresu Spišská Nová Ves, horná časť Hnileckej doliny a oblasti Markušoviec, Poráča a Poráčskej doliny,

2.11 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvoriť relatívne rovnocenné životné podmienky obyvateľov,

2.12 rešpektovať pri novej výstavbe existujúce vojenské objekty a ich ochranné a bezpečnostné pásma.

3. V oblasti sociálnej starostlivosti

3.1 rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnych služieb a sociálne služby, ako aj sieť zariadení sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

3.2 zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja.

4. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

4.1 považovať priestory Zemplínska Šírava, Slovenský raj, Domica – Aggtelek, Betliar – Rožňava – Krásnohorské Podhradie, Krompachy – Plejsy a spišský kultúrno-historický komplex za priestory rekreácie a turistiky medzinárodného významu a vytvoriť územno-technické a dopravné podmienky na ich ďalší rozvoj,

4.2 dobudovať a zmodernizovať celoštátne prírodné liečebné kúpele Štós,

4.3 podporovať vznik regionálnych rehabilitačných centier na báze termálno-minerálnych vôd v okrese Trebišov, Sobrance, Košice-okolie a Spišská Nová Ves a na základe klimatických podmienok v priestore Mlynky-Biele Vody,

4.4 vytvoriť územno-technické a dopravné podmienky na rekreačné využitie priestoru Kojšovská hoľa – Zlatá Idka tak, aby bol dodržaný určený hygienický režim v povodí vodárenskej nádrže Bukovec,

4.5 považovať rekreačné priestory v južnej prihraničnej oblasti kraja susediacej s Maďarskou republikou (Domica – Aggtelek, Zemplínske vrchy – Sátoraljaújhely) za územia spoločného záujmu v oblasti turistiky a cestovného ruchu, ktoré budú vymedzené medzinárodnou dohodou,

4.6 usmerňovať vývoj v turistických strediskách ležiacich na území Národného parku Slovenský raj tak, aby sa

4.6.1 novou výstavbou neprekračovali hranice súčasne zastavaného územia,

4.6.2 nezvyšoval počet lôžok v turistických a športových zariadeniach oproti roku 1990,

4.6.3 vytvorili podmienky na prednostné vybavenie stredísk technickou infraštruktúrou,

4.7 zamerať sa v Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras na prednostné dobudovanie chýbajúcej občianskej, športovej a technickej vybavenosti,

4.8 vytvoriť podmienky na zapojenie národných kultúrnych pamiatok (stredoveké kostoly Gemera a drevené kostoly v okrese Sobrance) a pamiatok Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva zapísaných do zoznamu UNESCO (Spišský hrad s kostolom v Žehre a jaskyne Slovenského raja a Slovenského krasu) do poznávacej turistiky,

4.9 vytvoriť podmienky na letné krátkodobé rekreačné pobyty pri vodných plochách v okolí mesta Košice dobudovaním potrebnej technickej a športovej vybavenosti a služieb.

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany pôdneho fondu

5.1 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja definovaný v záväznej časti územného plánu,

5.2 zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb; prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov,

5.3 podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch,

5.4 zveľaďovať najcennejšie časti prírodného potenciálu regiónu: Národný park Slovenský raj, chránené krajinné oblasti Slovenský kras (biosférická rezervácia), Vihorlat a Latorica, Senné – rybníky, Ramsarská lokalita a Latorica, ako aj najcennejšie časti Čiernej hory, Slanských vrchov, Volovských vrchov a Zemplínskych vrchov,

5.5 chrániť najcennejšie územia a objekty nehnuteľných kultúrnych a archeologických pamiatok, a to hlavne národné kultúrne pamiatky, spišský historický komplex, mestskú pamiatkovú rezerváciu Košice a územia vyhlásené alebo navrhované za pamiatkové zóny,

5.6 vytvoriť podmienky na postupnú reanimáciu fondu kultúrnych pamiatok s dôrazom na Spišský hrad a pamiatky okolia zapísané do zoznamu UNESCO, národné kultúrne pamiatky a historický stavebný fond pamiatkových zón,

5.7 postupne odstrániť environmentálne dlhy kraja, koncentrované najmä v oblastiach

5.7.1 strednozemplínskej – časti okresov Michalovce (energetický komplex Vojany a Chemko Strážske) a Trebišov (potravinársky priemysel Trebišov),

5.7.2 košickej – prevažná časť mesta Košice (Východoslovenské železiarne, spaľovňa odpadov, mestská čistiareň odpadových vôd v Kokšove-Bakši, tepláreň TEKO a nedoriešené následky výroby magnezitu) a časť okresu Košice-okolie (cementáreň v Turni nad Bodvou),

5.7.3 strednospišskej – časti okresov Spišská Nová Ves (ťažobná činnosť a spracovanie rúd v Rudňanoch, Slovinkách a Krompachoch) a Gelnica (Smolnícka huta),

5.7.4 strednogemerskej – časť okresu Rožňava (Nižná Slaná, Dobšiná a Slovenský kras),

5.8 rezervovať vo výrobných zariadeniach plochy na uplatňovanie moderných ekologických technológií a prechod na spaľovanie zemného plynu v prospech eliminovania príčin poškodenia životného prostredia,

5.9 chrániť územia určené na lokalizáciu zariadení na nakladanie s odpadmi navrhovanými v Programe odpadového hospodárstva kraja, ich optimálnu lokalizáciu v území zabezpečiť územno-technickými a lokalizačnými štúdiami; osobitnú pozornosť venovať rozmiestneniu zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov nadregionálneho charakteru,

5.10 vytvárať podmienky na základnú stratégiu hospodárenia s odpadmi založenú na princípoch zhodnotenia odpadov v najväčšej možnej miere.

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

6.1 chrániť územie pre trasu diaľnice D1 Budimír – Michalovce – Záhor (hraničný priechod s Ukrajinou),

6.2 chrániť územie pre diaľničné privádzače

6.2.1 pre mesto Košice druhý, „východný“ diaľničný privádzač v smere Košické Oľšany – križovatka Prešovskej cesty so Sečovskou cestou,

6.2.2 cez mesto Košice v smere Červený rak – križovatka s Alejovou ulicou – križovatka s cestou I/68 – Južné nábrežie – križovatka Prešovskej cesty so Sečovskou cestou – križovatka Ťahanovce,

6.2.3 pre mesto Michalovce privádzač Michalovce-západ,

6.2.4 pre mesto Sobrance na trase cesty III/050236,

6.2.5 pre mesto Spišská Nová Ves v koridore cesty II/533,

6.3 chrániť koridory pre cesty I. triedy, ich preložky a úpravy vrátane ich prieťahov v základnej komunikačnej sieti miest, a to pre

6.3.1 cestu I/50 úsek (Zvolen) – Rožňava – Košice v kategórii rýchlostnej komunikácie s prepojením na diaľnicu D1 (v úseku cez horský priechod Soroška územne chrániť oba známe varianty – úprava existujúcej cesty I/50 a tunelový variant) vrátane plánovaných mimoúrovňových dopravných uzlov a úsek Košice – Michalovce – Vyšné Nemecké (hraničný priechod na Ukrajinu) vrátane obchvatu obce Vyšné Nemecké,

6.3.2 cestu I/68 Budimír – Košice – Milhosť (hraničný priechod s Maďarskou republikou) ako súčasť severojužného rýchlostného komunikačného ťahu,

6.3.3 cestu I/67, preložku v úseku Gemerská Poloma – Vlachovo v súbehu so železničnou traťou a obchvat mesta Dobšiná,

6.3.4 cestu I/79 v úsekoch preložiek Sečovská Polianka – Dvorianky (napojenie na diaľnicu D1) – obchvaty sídel Hriadky, Vojčice, Milhostov – Trebišov, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Svätuše – Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou,

6.3.5 cestu I/18 v úseku Michalovce – Strážske – Vranov nad Topľou vrátane preložky vedenej súbežne so železničnou traťou Michalovce – Strážske – Vranov nad Topľou,

6.3.6 preložku cesty I/74 Strážske – Humenné vedenú súbežne so železničnou traťou Strážske – Humenné s uzlom napojenia na cestu I/18 v Strážskom,

6.4 chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky a úpravy, a to pre

6.4.1 cestu II/536 s obchvatmi sídel Spišská Nová Ves, Smižany, Spišský Hrušov a Spišské Vlachy,

6.4.2 cestu II/547 v úseku Spišské Podhradie (cesta I/18 a diaľnica D1) – Spišské Vlachy – Krompachy – Margecany – Košice s obchvatmi sídel Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Krompachy a s úpravami trasy v horských priechodoch Jahodná a Veľký Folkmár,

6.4.3 cestu II/533, úpravy v úseku Spišská Nová Ves – Levoča (napojenie na diaľnicu D1), v úseku Spišská Nová Ves – Novoveská Huta – Hnilec – Gemerská Poloma (cesta I/67) vrátane juhovýchodného obchvatu mesta Spišská Nová Ves,

6.4.4 cestu II/535 v obci Mlynky v úseku miestna časť Palcmanská Maša (cesta I/67) – Mlynky-Sykavka (cesta II/533),

6.4.5 cestu II/587, obchvaty historického centra mesta Štítnik, obce Pašková, smerové úpravy v Plešivci a Dlhej Vsi,

6.4.6 cestu II/526, úpravy v úseku Rožňava – Štítnik – smer Jelšava a uzol napojenia v Rožňave (cesta I/67),

6.4.7 cestu II/546 (Prešov) – Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Hnilčík – križovatka s cestou II/533 vrátane úprav a preložiek v sídlach Jaklovce, Prakovce a Helcmanovce,

6.4.8 cestu II/549, úpravy v úseku Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Úhorná – Krásnohorské Podhradie (cesta I/50),

6.4.9 cestu II/548 v úseku Košice (prestavba križovatky s cestou I/50 a cestnou prípojkou na letisko) – Jasov – Smolník s rezervou na výhľadové preložky v Smolníku a Medzeve,

6.4.10 cestu II/550 Jasov – Moldava nad Bodvou s preložkou cesty v meste Moldava nad Bodvou,

6.4.11 cestu II/552 v úseku Košice (preložka cesty v mestskej časti Krásna nad Hornádom a Nad jazerom) – Slanec – Zemplínske Jastrabie – Veľké Kapušany – Maťovské Vojkovce – hraničný priechod s Ukrajinou vrátane obchvatov obcí Zemplínska Teplica, Egreš, Zemplínsky Branč, Kucany, Oborín, Veľké Raškovce, Veľké Kapušany a Maťovské Vojkovce,

6.4.12 komunikačné prepojenie ciest II/552 a I/79 cestou II. triedy v úseku Zemplínske Jastrabie – Bodrog,

6.4.13 cestu II/555 ako súčasť vnútroregionálnej (medziokresnej) severojužnej trasy Michalovce (cesta I/50) – križovatka s diaľnicou D1 – Veľké Kapušany – Leles – Kráľovský Chlmec s preložkou vo Veľkých Kapušanoch a v Michalovciach,

6.4.14 cestu II/582, úpravy v úseku Michalovce – Zemplínska Šírava – Jovsa – Sobrance,

6.4.15 cestu II/566, úpravy v úseku Ubľa (cesta I/74) – Ruský Hrabovec – Tibava (cesta I/50),

6.4.16 cestu II/576, úpravy v úseku Bohdanovce (cesta II/552) – Bidovce – Herľany – smer Vranov nad Topľou,

6.5 chrániť koridory pre významné mestské komunikácie a cesty III. triedy, a to na

6.5.1 prestavbu Štúrovej ulice, Námestia osloboditeľov a Palackého ulice vrátane mimoúrovňového napojenia autobusovej stanice – v meste Košice,

6.5.2 výstavbu komunikačného prepojenia Masarykovej ulice a Triedy L. Svobodu s mimoúrovňovým krížením železničného uzla, Prešovskej cesty a s napojením na novú ľavobrežnú komunikáciu mesta – v meste Košice,

6.5.3 nové komunikačné prepojenie strediska turistiky a rekreácie Kojšovská hoľa, Zlatá Idka v úseku Rudník – Zlatá Idka – Bukovec,

6.5.4 cestu III/55813 v úseku Humenné – Porúbka – Vinné – Zemplínska Šírava (cesta II/582), úprava homogenizáciou a preradenie na cestu II. triedy,

6.5.5 cestu III/55334, východný obchvat mesta Kráľovský Chlmec vrátane nadjazdu nad hlavnou železničnou traťou v Pribeníku s prepojením na Biel a plánovaný miestny hraničný priechod Pribeník-Semjén (Maďarská republika),

6.5.6 cestné prepojenie terminálu Dobrá s územnou rezervou na možnosť jeho prípadného cestného prepojenia s terminálom Damóc na území Maďarskej republiky,

6.5.7 preložku cesty III/52621 na trase Roštár – smer Slavošovce v súvislosti s prestavbou cesty II/587 v Štítniku,

6.6 chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových cestných hraničných priechodov smerom do Ukrajinskej republiky, a to

6.6.1 Vyšné Nemecké – Užhorod na ceste I/50, pre všetky štáty s neobmedzenou osobnou a nákladnou dopravou,

6.6.2 Záhor – Storožnica, výhľad pre diaľnicu D1 s neobmedzenou dopravou,

6.6.3 Čierna nad Tisou – Stráž (Čop) na ceste I/79, výhradne pre kamióny na nakládku na železnicu v termináli Dobrá,

6.6.4 Maťovské Vojkovce – Palovo na ceste II/552, na malý pohraničný styk s obmedzením nákladnej dopravy do 3,5 tony,

6.7 chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových cestných hraničných priechodov smerom do Maďarskej republiky, a to

6.7.1 Milhosť – Tornyosnémeti na ceste I/68 pre všetky štáty s neobmedzenou osobnou a nákladnou dopravou,

6.7.2 cestné hraničné priechody s neobmedzenou osobnou dopravou, ale s nákladnou dopravou obmedzenou do 3,5 tony:

a) Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely na ceste I/79,

b) Hosťovce – Tornanádaska na ceste III/050168,

c) Domica – Aggtelek na ceste II/587,

d) Dobrá – Damóc na ceste III/55335 ako územná rezerva výhradne pre TIR,

6.7.3 cestné hraničné priechody výhradne na malý pohraničný styk s obmedzením nákladnej dopravy do 3,5 tony:

a) Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, priamo v obci peší priechod pri železničnej stanici,

b) Pribeník – Semjén na ceste III/55334,

c) Veľký Kamenec – Pacín na ceste III/55323,

d) Skároš – Hollóháza na ceste III/06821,

e) Trstené pri Hornáde – Kéked (Abaújvár) na ceste III/06824,

f) Perín – Hernádpetri na ceste III/050185,

g) Buzica – Kány na ceste III/050184,

h) Janík – Perecse na ceste III/050173,

6.8 chrániť priestory pre zariadenia kombinovanej dopravy, a to

6.8.1 terminál nákladnej cestnej dopravy v Milhosti a v hospodárskej zóne Košice – Bočiar,

6.8.2 terminál nákladnej cestnej dopravy pri hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom,

6.8.3 terminál kombinovanej dopravy celoštátneho významu vo výrobnom okrsku Košice, Krásna nad Hornádom a v dopravno-prekládkovom páse Východoslovenských železiarní v priestore Košice – Bočiar,

6.8.4 terminál kombinovanej dopravy regionálneho významu v meste Strážske,

6.8.5 medzinárodný terminál kombinovanej dopravy Čierna nad Tisou v areáli západnej rampy v obci Dobrá,

6.9 v oblasti rozvoja železničnej dopravy chrániť priestory pre

6.9.1 železničný dopravný koridor hlavného magistrálneho ťahu Žilina – Košice – Čierna nad Tisou na modernizáciu železničnej trate na rýchlosť 120-160 km/h,

6.9.2 železničný dopravný koridor severojužného magistrálneho ťahu v úseku hranica s Poľskou republikou – Plaveč – Prešov – Kysak na zdvojkoľajnenie a modernizáciu trate na rýchlosť 120 km/h,

6.9.3 železničný dopravný koridor južného magistrálneho ťahu v úseku Rimavská Sobota – Plešivec – Rožňava – Moldava nad Bodvou – Košice na zdvojkoľajnenie a elektrifikáciu,

6.9.4 územnú rezervu trasy vysokorýchlostnej trate Bratislava – Zvolen – Košice – hranica s Ukrajinou,

6.9.5 modernizáciu a dostavbu železničných uzlov Kysak a Košice,

6.9.6 zariadenie na prevádzkové ošetrenie a čistenie osobných vozňov na nových plochách v južnej časti železničného uzla Košice,

6.9.7 prebudovanie železničných mostov na Palackého ulici vrátane mimoúrovňového napojenia autobusovej stanice v Košiciach,

6.10 v oblasti rozvoja leteckej dopravy chrániť priestory na

6.10.1 dobudovanie, modernizáciu, predĺženie a rozšírenie existujúcej vzletovej a pristávacej dráhy medzinárodného letiska Košice,

6.10.2 výstavbu centra nákladnej dopravy s prevádzkou CARGO na letisku v Košiciach s osobitným cestným a vlečkovým napojením,

6.10.3 dobudovanie a vybavenie letiska v Spišskej Novej Vsi na kategóriu letiska miestneho významu.

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry

7.1 vytvoriť podmienky na plnohodnotný rozvoj kraja zabezpečením nového vodného zdroja Tichý potok aj pre oblasť Košíc,

7.2 rezervovať územia pre vodné nádrže Rejdová na Slanej, Šopy na Perlovom potoku, Obišovce na Svinke, Medzev na Bodve, Nadabula na Slanej, Meliata na Muráni, Jablonov na Turni a Ladmovce na Bodrogu,

7.3 na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívať prednostne zdroje podzemných vôd,

7.4 chrániť koridory na výstavbu prevodov vody

7.4.1 Hornád (Trstená pri Hornáde) – Bodva (Gombošský kanál),

7.4.2 Tisa (Malé Trakany) – Latorica (Boťany),

7.5 chrániť územie na výstavbu poldra v Lekárovciach,

7.6 chrániť koridory pre líniové stavby vodovodov v meste Košice, a to

7.6.1 predĺženie prepojovacieho potrubia DN 800 od základnej školy na Trebišovskej ulici po vodojem Terasa,

7.6.2 vodojem Červený Rak – Alejová ulica – Rastislavova ulica,

7.6.3 zaokruhovanie vodovodu po Moyzesovej ulici na úseku od Alžbetinej ulice po Štúrovu ulicu,

7.6.4 výtlačné potrubie: ústredná čerpacia stanica – vodojem Kalvária – vodojem Terasa,

7.6.5 rekonštrukcia výtlačného potrubia: ústredná čerpacia stanica – Podhradová,

7.6.6 rozšírenie vodovodu Suchá dolina,

7.6.7 výtlačný prívod z Podhradovej do Kavečian,

7.6.8 vodovod Košice-Barca,

7.7 chrániť koridory pre nadradené líniové stavby vodovodov vodárenských sústav, a to

7.7.1 hlavný diaľkový privádzač vodárenská nádrž Rejdová – Rožňava,

7.7.2 prepojenie Rožňavského skupinového vodovodu a Muránskeho skupinového vodovodu na trase Slavec – Meliata – Jelšava,

7.7.3 prívody do Jovíc, Slavca, Vidovej, Gemerskej Hôrky, Paškovej a prívod Slavec – Rožňavské Bystré s odbočkami do Kružnej a Rakovnice,

7.7.4 prepojovacie potrubie medzi skupinovým vodovodom Koceľovce – Roštár – Štítnik a rožňavským skupinovým vodovodom na trase Štítnik – Pašková,

7.7.5 prívod z prameňa v Brdárke po Markušku s prepojením na jestvujúci prívod skupinového vodovodu Koceľovce – Roštár – Štítnik a pre odbočku do Brdárky,

7.7.6 prívod Tornaľa – Čoltovo s odbočkou do Gemerskej Panice a Bretky,

7.7.7 prívody s napojením na skupinový vodovod Spišská Nová Ves – Levoča na trasách

a) Spišské Tomášovce – Letanovce s odbočkou do Arnutoviec,

b) Hrabušice – Betlanovce s odbočkami do Odorína a Tepličky a napojenie vrtov južne od Spišskej Novej Vsi na existujúci prívod,

7.7.8 prívod zo Spišskej Novej Vsi do oblasti Krompachy – Margecany – Gelnica,

7.7.9 prívody s napojením na skupinový vodovod Košice na trasách

a) Šebastovce – Čaňa s prepojením na skupinový vodovod Východoslovenských železiarní,

b) Peder – Janík,

c) Moldava nad Bodvou – Budulov,

d) Moldava – Mokrance,

e) Cestice – Komárovce,

f) do Paňoviec,

g) Malá Ida – Rudník,

h) Jasov – Poproč,

i) z Bukovca do Nižného Klatova, Bašky a Hýľova,

j) Sady nad Torysou-Zdoba – Sady nad Torysou-Byster – Košická Polianka s odbočkou Sady nad Torysou-Byster – Košické Olšany,

k) Košice – Beniakovce – Hrašovík,

l) Krásna nad Hornádom – Nižná Hutka,

7.7.10 hlavný prívod v úseku Parchovany – vodojem Veľký Ruskov na napojenie na Východoslovenskú vodárenskú sústavu,

7.7.11 prívody z úpravne vody Božčice do Horoviec – Trhovišťa a do Rakovca nad Ondavou – Trhovišťa – Bánoviec nad Ondavou – Falkušoviec – Malčíc,

7.7.12 prívody z vodojemu Nový Ruskov do Čeľoviec – Zemplínskej Novej Vsi – Zemplínskeho Hradišťa – Novosadu – Veľat s prepojením na prívod Slovenské Nové Mesto – Trebišov a pre odbočky Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov, Novosad – Hraň – Brehov – Cejkov, Novosad – Kašov a Novosad – Zemplínske Jastrabie,

7.7.13 prívod Slovenské Nové Mesto – Trebišov do Veľat – Michaľan – Lastoviec a odbočky Byšta – Brezina a Byšta – Kazimír,

7.7.14 prívod Božčice – Sečovce do Višňova,

7.7.15 prepojovacie potrubie Dobrá – Biel a Biel – Veľké Trakany,

7.7.16 prepojenie z vodných zdrojov Kapoňa do ústredného vodojemu Boťany,

7.7.17 prívod na napojenie na Východoslovenskú vodárenskú sústavu Michalovce – Palín – Stretávka s odbočkami na Jastrabie, Senné a Šamudovce – Hatalov – Malé Raškovce s odbočkami na Dúbravku a Budkovce – Sliepkovce,

7.7.18 prívod na napojenie na hlavný prívod Boťany – Veľké Kapušany na trase Kapušianske Kľačany – Ptrukša s odbočkou Ruská – Budince,

7.7.19 prepojenie z prívodu Popričný – Michalovce s existujúcim vodovodom na Zemplínskej Šírave na trase Jovsa – Klokočov,

7.7.20 predĺženie prívodu Veľké Kapušany – Vojany do Drahňova,

7.7.21 predĺženie prívodu Strážske – Voľa s prepojením na skupinový vodovod Michalovce a na odbočku Nacina Ves – Vybuchanec,

7.7.22 odbočky z prívodu Popričný – Michalovce na Hnojné – Závadka, Fekišovce, Lúčky, Hažín a Zálužice,

7.7.23 odbočky z prívodu Lekárovce – Veľké Kapušany do Maťovských Vojkoviec,

7.7.24 prepojenie vodných zdrojov Lekárovce – Pinkovce na Sobranecký skupinový vodovod na trase Pinkovce – Krčava s odbočkami do Bežoviec, Záhora a Tašule,

7.7.25 prívod z vrtov v Tibave a Choňkovciach do vodojemu Tibava a ďalej do Sobraniec,

7.7.26 prívod z vrtov v Baškovciach na trase Baškovce – Jasenov – Vyšná Rybnica s odbočkou Jasenov – Ruskovce a s prepojením na prívod z vodných zdrojov Popričný – Michalovce,

7.7.27 prívody z vrtov nad Vojnatinou do vodojemu Vojnatina, z vrtov v Porúbke, Koromli a Sejkove do vodojemu Orechová,

7.7.28 napojenie na vodné zdroje Popričný odbočkou Vyšné Remety – Úbrež,

7.7.29 prívody s napojením na skupinový vodovod Sobrance na trasách Komárovce – Ostrov – Kristy a Sobrance – Blatné Revištia,

7.8 chrániť koridory na rozšírenie skupinových vodovodov, a to

7.8.1 prívod z vodného zdroja a prepojenie existujúceho vodovodu Silická Jablonica – Jablonov a odbočka do Hrušova,

7.8.2 prepojovacie potrubie vodovodov Slavošovce a Ochtiná cez Rochovce,

7.8.3 Kluknava – Richnava pre prívod z povrchového zdroja potoka Zlatná,

7.8.4 prívod z odberu Olcnavského potoka pre skupinový vodovod Olcnava – Bystrany,

7.8.5 prívod z vrtov v Svätojánskom údolí do Krompách,

7.8.6 skupinový vodovod Gelnica, napojenie povrchového vodného zdroja na trase Stará Voda – Helcmanovce – Gelnica,

7.8.7 skupinový vodovod Smolník – Smolnícka Huta, prívod do Mníška nad Hnilcom,

7.8.8 prívod vody z prameňa do Margecian,

7.8.9 skupinový vodovod Kráľovce na trasách

a) vrt Vajkovce – vodojem Kráľovce,

b) Ploské – Nová Polhora,

c) Kráľovce – Chrastné,

d) Kráľovce – Budimír,

e) Kráľovce – Vajkovce,

7.8.10 skupinový vodovod Bidovce na trasách

a) Ďurkov – Ruskov,

b) Ďurkov – Vyšný Čaj,

c) Bidovce – Košický Klečenov,

7.8.11 skupinový vodovod Vyšná Myšľa na trase Bohdanovce – Blažice s odbočkou na Bohdanovce – Nižný Čaj,

7.8.12 skupinový vodovod v Olšavskej doline na trasách Opiná – Herľany, Kecerovce – Bunetice a prívody do Vtáčkoviec a Kecerovského Lipovca,

7.8.13 skupinový vodovod Perín-Chym do Rešice,

7.8.14 skupinový vodovod Seňa – Belža,

7.8.15 skupinový vodovod Kačanov do Malčíc,

7.8.16 z Kalše do Slivníka – Kuzmíc,

7.9 prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v sídlach

7.9.1 ležiacich v ochranných pásmach zdrojov vody,

7.9.2 s vybudovaným vodovodom,

7.9.3 nachádzajúcich sa v ochranných pásmach zdrojov podzemnej vody Košického kraja a v alúviách vodných tokov Bodva, Hornád, Torysa, Topľa, Ondava, Laborec, Uh a Latorica,

7.9.4 nachádzajúcich sa v chránených vodohospodárskych oblastiach,

7.9.5 nachádzajúcich sa na území stredísk turizmu medzinárodného a nadregionálneho významu,

7.9.6 v okresných mestách Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Michalovce, Sobrance a Trebišov,

7.9.7 v mestských častiach Košíc, v Kavečanoch vrátane zoologickej záhrady a v Košickej Novej Vsi,

7.10 chrániť koridory na výstavbu kanalizačných zberačov hlavných skupinových sústav, a to

7.10.1 v meste Košice: Námestie osloboditeľov – Jantárová ulica (zberač A VI) s napojením na zberač A, Alejová ulica – Barčianska ulica – Barca s napojením na zberač D, Podhradová – areál Anička s napojením na zberače B a A V, napojenie na kanalizáciu a ústrednú čistiareň odpadových vôd pre mesto Košice: zberače Poľov – Lorinčík, Košice-Myslava – Vyšný Klátov a čistiarne odpadových vôd Kokšov-Bakša – Valaliky a Košice – Družstevná pri Hornáde,

7.10.2 na napojenie obcí Suché, Čečehov a Trnava pri Laborci a obcí Pozdišovce, Krásnovce, Šamudovce na čistiareň odpadových vôd Michalovce a predĺženie zberača z pravého brehu Zemplínskej Šíravy do Klokočova,

7.10.3 na napojenie obcí Hlivištia, Tibava, Horňa, Koňuš na kanalizáciu Sobrance s napojením na existujúci zberač Choňkovce – Sobrance a zberač na trase čistiareň odpadových vôd Sobrance – Nižná Rybnica,

7.10.4 na napojenie v smere od Nového Ruskova, Milhostova a Vojčíc na kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd Trebišov,

7.11 chrániť koridory a územia na výstavbu zberačov skupinových kanalizácií a ich čistiarní odpadových vôd, ktoré budú v obciach Čečejovce, Milhosť, Kráľovce, Čaňa, Perín-Chym, Ruskov, Bidovce, Herľany-Žirovce, Budulov, Sokoľany, Nový Salaš, Bohdanovce, Dvorníky, Košická Polianka, Smolnícka Huta, Kačanov, Strážske, Nacina Ves, Bánovce nad Ondavou, Jovsa, Závadka, Iňačovce, Hatalov, Tušická Nová Ves, Pavlovce nad Uhom, Kapušianske Vojkovce, Oborín, Rudná, Brzotín, Dlhá Ves, Roštár, Pinkovce, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Blatné Revištia, Ruskovce, Lekárovce, Kristy, Spišské Tomášovce, Hrabušice, Spišské Vlachy, Krompachy, Zemplínska Nová Ves, Čierna nad Tisou, Kuzmice, Borša, Nižný Žipov, Veľké Ozorovce a Hraň,

7.12 pri využití územia chrániť koridory na rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzí alebo úpravu korýt tokov v lokalitách

7.12.1 na toku Hornád v intraviláne miest Krompachy a Spišská Nová Ves, v úsekoch Kolinovce – Spišské Vlachy, Olcnava – Spišská Nová Ves, Smižany – Spišský Štiavnik (okrem úseku cez Slovenský raj), Spišský Štiavnik – Hranovnica, Spišské Bystré – Vikartovce a Košice-Vyšné Opátske – Košice-Ťahanovce,

7.12.2 na toku Bodva v úseku štátna hranica – Moldava nad Bodvou a v intraviláne Moldavy nad Bodvou,

7.12.3 na toku Turňa v mieste zaústenia do Bodvy,

7.12.4 na toku Ida od ústia po zaústenie Cestického potoka,

7.12.5 na toku Hnilec v úseku Mníšek nad Hnilcom – Švedlár a v intravilánoch Gelnice, Mníška nad Hnilcom, Švedlára a Nálepkova,

7.12.6 na toku Latorica od Brehova po štátnu hranicu,

7.12.7 na toku Laborec od ústia po zaústenie Uhu,

7.12.8 na toku Uh od štátnej hranice po ústie do Laborca,

7.12.9 na toku Trnávka v úseku Zemplínske Hradište – Vojčice,

7.13 chrániť koridory a územia na výstavbu zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou, a to pre

7.13.1 transformovňu 110/22 kV v lokalitách Košice-centrum, Košice-Myslava a Sobrance,

7.13.2 rekonštrukciu a rozšírenie transformovní 400/110 kV Lemešany, Moldava nad Bodvou a Veľké Kapušany,

7.13.3 vedenie 2 x 400 kV Čierny Váh – Spišská Nová Ves – Lemešany,

7.13.4 vedenie 2 x 400 kV Lemešany – štátna hranica s Poľskou republikou,

7.13.5 vedenie 2 x 400 kV Lemešany – Moldava nad Bodvou,

7.13.6 rekonštrukciu 400 kV Lemešany – Veľké Kapušany,

7.13.7 vedenie 2 x 400 kV Lemešany – Veľké Kapušany,

7.13.8 vedenie 2 x 400 kV Veľké Kapušany – Mukačevo (Ukrajina) a Veľké Kapušany – Kisvárda (Maďarská republika) cez Ukrajinu,

7.13.9 vedenie 2 x 400 kV Moldava nad Bodvou – Maďarská republika,

7.13.10 vedenia 110 kV: Moldava nad Bodvou – Východoslovenské železiarne Košice, Sobrance – Michalovce – transformovňa Voľa, Sobrance – Snina a Prakovce – Margecany a elektráreň Finiš – transformovňa 400/100 kV v Spišskej Novej Vsi,

7.13.11 prekládku 110 kV vedení: Budkovce – elektráreň Vojany EVO I, Michalovce – elektráreň Vojany EVO II, elektráreň Vojany EVO I – Kuzmice, elektráreň Vojany EVO I – Trebišov do transformovne Veľké Kapušany, okolo mesta Krompachy a v Košiciach v úseku v Košickej Novej Vsi,

7.13.12 napájacie 110 kV vedenie pre transformovne Košice-centrum a Košice-Myslava,

7.14 chrániť koridor na výstavbu zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo územím okresov Michalovce, Trebišov, Košice-okolie a Rožňava,

7.15 vytvoriť podmienky na výstavbu vnútroštátnej prepúšťacej stanice tranzitnej sústavy v okolí Belže,

7.16 chrániť koridory na výstavbu plynovodov

7.16.1 veľmi vysokotlakového na trasách: Nižná Myšľa – Bidovce – Kecerovce, Moldava nad Bodvou – Medzev, Brehov – Zemplín – Borša,

7.16.2 vysokotlakového na trasách: Prakovce – Smolnícka Huta, napojenie obce Nálepkovo s prepojením na plynovod v Mníšku nad Hnilcom, Nižná Slaná – Dobšiná s odbočkou na Rejdovú, Rožňava – Štítnik – Kunova Teplica – Plešivec, Brzotín – Lipovník, prípojky do obcí Žehra, Spišské Podhradie, Baldovce, Rudňany – Poráč a Užhorod (Ukrajina) – Vojany,

7.17 chrániť koridory na výstavbu diaľkových optických káblov na trasách

a) Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec,

b) Košice – Trebišov,

c) Košice – Slovenské Nové Mesto,

d) Spišská Nová Ves – Rožňava,

e) Nálepkovo – Dobšiná,

f) Spišská Nová Ves – Štrba,

g) Kráľovský Chlmec – Slovenské Nové Mesto,

h) Veľké Kapušany – Vranov nad Topľou,

i) Veľké Kapušany – Michalovce.

II. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

1. Cestná doprava

1.1 diaľnica D1 Budimír – Michalovce – Záhor (hraničný priechod s Ukrajinou),

1.2 diaľničné privádzače

1.2.1 pre mesto Košice druhý, „východný“ diaľničný privádzač Košické Oľšany – križovatka Prešovskej cesty so Sečovskou cestou,

1.2.2 cez mesto Košice na trase Červený rak – križovatka s Alejovou ulicou – križovatka s cestou I/68 – Južné nábrežie – križovatka Prešovskej cesty so Sečovskou cestou – križovatka Ťahanovce,

1.2.3 pre mesto Michalovce západný privádzač,

1.2.4 pre mesto Sobrance na trase cesty III/050236,

1.2.5 pre mesto Spišská Nová Ves v koridore cesty II/533,

1.3 cesty I. triedy, ich preložky a úpravy vrátane ich prieťahov v základnej komunikačnej sieti miest

1.3.1 cesta I/50 v úseku (Zvolen) – Rožňava – Košice v kategórii rýchlostnej komunikácie vrátane mimoúrovňových dopravných uzlov s prepojením na diaľnicu D1 v Košiciach (v úseku cez horský priechod Soroška jeden z variantov – úprava existujúcej cesty alebo tunelový variant) a v úseku Košice – Michalovce – Vyšné Nemecké (hraničný priechod na Ukrajinu) vrátane obchvatu obce Vyšné Nemecké,

1.3.2 cesta I/68 Budimír – Košice – Milhosť (hraničný priechod s Maďarskou republikou) ako súčasť severojužného rýchlostného komunikačného ťahu,

1.3.3 cesta I/67, preložka v úseku Gemerská Poloma – Vlachovo v súbehu so železničnou traťou a obchvat mesta Dobšiná,

1.3.4 cesta I/79 v úsekoch preložiek Sečovská Polianka – Dvorianky (napojenie na diaľnicu D1) – obchvaty sídel Hriadky, Vojčice, Milhostov – Trebišov, Čerhov, Slovenské Nové Mesto, Svätuše – Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou – štátna hranica s Ukrajinou,

1.3.5 cesta I/18 v úseku Michalovce – Strážske – Vranov nad Topľou vrátane preložky vedenej súbežne so železničnou traťou Michalovce – Strážske – Vranov nad Topľou,

1.3.6 preložka cesty I/74 Strážske – Humenné vedená súbežne so železničnou traťou Strážske – Humenné s uzlom napojenia na cestu I/18 v Strážskom,

1.4 cesty II. triedy, ich preložky a úpravy

1.4.1 cesta II/536 s obchvatmi Spišskej Novej Vsi, Smižian, Spišského Hrušova a Spišských Vlachov,

1.4.2 cesta II/547 v úseku Spišské Podhradie (cesta I/18 a diaľnica D1) – Spišské Vlachy – Krompachy – Margecany – Košice s obchvatmi sídel Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Krompachy a s úpravami trasy v horských priechodoch Jahodná a Veľký Folkmár,

1.4.3 cesta II/533, úpravy v úseku Spišská Nová Ves – Levoča (napojenie na diaľnicu D1) v úseku Spišská Nová Ves – Novoveská Huta – Hnilec – Gemerská Poloma (cesta I/67) vrátane juhovýchodného obchvatu mesta Spišská Nová Ves,

1.4.4 cesta II/535 v obci Mlynky v úseku miestna časť Palcmanská Maša (cesta I/67) – Mlynky-Sykavka (cesta II/533),

1.4.5 cesta II/587, obchvaty historického centra mesta Štítnik, obce Pašková, smerové úpravy v Plešivci a Dlhej Vsi,

1.4.6 cesta II/526, úpravy v úseku Rožňava – Štítnik – smer Jelšava a uzol napojenia v Rožňave (cesta I/67),

1.4.7 cesta II/546 (Prešov -) Margecany – Gelnica – Nálepkovo – Hnilčík – križovatka s cestou II/533 vrátane úprav a preložiek v sídlach Jaklovce, Prakovce a Helcmanovce,

1.4.8 cesta II/549, úpravy v úseku Mníšek nad Hnilcom – Smolník – Úhorná – Krásnohorské Podhradie (cesta I/50),

1.4.9 cesta II/548 v úseku Košice (prestavba križovatky s cestou I/50 a cestnou prípojkou na letisko) – Jasov – Smolník s rezervou na výhľadové preložky v Smolníku a Medzeve,

1.4.10 cesta II/550 Jasov – Moldava nad Bodvou s preložkou cesty v meste Moldava nad Bodvou,

1.4.11 cesta II/552 v úseku Košice (preložka cesty v mestskej časti Krásna nad Hornádom a Nad jazerom) – Slanec – Zemplínske Jastrabie – Veľké Kapušany – Maťovské Vojkovce – hraničný priechod s Ukrajinou vrátane obchvatov obcí Zemplínska Teplica, Egreš, Zemplínsky Branč, Kucany, Oborín, Veľké Raškovce, Veľké Kapušany a Maťovské Vojkovce,

1.4.12 komunikačné prepojenie ciest II/552 a I/79 cestou II. triedy v úseku Zemplínske Jastrabie – Bodrog,

1.4.13 cesta II/555 na trase Michalovce (cesta I/50) – križovatka s diaľnicou D1 – Veľké Kapušany – Leles – Kráľovský Chlmec s preložkou vo Veľkých Kapušanoch a v Michalovciach,

1.4.14 cesta II/582, úpravy v úseku Michalovce – Zemplínska Šírava – Jovsa – Sobrance,

1.4.15 cesta II/566, úpravy v úseku Ubľa (cesta I/74) – Ruský Hrabovec – Tibava (cesta I/50),

1.4.16 cesta II/576, úpravy v úseku Bohdanovce (cesta II/552) – Bidovce – Herľany – smer Vranov nad Topľou,

1.5 významné mestské komunikácie a významné cesty III. triedy

1.5.1 v meste Košice: prestavba Štúrovej ulice, Námestia osloboditeľov a Palackého ulice vrátane mimoúrovňového napojenia autobusovej stanice,

1.5.2 v meste Košice: stavba komunikačného prepojenia Masarykovej ulice a Triedy L. Svobodu s mimoúrovňovým krížením železničného uzla, Prešovskej cesty a s napojením na novú ľavobrežnú komunikáciu mesta,

1.5.3 stavba komunikačného prepojenia strediska turistiky a rekreácie Kojšovská hoľa – Zlatá Idka v úseku Rudník – Zlatá Idka – Bukovec,

1.5.4 cesta III/55813, úprava homogenizáciou na cestu II. triedy v úseku Humenné – Porúbka – Vinné – Zemplínska Šírava (cesta II/582),

1.5.5 cesta III/55334, východný obchvat mesta Kráľovský Chlmec vrátane nadjazdu nad hlavnou železničnou traťou v Pribeníku s prepojením na Biel a plánovaný miestny hraničný priechod Pribeník – Semjén (Maďarská republika),

1.5.6 cestné prepojenie terminálu Dobrá s územnou rezervou na možnosť jeho prípadného cestného prepojenia s terminálom Damóc na území Maďarskej republiky,

1.5.7 preložka cesty III/52621 na trase Roštár – smer Slavošovce v súvislosti s prestavbou cesty II/587 v Štítniku,

1.6 prestavby existujúcich a stavby nových cestných hraničných priechodov smerom na Ukrajinu

1.6.1 Vyšné Nemecké – Užhorod na ceste I/50,

1.6.2 Záhor – Storožnica, výhľad pre diaľnicu D1,

1.6.3 Čierna nad Tisou – Stráž (Čop) na ceste I/79,

1.6.4 Maťovské Vojkovce – Palovo na ceste II/552,

1.7 prestavby existujúcich a stavby nových cestných hraničných priechodov smerom do Maďarskej republiky

1.7.1 Milhosť – Tornyosnémeti na ceste I/68,

1.7.2 Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely na ceste I/79,

1.7.3 Hosťovce – Tornanádaska na ceste III/050168,

1.7.4 Domica – Aggtelek na ceste II/587,

1.7.5 Dobrá – Damóc na ceste III/55335,

1.7.6 Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely, priamo v obci peší priechod pri železničnej stanici,

1.7.7 Pribeník – Semjén na ceste III/55334,

1.7.8 Veľký Kamenec – Pacín na ceste III/55323,

1.7.9 Skároš – Hollóháza na ceste III/06821,

1.7.10 Trstené pri Hornáde – Kéked (Abaújvár) na ceste III/06824,

1.7.11 Perín – Hernádpetri na ceste III/050185,

1.7.12 Buzica – Kány na ceste III/050184,

1.7.13 Janík – Perecse na ceste III/050173,

1.8 stavby pre zariadenia kombinovanej dopravy

1.8.1 terminál nákladnej cestnej dopravy v Milhosti,

1.8.2 terminál nákladnej cestnej dopravy v hospodárskej zóne Košice – Bočiar,

1.8.3 terminál nákladnej cestnej dopravy pri hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom,

1.8.4 medzinárodný terminál kombinovanej dopravy Čierna nad Tisou v areáli západnej rampy v obci Dobrá.

2. Železničná doprava

2.1 modernizácia železničnej trate hlavného magistrálneho ťahu Žilina – Košice – Čierna nad Tisou na rýchlosť 120-160 km/h,

2.2 zdvojkoľajnenie a modernizácia trate severojužného magistrálneho ťahu na rýchlosť 120 km/h v úseku hranica s Poľskou republikou – Plaveč – Prešov – Kysak,

2.3 zdvojkoľajnenie a elektrifikácia južného magistrálneho ťahu v úseku Rimavská Sobota – Plešivec – Rožňava – Moldava nad Bodvou – Košice,

2.4 stavba vysokorýchlostnej trate Bratislava – Zvolen – Košice – hranica s Ukrajinou,

2.5 modernizácia a dostavba železničných uzlov Kysak a Košice,

2.6 stavby zariadení na prevádzkové ošetrenie a čistenie osobných vozňov na nových plochách v južnej časti železničného uzla Košice,

2.7 prestavba železničných mostov na Palackého ulici vrátane mimoúrovňového napojenia autobusovej stanice v Košiciach.

3. Letecká doprava

3.1 dostavba a modernizácia budov, predĺženie a rozšírenie existujúcej vzletovej a pristávacej dráhy medzinárodného letiska v Košiciach,

3.2 stavba centra nákladnej dopravy s prevádzkou CARGO na letisku v Košiciach vrátane cestného a vlečkového napojenia,

3.3 dostavba a vybavenie letiska v Spišskej Novej Vsi na kategóriu letiska miestneho významu.

4. Nadradená technická infraštruktúra

4.1 stavby vodných nádrží Rejdová na Slanej, Šopy na Perlovom potoku, Obišovce na Svinke, Medzev na Bodve, Nadabula na Slanej, Meliata na Muráni, Jablonov na Turni a Ladmovce na Bodrogu,

4.2 stavby prevodov vody

4.2.1 Hornád (Trstená pri Hornáde) – Bodva (Gombošský kanál),

4.2.2 Tisa (Malé Trakany) – Latorica (Boťany),

4.3 stavba poldra v Lekárovciach,

4.4 stavby vodovodov v meste Košice

4.4.1 predĺženie prepojovacieho potrubia DN 800 od základnej školy na Trebišovskej ulici po vodojem Terasa,

4.4.2 vodojem Červený Rak – Alejová ulica – Rastislavova ulica,

4.4.3 zaokruhovanie vodovodu po Moyzesovej ulici na úseku od Alžbetinej ulice po Štúrovu ulicu,

4.4.4 výtlačné potrubie: ústredná čerpacia stanica – vodojem Kalvária – vodojem Terasa,

4.4.5 rekonštrukcia výtlačného potrubia: ústredná čerpacia stanica – Podhradová,

4.4.6 rozšírenie vodovodu Suchá dolina,

4.4.7 výtlačný prívod z Podhradovej do Kavečian,

4.4.8 vodovod Košice-Barca,

4.5 stavby hlavných vodovodov vodárenských sústav

4.5.1 diaľkový privádzač vodárenská nádrž Rejdová – Rožňava,

4.5.2 prepojenie Rožňavského skupinového vodovodu a Muránskeho skupinového vodovodu na trase Slavec – Meliata – Jelšava,

4.5.3 prívody do Jovíc, Slavca, Vidovej, Gemerskej Hôrky, Paškovej a prívod Slavec – Rožňavské Bystré s odbočkami do Kružnej a Rakovnice,

4.5.4 prepojovacie potrubie medzi skupinovým vodovodom Koceľovce – Roštár – Štítnik a rožňavským skupinovým vodovodom na trase Štítnik – Pašková,

4.5.5 prívod z prameňa v Brdárke po Markušku s prepojením na jestvujúci prívod skupinového vodovodu Koceľovce – Roštár – Štítnik a pre odbočku do Brdárky,

4.5.6 prívod Tornaľa – Čoltovo s odbočkou do Gemerskej Panice a Bretky,

4.5.7 prívody s napojením na skupinový vodovod Spišská Nová Ves – Levoča na trasách

a) Spišské Tomášovce – Letanovce s odbočkou do Arnutoviec,

b) Hrabušice – Betlanovce s odbočkami do Odorína a Tepličky a napojenie vrtov južne od Spišskej Novej Vsi na existujúci prívod,

4.5.8 prívod zo Spišskej Novej Vsi do oblasti Krompachy – Margecany – Gelnica,

4.5.9 prívody s napojením na skupinový vodovod Košice na trasách

a) Šebastovce – Čaňa s prepojením na skupinový vodovod Východoslovenských železiarní,

b) Peder – Janík,

c) Moldava nad Bodvou – Budulov,

d) Moldava – Mokrance,

e) Cestice – Komárovce,

f) do Paňoviec,

g) Malá Ida – Rudník,

h) Jasov – Poproč,

i) z Bukovca do Nižného Klatova, Bašky a Hýľova,

j) Sady nad Torysou-Zdoba – Sady nad Torysou-Byster – Košická Polianka s odbočkou Sady nad Torysou-Byster – Košické Olšany,

k) Košice – Beniakovce – Hrašovík,

l) Krásna nad Hornádom – Nižná Hutka,

4.5.10 hlavný prívod v úseku Parchovany – vodojem Veľký Ruskov pre napojenie na Východoslovenskú vodárenskú sústavu,

4.5.11 prívody z úpravne vody Božčice: Horovce – Trhovište a Rakovec nad Ondavou – Trhovište – Bánovce nad Ondavou – Falkušovce – Malčice,

4.5.12 vodojem Nový Ruskov: Čeľovce – Zemplínska Nová Ves – Zemplínske Hradište – Novosad – Veľaty s prepojením na prívod Slovenské Nové Mesto – Trebišov a pre odbočky Zemplínska Nová Ves – Zemplínsky Klečenov, Novosad – Hraň – Brehov – Cejkov, Novosad – Kašov, Novosad – Zemplínske Jastrabie,

4.5.13 z prívodu Slovenské Nové Mesto – Trebišov do Veľat – Michaľan – Lastoviec a odbočky Byšta – Brezina a Byšta – Kazimír,

4.5.14 z prívodu Božčice – Sečovce do Višňova,

4.5.15 prepojovacie potrubie Dobrá – Biel a Biel – Veľké Trakany,

4.5.16 prepojenie z vodných zdrojov Kapoňa do ústredného vodojemu Boťany,

4.5.17 prívod pre napojenie na Východoslovenskú vodárenskú sústavu Michalovce – Palín – Stretávka s odbočkami na Jastrabie, Senné a Šamudovce – Hatalov – Malé Raškovce s odbočkami na Dúbravku a Budkovce – Sliepkovce,

4.5.18 prívod pre napojenie na hlavný prívod Boťany – Veľké Kapušany na trase Kapušianske Kľačany – Ptrukša s odbočkou Ruská – Budince,

4.5.19 prepojenie z prívodu Popričný – Michalovce s existujúcim vodovodom na Zemplínskej Šírave na trase Jovsa – Klokočov,

4.5.20 predĺženie prívodu Veľké Kapušany – Vojany do Drahňova,

4.5.21 predĺženie prívodu Strážske – Voľa s prepojením na skupinový vodovod Michalovce a pre odbočku Nacina Ves – Vybuchanec,

4.5.22 odbočky z prívodu Popričný – Michalovce na Hnojné – Závadka, Fekišovce, Lúčky, Hažín a Zálužice,

4.5.23 odbočky z prívodu Lekárovce – Veľké Kapušany do Maťovských Vojkoviec,

4.5.24 prepojenie vodných zdrojov Lekárovce – Pinkovce na Sobranecký skupinový vodovod na trase Pinkovce – Krčava s odbočkami do Bežoviec, Záhora a Tašule,

4.5.25 prívod z vrtov v Tibave a Choňkovciach do vodojemu Tibava a ďalej do Sobraniec,

4.5.26 prívod z vrtov v Baškovciach na trase Baškovce – Jasenov – Vyšná Rybnica s odbočkou Jasenov – Ruskovce a s prepojením na prívod z vodných zdrojov Popričný – Michalovce,

4.5.27 prívody z vrtov nad Vojnatinou do vodojemu Vojnatina, z vrtov v Porúbke, Koromli a Sejkove do vodojemu Orechová,

4.5.28 napojenie na vodné zdroje Popričný odbočkou Vyšné Remety – Úbrež,

4.5.29 prívody s napojením na skupinový vodovod Sobrance na trasách Komárovce – Ostrov – Kristy a Sobrance – Blatné Revištia,

4.6 stavby na rozšírenie skupinových vodovodov

4.6.1 prívod z vodného zdroja a prepojenie existujúceho vodovodu Silická Jablonica – Jablonov a odbočka do Hrušova,

4.6.2 prepojovacie potrubie vodovodov Slavošovce a Ochtiná cez Rochovce,

4.6.3 Kluknava – Richnava pre prívod z povrchového zdroja potoka Zlatná,

4.6.4 prívod z odberu Olcnavského potoka pre skupinový vodovod Olcnava – Bystrany,

4.6.5 prívod z vrtov v Svätojánskom údolí do Krompách,

4.6.6 skupinový vodovod Gelnica, napojenie povrchového vodného zdroja na trase Stará Voda – Helcmanovce – Gelnica,

4.6.7 skupinový vodovod Smolník – Smolnícka Huta, prívod do Mníška nad Hnilcom,

4.6.8 prívod vody z prameňa do Margecian,

4.6.9 skupinový vodovod Kráľovce na trasách

a) vrt Vajkovce – vodojem Kráľovce,

b) Ploské – Nová Polhora,

c) Kráľovce – Chrastné,

d) Kráľovce – Budimír,

e) Kráľovce – Vajkovce,

4.6.10 skupinový vodovod Bidovce na trasách

a) Ďurkov – Ruskov,

b) Ďurkov – Vyšný Čaj,

c) Bidovce – Košický Klečenov,

4.6.11 skupinový vodovod Vyšná Myšľa na trase Bohdanovce – Blažice s odbočkou na Bohdanovce – Nižný Čaj,

4.6.12 skupinový vodovod v Olšavskej doline na trasách Opiná – Herľany, Kecerovce – Bunetice a prívody do Vtáčkoviec a Kecerovského Lipovca,

4.6.13 skupinový vodovod Perín-Chym do Rešice,

4.6.14 skupinový vodovod Seňa – Belža,

4.6.15 skupinový vodovod Kačanov do Malčíc,

4.6.16 z Kalše do Slivníka – Kuzmíc,

4.7 stavby kanalizačných zberačov hlavných skupinových sústav

4.7.1 v meste Košice:

a) Námestie osloboditeľov – Jantárová ulica (zberač A VI) s napojením na zberač A,

b) Alejová ulica – Barčianska ulica – Barca s napojením na zberač D,

c) Podhradová – areál Anička s napojením na zberače B a A V,

d) napojenie na kanalizáciu a ústrednú čistiareň odpadových vôd pre mesto Košice: zberače Poľov – Lorinčík, Košice-Myslava – Vyšný Klátov a čistiarne odpadových vôd Kokšov-Bakša – Valaliky a Košice – Družstevná pri Hornáde,

4.7.2 na napojenie obcí Suché, Čečehov a Trnava pri Laborci a obcí Pozdišovce, Krásnovce, Šamudovce na čistiareň odpadových vôd Michalovce a predĺženie zberača z pravého brehu Zemplínskej Šíravy do Klokočova,

4.7.3 na napojenie obcí Hlivištia, Tibava, Horňa, Koňuš na kanalizáciu Sobrance s napojením na existujúci zberač Choňkovce – Sobrance a zberač na trase čistiareň odpadových vôd Sobrance – Nižná Rybnica,

4.7.4 na napojenie v smere od Nového Ruskova, Milhostova a Vojčíc na kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd Trebišov,

4.8 stavby zberačov skupinových kanalizácií a ich čistiarní odpadových vôd, ktoré budú v obciach Čečejovce, Milhosť, Kráľovce, Čaňa, Perín-Chym, Ruskov, Bidovce, Herľany-Žirovce, Budulov, Sokoľany, Nový Salaš, Bohdanovce, Dvorníky, Košická Polianka, Smolnícka Huta, Kačanov, Strážske, Nacina Ves, Bánovce nad Ondavou, Jovsa, Závadka, Iňačovce, Hatalov, Tušická Nová Ves, Pavlovce nad Uhom, Kapušianske Vojkovce, Oborín, Rudná, Brzotín, Dlhá Ves, Roštár, Pinkovce, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Blatné Revištia, Ruskovce, Lekárovce, Kristy, Spišské Tomášovce, Hrabušice, Spišské Vlachy, Krompachy, Zemplínska Nová Ves, Čierna nad Tisou, Kuzmice, Borša, Nižný Žipov, Veľké Ozorovce a Hraň,

4.9 rekonštrukcia, výstavba hrádzí alebo úprava korýt tokov v lokalitách

4.9.1 na toku Hornád v intraviláne miest Krompachy a Spišská Nová Ves, v úsekoch Kolinovce – Spišské Vlachy, Olcnava – Spišská Nová Ves, Smižany – Spišský Štiavnik (okrem úseku cez Slovenský raj), Spišský Štiavnik – Hranovnica, Spišské Bystré – Vikartovce a Košice-Vyšné Opátske – Košice-Ťahanovce,

4.9.2 na toku Bodva v úseku štátna hranica – Moldava nad Bodvou a v intraviláne Moldavy nad Bodvou,

4.9.3 na toku Turňa v mieste zaústenia do Bodvy,

4.9.4 na toku Ida od ústia po zaústenie Cestického potoka,

4.9.5 na toku Hnilec v úseku Mníšek nad Hnilcom – Švedlár a v intravilánoch Gelnice, Mníška nad Hnilcom, Švedlára a Nálepkova,

4.9.6 na toku Latorica od Brehova po štátnu hranicu,

4.9.7 na toku Laborec od ústia po zaústenie Uhu,

4.9.8 na toku Uh od štátnej hranice po ústie do Laborca,

4.9.9 na toku Trnávka v úseku Zemplínske Hradište – Vojčice,

4.10 stavby zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou

4.10.1 transformovne 110/22 kV v lokalitách Košice-centrum, Košice-Myslava a Sobrance,

4.10.2 rekonštrukcia a rozšírenie transformovní 400/110 kV Lemešany, Moldava nad Bodvou a Veľké Kapušany,

4.10.3 vedenie 2 x 400 kV Čierny Váh – Spišská Nová Ves – Lemešany,

4.10.4 vedenie 2 x 400 kV Lemešany – štátna hranica s Poľskou republikou,

4.10.5 vedenie 2 x 400 kV Lemešany – Moldava nad Bodvou,

4.10.6 rekonštrukcia 400 kV Lemešany – Veľké Kapušany,

4.10.7 vedenie 2 x 400 kV Lemešany – Veľké Kapušany,

4.10.8 vedenie 2 x 400 kV Veľké Kapušany – Mukačevo (Ukrajina) a Veľké Kapušany – Kisvárda (Maďarská republika) cez Ukrajinu,

4.10.9 vedenie 2 x 400 kV Moldava nad Bodvou – Maďarská republika,

4.10.10 vedenia 110 kV Moldava nad Bodvou – Východoslovenské železiarne Košice, Sobrance – Michalovce – transformovňa Voľa, Sobrance – Snina a Prakovce – Margecany a elektráreň Finiš – transformovňa 400/100 kV v Spišskej Novej Vsi,

4.10.11 prekládky 110 kV vedení: Budkovce – elektráreň Vojany EVO I, Michalovce – elektráreň Vojany EVO II, elektráreň Vojany EVO I – Kuzmice, elektráreň Vojany EVO I – Trebišov do transformovne Veľké Kapušany, okolo mesta Krompachy a v Košiciach v úseku Košická Nová Ves,

4.10.12 napájacie 110 kV vedenie pre transformovne Košice-centrum a Košice-Myslava,

4.11 stavba zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo územím okresov Michalovce, Trebišov, Košice-okolie a Rožňava,

4.12 stavba vnútroštátnej prepúšťacej stanice tranzitnej sústavy v okolí Belže,

4.13 stavby nadradených plynovodov

4.13.1 veľmi vysokotlakového na trasách: Nižná Myšľa – Bidovce – Kecerovce, Moldava nad Bodvou – Medzev a Brehov – Zemplín – Borša,

4.13.2 vysokotlakového na trasách: Prakovce – Smolnícka Huta, napojenie obce Nálepkovo s prepojením na plynovod v Mníšku nad Hnilcom, Nižná Slaná – Dobšiná s odbočkou na Rejdovú, Rožňava – Štítnik – Kunova Teplica – Plešivec, Brzotín – Lipovník, prípojky do obcí Žehra, Spišské Podhradie, Baldovce, Rudňany – Poráč a Užhorod (Ukrajina) – Vojany,

4.14 stavby diaľkových optických káblov na trasách Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, Košice – Trebišov, Košice – Slovenské Nové Mesto, Spišská Nová Ves – Rožňava, Nálepkovo – Dobšiná, Spišská Nová Ves – Štrba, Kráľovský Chlmec – Slovenské Nové Mesto, Veľké Kapušany – Vranov nad Topľou a Veľké Kapušany – Michalovce.

5. Odpadové hospodárstvo

5.1 rekonštrukcia mestskej spaľovne v Košiciach,

5.2 skládka priemyselného odpadu pre okresy Košice I-IV v Košiciach-Myslave,

5.3 riadené skládky komunálnych odpadov

5.3.1 pre okres Košice-okolie v juhovýchodnej časti územia a v Jasove (II. etapa),

5.3.2 pre okres Gelnica v Helcmanovciach,

5.3.3 pre okres Michalovce v Horovciach, Drahňove a Žabanoch,

5.3.4 pre okres Rožňava v Dobšinej a Plešivci,

5.3.5 pre okres Sobrance v Husáku (II. etapa),

5.3.6 pre okres Spišská Nová Ves v Spišských Vlachoch,

5.3.7 pre okres Trebišov v Luhyni, Svätušiach a Brehove.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.