Vyhláška č. 370/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Čiastka 101/2015
Platnosť od 12.12.2015
Účinnosť od 01.01.2016 do31.12.2018
Zrušený 79/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 312/2018 Z. z. vložil do zákona č. 79/2015 Z. z. nový § 136a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 370/2015 Z. z.

370

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. októbra 2015

o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. z) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu

(1) Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len „sadzba“) pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá je 0,27 eura za kilogram.

(2) Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály je 0,23 eura za kilogram.

(3) Sadzba pre kovové obaly je

a) 0,04 eura za kilogram železa a ocele,

b) 0,14 eura za kilogram hliníka a jeho zliatin.

(4) Sadzba pre výrobky z plastu je 0,17 eura za kilogram.

(5) Sadzba pre papier a lepenku je 0,02 eura za kilogram.

(6) Sadzba pre sklo vrátane obalového a tabuľového obločného skla je 0,02 eura za kilogram.

(7) Sadzba pre batérie a akumulátory za kilogram je

a) 6,31 eura, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa sa rovná alebo je menšia ako jeden kilogram,

b) 0,27 eura, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram.

(8) Sadzba pre motorové vozidlo je 66,39 eura za motorové vozidlo.

(9) Sadzba pre elektrozariadenia za kilogram je pre

a)veľké domáce spotrebiče
1.chladiace zariadenia..... 0,93 eura,
2.ostatné..... 0,53 eura,
b)malé domáce spotrebiče..... 0,66 eura,
c)informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
1.osobné počítače..... 1,66 eura,
2.ostatné..... 1,33 eura,
d)spotrebnú elektroniku
1.televízne prijímače..... 1,66 eura,
2.ostatné..... 1,33 eura,
e)osvetľovacie zariadenia
1.neobsahujúce ortuť..... 1,33 eura,
2.obsahujúce ortuť..... 1,66 eura,
f)elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí..... 0,66 eura,
g)hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely..... 0,66 eura,
h)zdravotnícke prístroje okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov..... 1,33 eura,
i)prístroje na monitorovanie a kontrolu..... 1,33 eura,
j)predajné automaty..... 0,66 eura.

(10) Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje je 0,07 eura za kilogram.

§ 2

Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu

Zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, je uvedený v prílohe.

§ 3

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129 ods. 4 zákona

(1) Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom právnická osoba okrem obce alebo fyzická osoba – podnikateľ,

b) názov obce a jej sídlo, ak je žiadateľom obec,

c) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má žiadateľ účet vedený v súvislosti s činnosťou, na ktorú žiada poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, a číslo tohto účtu,

d) názov a číslo rozhodnutia alebo oprávnenia, ktorým sa povolil výkon činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, a názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

e) výšku požadovaných prostriedkov z Recyklačného fondu,

f) navrhovaný účel a spôsob využitia prostriedkov Recyklačného fondu,

g) odôvodnenie žiadosti, ktoré obsahuje

1. charakteristiku činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu, a to najmä vo vzťahu k intenzifikácii alebo rozšíreniu systému nakladania s odpadmi v Slovenskej republike s dôrazom na kapacitné, technické, ekonomické, environmentálne a iné možnosti a zámery žiadateľa s konkrétnou špecifikáciou použitia požadovaných finančných prostriedkov z Recyklačného fondu,

2. charakteristiku cieľa, ktorý sa má realizáciou činnosti dosiahnuť, a to najmä vo väzbe na ciele programov odpadového hospodárstva a komoditné programy sektorov Recyklačného fondu a s ohľadom na existujúce a predpokladané zmluvné vzťahy zabezpečujúce splnenie tohto cieľa a predpokladané prínosy za obdobie minimálne troch rokov kvantifikované množstvom vyzbieraného a vytriedeného odpadu podľa jednotlivých komodít, množstvom zhodnotených odpadov podľa jednotlivých komodít, charakterizované aj spôsobmi zhodnotenia odpadov a projektovanou kapacitou na zhodnotenie odpadov,

3. materiálovú, technologickú, finančnú a inú účasť tretích osôb na činnosti,

4. podiel vlastných zdrojov na financovaní projektu a ich špecifikácia,

5. ďalšie informácie potrebné na preukázanie účelu a spôsobu využitia prostriedkov.

(2) Prílohou k žiadosti sú tieto doklady:

a) projekt činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky Recyklačného fondu s uvedením technickej a ekonomickej špecifikácie a náročnosti činnosti,

b) vybrané časti projektovej dokumentácie, súhrnný rozpočet, úhrnná technická správa, sprievodná správa, situačný výkres, ak to charakter činnosti umožňuje,

c) informácia o spôsobe výberu dodávateľa prác, materiálov a technológií,

d) zmluva s treťou osobou, ktorá sa má podieľať na činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky z Recyklačného fondu,

e) informácia o existujúcich zmluvných vzťahov žiadateľa súvisiacich s účelom, na ktorý sa prostriedky majú poskytnúť, ktoré dokumentujú postupy v procese nakladania s odpadmi,

f) informácia o doterajšej činnosti žiadateľa v oblasti odpadového hospodárstva vrátane dosiahnutých parametrov, najmä množstvá vyzbieraného, vytriedeného alebo spracovaného odpadu podľa jednotlivých komodít a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,

g) osvedčená kópia rozhodnutia alebo oprávnenia podľa odseku 1 písm. d),

h) informácia o technickej vybavenosti žiadateľa vrátane jej stručnej charakteristiky,

i) informácia o hospodárení žiadateľa a o jeho finančnej situácii,

j) informácia o úveroch žiadateľa,

k) informácia o možnosti zabezpečenia úveru žiadateľa v prospech Recyklačného fondu,

l) informácia o investíciách žiadateľa súvisiacich so zberom, s triedením a zhodnocovaním odpadu alebo so zberom a spracovaním starých vozidiel,

m) iné povolenia štátnych orgánov, ak to charakter činnosti vyžaduje,

n) iné doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v žiadosti a v jej prílohách.

(3) Prílohou k žiadosti žiadateľa s výnimkou obce okrem príloh podľa odseku 2 sú tieto doklady:

a) výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace alebo iné oprávnenie na podnikanie,

b) informácia v rozsahu súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadu peňažných tokov alebo informácia v rozsahu výkazu o príjmoch a výdavkoch k 30. júnu bežného roka, ak sa žiadosť podáva v druhom polroku bežného roka,

c) kópie dokladov o hospodárení, na ktorých základe žiadateľ urobil daňové priznania k dani z príjmov za posledné tri kalendárne roky činnosti žiadateľa alebo za celú dobu jeho činnosti, za ktorú urobil daňové priznania, ak činnosť vykonáva kratšiu dobu, a doklady potvrdzujúce zaplatenie dane z príjmov za tieto obdobia,

d) informácia o pohľadávkach a záväzkoch nie staršia ako jeden mesiac pred podaním žiadosti, a to v štruktúre podľa lehoty splatnosti za bežný rok, ich špecifikácia podľa termínov splatnosti do 30 dní, do troch mesiacov, nad tri mesiace a informácia o nedobytných pohľadávkach,

e) stručná charakteristika činnosti žiadateľa a vývoja jeho podnikateľských aktivít od začiatku bežného roka a finančný plán žiadateľa najmenej na obdobie splácania úveru vrátane plánu peňažných tokov, ak ide o podnikateľa žiadajúceho o úver,

f) doklad preukazujúci možnosť zabezpečenia úveru žiadateľa v prospech Recyklačného fondu, a to

1. doklad potvrdzujúci existenciu vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zábezpeky ku dňu podania žiadosti, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje; ak je predmetom zábezpeky nehnuteľnosť, prílohou k žiadosti je aj znalecký posudok nie starší ako dva mesiace,

2. písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje zabezpečiť úver ručením,

3. záručná listina v prípade bankovej záruky,

4. doklad o poistení predmetu zábezpeky, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje, alebo

5. iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na posúdenie žiadosti.

(4) Prílohou k žiadosti žiadateľa, ktorým je obec, okrem príloh podľa odseku 2, sú tieto doklady:

a) rozpočet na bežný rok schválený obecným zastupiteľstvom,

b) výkaz o plnení príjmov a výdavkov za posledný štvrťrok bežného roka pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka,

c) informácia v rozsahu súvahy za posledný kalendárny polrok pred podaním žiadosti a za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roka, prípadne zoznam pohľadávok a záväzkov za rovnaké obdobia,

d) výkaz príjmov a výdavkov a súvaha za posledné tri kalendárne roky, ak ide o žiadosť o úver,

e) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o žiadosť o úver,

f) predpoklad príjmov a výdavkov na obdobie, na ktoré sa požaduje úver,

g) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré rozhodlo o návrhu spôsobu zabezpečenia úveru obce v prospech Recyklačného fondu,

h) informácia o investíciách žiadateľa súvisiacich so zberom, triedením a zhodnocovaním odpadu alebo so zberom a spracovaním starých vozidiel, ak sú podľa povahy veci potrebné.

Zrušovacie ustanovenie

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 359/2005 Z. z.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.


Peter Žiga v. r.


Príloha k vyhláške č. 370/2015 Z. z.

ZOZNAM VÝROBKOV, MATERIÁLOV A ZARIADENÍ, ZA KTORÉ SA PLATÍ PRÍSPEVOK DO RECYKLAČNÉHO FONDU

A. Pneumatiky podľa § 124 ods. 1 písm. a) zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
4011Nové pneumatiky z kaučuku
4012Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku, plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku

B. Viacvrstvové kombinované materiály podľa § 124 ods. 1 písm. b) zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 4811Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810:
4811 51 00
4811 59 00
- Papier a lepenka, potiahnuté, impregnované alebo pokryté plastmi (okrem lepidiel):
-- Bielené, s plošnou hmotnosťou viac ako 150 g/m2
-- Ostatné

C. Kovové obaly podľa § § 124 ods. 1 písm. c) zákona

Kód podľa colného sadzobníkaNázov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 72. kapitolaŽelezo a oceľ
7211Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté
7212Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, so šírkou menšou ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté
ex 73. kapitolaPredmety zo železa alebo z ocele
7310Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:
7310 10 00S objemom 50 l alebo väčším (okrem 50 l a viac nerezových sudov na nápoje, kovových kadí, cisterien a bubnov)
S objemom menším ako 50 l:
7310 21Plechovky uzavierané spájkovaním alebo lemovaním:
7310 21 11Plechovky druhov používaných na konzervovanie potravín
7310 21 19Plechovky druhov používaných na konzervovanie nápojov
Ostatné, s hrúbkou steny:
7310 21 91Menšou ako 0, 5 mm
7310 21 990, 5 mm alebo väčšou
7310 29Ostatné:
7310 29 10s hrúbkou steny menšou ako 0, 5 mm
7310 29 90s hrúbkou steny 0, 5 mm alebo väčšou
7317 00Klince, cvočky, pripináčiky, spony vlnité aj skosené, svorky, sponky (okrem výrobkov položky 8305) a podobné predmety, zo železa alebo ocele, tiež s hlavičkou z ostatného materiálu, okrem predmetov s hlavičkami z medi
ex 76. kapitolaHliník a predmety z neho
7607Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0, 2 mm
7607 19Ostatné
ex 7612Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačených valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:
7612 10 00Stlačiteľné, valcovité zásobníky
7612 90Ostatné:
7612 90 20Zásobníky druhov používaných na aerosóly
7612 90 80-- Ostatné
7613 00 00Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn
7616 99 90Ostatné:
ex 83. kapitolaRôzne predmety zo základného kovu
8309Zátky, viečka a uzávery fliaš (vrátane korunkových uzáverov, korunkových čapov so závitom a nalievacích zátok), odtrhovacie kapsle (na uzávery fliaš), vrchnáky so závitom, plomby a ostatné príslušenstvo obalov, zo základných kovov
8309 90Ostatné:
8309 90 10Kapsle z hliníka s priemerom presahujúcim 21 mm
8309 90 90Ostatné
ex 96. kapitolaRôzne výrobky
9616Rozprašovače voňaviek a podobné toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy; labutienky a pudrovadlá na nanášanie kozmetických alebo toaletných prípravkov:
9616 10Rozprašovače voňaviek a podobné toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy z kovov:
9616 10 10Toaletné rozprašovače
9616 10 90Rozprašovacie zariadenia a hlavy

D. Plasty podľa § 124 ods. 1 písm. d) a e) zákona;

Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
3916Monofil, ktorého akýkoľvek rozmer prierezu presahuje 1 mm, prúty, tyčinky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované, z plastov:
3916 10 00Z polymérov etylénu
3916 20 00Z polymérov vinylchloridu
3916 90Z ostatných plastov:
3917Rúry, rúrky a hadice, a ich príslušenstvo (napríklad spojky, kolená, príruby), z plastov:
3917 21Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov etylénu:
3917 22Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov propylénu:
3917 23Rúry, rúrky a hadice, neohybné z polymérov vinylchloridu
3917 29 00Rúry, rúrky a hadice, neohybné z ostatných plastov
3917 31 00Ohybné rúry, rúrky a hadice s minimálnym tlakom prasknutia 27,6 MPa
3917 32 00Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, bez príslušenstva
3917 33 00Ostatné, nespevnené alebo nekombinované s ostatnými materiálmi, s príslušenstvom
3917 39 00Ostatné
3917 40 00Príslušenstvo
3918Podlahové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme dlaždíc; obklady na steny alebo stropy z plastov, definované v poznámke 9 k tejto kapitole
3919Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky a ostatné ploché tvary, z plastov, tiež vo zvitkoch
3920Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľahčené a nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi
3921Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pásy a pásky, z plastov
3922Kúpacie vane, sprchy, výlevky, umývadlá, bidety, záchodové misy, sedadlá a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky, z plastov
3923Výrobky z plastov na prepravu alebo balenie tovaru; zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery, z plastov
3924Stolový riad, kuchynský riad, ostatné potreby pre domácnosť a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov
3925Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
3926Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 3901 až 3914
4202 12 50Lodné kufre, cestovné kufre, puzdrá na toaletné potreby, diplomatky, aktovky, školské tašky a podobné schránky s vonkajším povrchom z tvarovaného plastového materiálu
4202 22 10Kabely a kabelky, tiež so závesným remeňom, vrátane kabeliek bez držadla s vonkajším povrchom z plastových fólií
4202 32 10Výrobky druhov nosených obvykle vo vrecku alebo v kabelke s vonkajším povrchom z plastových fólií
4202 92 11Cestovné tašky, tašky na toaletné potreby, plecniaky a športové tašky a vaky s vonkajším povrchom z plastových fólií
4202 92 15Puzdrá na hudobné nástroje s vonkajším povrchom z plastových fólií
4202 92 19Ostatné s vonkajším povrchom z plastových fólií
5607 41 00Z polyetylénu alebo polypropylénu Motúz na viazanie alebo balenie z polyetylénu alebo polypropylénu
9403 70 00Nábytok z plastov
9503 00 35Ostatné súpravy stavebníc a stavebnicové hračky z plastov
9503 00 95Ostatné z plastov
9606 21 00Gombíky z plastov, nepokryté textilným materiálom

E. Papier a lepenka podľa § 124 ods. 1 písm. f) zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
4801 00 00Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch
4802Nenatieraný papier a lepenka druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky 4801 alebo 4803; ručný papier a lepenka
4804Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenka položky 4802 alebo 4803
4805Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke 3 48. kapitoly Papier a lepenka, predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4805 40 00 Filtračný papier a lepenka
4806Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch
4807 00Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch
Okrem položky KN 4811 10 00 Dechtovaný, bitúmenovaný alebo asfaltovaný papier a lepenka
4808Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier druhov opísaných v položke 4803
4809Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraného alebo impregnovaného papiera na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené v kotúčoch alebo v listoch (hárkoch)
Okrem tovaru zatriedeného do podpoložky KN 4809 20 00 Samokopírovací papier
4810Papier a lepenka, natierané na jednej alebo na oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru:
ex 4811Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke 4803, 4809 alebo 4810
4811 41-- Samolepiace:
4811 49 00-- Ostatné
4814Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný transparentný papier
4816Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako položky 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané v škatuliach
4817Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera, alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu:
4819Škatule, debny, vrecia, vrecká a iné obaly z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien; škatuľové zaraďovače, listové zásobníky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky, druhov používaných v kanceláriách, obchodoch a podobne
4820Registre, účtovné knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky, potvrdenkové bloky, bloky listových papierov, memorandové zápisníky, diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo ostatné), dosky, spisové mapy, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky
4821Papierové alebo lepenkové štítky alebo nálepky všetkých druhov, tiež potlačené
4822Dutinky, cievky, potáče a podobné podporné telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky (tiež perforované alebo vytvrdzované)
4823Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien
Okrem položky KN 4823 20 00 Filtračný papier a lepenka
4901Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých listoch
4902Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál
4903 00 00Detské obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie
4904 00 00Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
4905Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené:
4908Obtlačky (decalcomanias)
4909 00 00Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, tiež s obálkami alebo ozdobami
4910 00 00Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov
4911Ostatné tlačoviny vrátane tlačených obrazov, a fotografií

F. Sklo podľa § 124 ods. 1 písm. g) zákona

Kód podľa colného sadzobníkaNázov výrobku podľa colného sadzobníka
7002Sklo v guľôčkach (okrem mikroguľôčok položky 7018), tyčiach alebo rúrach, nespracované
7003Liate sklo a valcované sklo, tabuľové alebo v profiloch, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované
7004Ťahané sklo a fúkané sklo, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované
7005Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, tabuľové, tiež s absorpčnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak však nespracované
7006 00Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nezarámované ani nevybavené ostatnými materiálmi
7007Bezpečnostné sklo pozostávajúce z tvrdeného alebo vrstveného skla
7008 00Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ
7009Sklenené zrkadlá tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok
7010Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné nádoby zo skla druhov používaných na prepravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváranie; zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla
7013Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018)
7014 00 00Signálne sklo a optické prvky zo skla (iné ako výrobky položky 7015), opticky neopracované
7016Dlažbové kocky, dosky, tehly, dlaždice, obkladačky a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla, tiež s drôtenou vložkou, druhov používaných na stavebné alebo konštrukčné účely; sklenené kocky a ostatný drobný sklenený tovar, tiež na podložke, na mozaiky alebo podobné ozdobné účely; okenné tabuľky vsadené do olova a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, tabuliach, doskách, škrupinách alebo podobných tvaroch
7017Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar, tiež so stupnicami alebo kalibrovaný
7018Sklenené perly, imitácie perál, imitácie drahokamov alebo polodrahokamov a podobný drobný sklenený tovar a výrobky z nich, iné ako bižutéria; sklenené oči, iné ako protetické výrobky; sošky a ostatné ozdobné predmety zo skla tvarovaného na kahane, iné ako bižutéria; sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm:

G. Batérie a akumulátory podľa § 124 ods. 1 písm. h) zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 8506Galvanické články a batérie:
8506 10- Na báze oxidu manganičitého
8506 30 00- Na báze oxidu ortuťnatého
8506 40 00- Na báze oxidu strieborného
8506 50- Lítiové
8506 60 00- Zinkovzdušné
8506 80- Ostatné galvanické články a batérie
ex 8507Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež s pravouhlé (vrátane štvorcových):
8507 10- Olovené, používané na štartovanie piestových motorov
8507 20- Ostatné olovené akumulátory
8507 30- Niklo-kadmiové
8507 40 00- Niklo-železné
8507 80 00- Ostatné akumulátory

H. Vozidlá podľa § 124 ods. 1 písm. i) zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
ex 8703Osobné automobily a ostatné motorové vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb (vozidlá iné ako sú uvedené v položke 8702 colného sadzobníka), vrátane osobných dodávkových a pretekárskych automobilov:
8703 21Ostatné vozidlá s vratným zážihovým piestovým spaľovacím motorom
S objemom valcov nepresahujúcim 1 000 cm3
8703 22S objemom valcov presahujúcim 1 000 cm3, ale nepresahujúcim 1 500 cm3
8703 23S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 3 000 cm3
8703 24S objemom valcov presahujúcim 3 000 cm3
8703 31Ostatné vozidlá so vznetovým piestovým spaľovacím motorom (s dieselovým motorom alebo s motorom so žiarovou hlavou)
S objemom valcov nepresahujúcim 1 500 cm3
8703 32S objemom valcov presahujúcim 1 500 cm3, ale nepresahujúcim 2 500 cm3
8703 33S objemom valcov presahujúcim 2 500 cm3
ex 8704Motorové vozidlá na nákladnú dopravu
8704 21Ostatné vozidlá so vznetovým piestovým spaľovacím motorom (s dieselovým motorom alebo s motorom so žiarovou hlavou)
S celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton

I. Elektrozariadenia podľa § 124 ods. 1 písm. j) zákona

Kategória č. 1Veľké domáce spotrebiče
1.1Veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť
1.1.aVeľké chladiarenské spotrebiče pre hypermarkety
1.1.bVýčapné chladiace zariadenia
1.2Chladničky
1.3Mrazničky
1.4Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
1.5Práčky
1.6Sušičky
1.7Umývačky riadu
1.8Sporáky a rúry na pečenie
1.8.aSporáky a rúry na pečenie s obsahom azbestu
1.9Elektrické sporáky
1.9.aElektrické sporáky s obsahom azbestu
1.10Elektrické varné dosky
1.11Mikrovlnné rúry
1.12Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.13Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.14Elektrické radiátory
1.15Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.15.aPlynové vykurovacie kotle a plynové vykurovacie kotle so zásobníkom na TUV
1.16Elektrické ventilátory
1.17Klimatizačné zariadenia
1.17.aMobilné klimatizačné zariadenia
1.17.bSplitové a multisplitové klimatizačné zariadenia
1.18Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
1.19Iné
Kategória č.2Malé domáce spotrebiče
2.1Vysávače
2.2Čističe kobercov
2.3Iné spotrebiče na čistenie
2.4Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6Hriankovače
2.7Fritézy
2.8Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9.Elektrické nože
2.10Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.10.aBezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12Váhy
2.13Iné
2.13.1.Erotické pomôcky
2.13.2.Elektronické cigarety
Kategória č. 3Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1Servery
3.2Minipočítače
3.3Tlačiarne
3.3.1.Tlačiarne pre profesionálne použitie s tonerom 08 03 18
3.3.2.Tlačiarne pre profesionálne použitie s tonerom 08 03 17
3.3.3.Tlačiarne pre domáce použitie s tonerom 08 03 18
3.3.4.Tlačiarne pre domáce použitie s tonerom 08 03 17
3.4Osobné počítače
3.5Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom
3.5.1.Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT
3.5.2.Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom okrem CRT
3.5.3LCD zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom
3.5.4LED zobrazovacie zariadeniak osobným počítačom
3.5.5Súbor zobrazovacích panelov zoradených do informačných video stien
3.6Klávesnica
3.7Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
3.8Reproduktory k osobným počítačom
3.9Laptopy
3.9.1Laptopy obsahujúce Lionové akumulátory
3.10Notebooky
3.10.1Notebooky obsahujúce Lionové akumulátory
3.11.Elektronické diáre
3.12.Tlačiarne
3.12.1.Tlačiarne pre domáce použitie s tonerom 08 03 18
3.12.2.Tlačiarne pre domáce použitie s tonerom 08 03 17
3.13.Kopírovacie zariadenia
3.14.Elektrické a elektronické písacie stroje
3.15Vreckové a stolové kalkulačky
3.16Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
3.16.1CD disky, pamäťové karty
3.17Užívateľské terminály a systémy
3.18Faxové prístroje
3.19Telex
3.20Telefónne prístroje
3.21Telefónne automaty
3.22Bezdrôtové telefónne prístroje
3.23Mobilné telefónne prístroje
3.24Záznamníky
3.25Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
3.26Iné
Kategória č. 4Spotrebná elektronika
4.1Rozhlasové prijímače
4.2Televízne prijímače
4.2.1.Televízne prijímače s CRT obrazovkami
4.2.2.Televízne prijímače bez CRT
4.2.3LCD televízne prijímače
4.2.4LED Televízne prijímače
4.3Videokamery
4.4Videorekordéry
4.5Hi-Fi zariadenia
4.6Zosilňovače zvuku
4.7Hudobné nástroje
4.8Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií
4.9Iné
4.10Fotovoltaické panely s príslušenstvom (káblové rozvody, meniče, meracie panely)
Kategória č. 5Osvetľovacie zaradenia
5.1Svetelné zdroje
5.1.1.Lineárne žiarivky
5.1.2.Kompaktné žiarivky
5.1.3.Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.1.4.Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.1.5.LED žiarovky
5.1.6.
5.2.Svietidlá
5.2.1.Svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácnosti
5.3.Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené
Kategória č. 6Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
6.1Vŕtačky
6.2Pílky
6.3Šijacie stroje
6.4Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
6.5Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely
6.6Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
6.7Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
6.8Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
6.9Iné
Kategória č. 7Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2Konzoly na videohry
7.3Videohry
7.4Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
7.5Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.5.1.Elektrobicykle
7.5.2Elektrobicykle s Ni-Cd akumulátormi
7.6Hracie automaty
7.7Iné
Kategória č. 8Zdravotnícke prístroje (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
8.1Zariadenia na rádioterapiu
8.2Kardiologické prístroje
8.3Prístroje na dialýzu
8.4Dýchacie prístroje
8.5Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku
8.7Analyzátory
8.8Mrazničky
8.9Prístroje na fertilizačné testy
8.10Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení, alebo postihnutia
8.10.1.Merače krvného tlaku
8.10.2.Merače hladiny cukru
8.10.3.Inhalačné prístroje
8.10.4.UV hrebeň pre liečbu svetelnými lúčmi
8.10.5.Fototerapeutické svetlo
8.11Iné
8.11.1.Germicídne lampy
8.11.2.Negatoskopy
Kategória č. 9Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2Tepelné regulátory
9.3Termostaty
9.4Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť, alebo ako laboratórne zariadenia
9.5Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach
Kategória č. 10Predajné automaty
10.1.Predajné automaty na teplé nápoje
10.2.Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3.Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4.Automaty na výdaj peňazí
10.4.1Automaty na výdaj parkovacích kariet
10.5.Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov

J. Minerálne a mazacie oleje podľa § 124 ods. 1 písm. k) zákona

Kód podľa
colného
sadzobníka
Názov výrobku podľa colného sadzobníka
2709 00Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové:
ex 27102710 19 71
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70% alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje:
--- Ťažké oleje:
--- Mazacie oleje; ostatné oleje:
--- Určené na špecifické spracovanie
2710 19 81--- Na ostatné účely:
--- Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny
2710 19 83--- Kvapaliny na hydraulické účely
2710 19 87--- Prevodové oleje a redukčné oleje
2710 19 91--- Prípravky používané pri obrábaní kovov, oleje na uvoľňovanie odliatkov z foriem, antikorózne oleje
2710 19 93--- Elektrické izolačné oleje
2710 19 99--- Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje