Oznámenie č. 222/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o metodike analýzy zmesového odpadu

Platnosť od 13.08.2020

222

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. aa) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2019 Z. z. vydalo

opatrenie z 29. júla 2020 č. 1/2020 o metodike analýzy zmesového odpadu.

Opatrenie ustanovuje metodiku analýzy zisťovania druhov jednotlivých zložiek odpadov zastúpených v zmesovom odpade a ich množstiev. Metodika bola vypracovaná z hľadiska potrieb ministerstva poznať zloženie zmesového odpadu na účely nastavenia ďalšieho smerovania odpadového hospodárstva a aj v súvislosti s určitými reportingovými povinnosťami vo vzťahu k Európskej únii. Ministerstvo bude analýzy vykonávať prostredníctvom poverenej organizácie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 3/2020 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk/.