Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.09.2019 123/2019 Z. z. Novela vyhláška o kreditovom systéme štúdia
01.09.2019 124/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii
01.09.2019 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
01.09.2019 173/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
01.09.2019 186/2019 Z. z. Novela nariadenia o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a prípojných vozidiel
01.09.2019 201/2019 Z. z. Nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
01.09.2019 204/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
01.09.2019 216/2019 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
01.09.2019 217/2019 Z. z. Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
01.09.2019 218/2019 Z. z. Novela zákona o verejných prácach
01.09.2019 219/2019 Z. z. Novela zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
01.09.2019 221/2019 Z. z. Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.09.2019 222/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
01.09.2019 223/2019 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
01.09.2019 224/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.09.2019 225/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
01.09.2019 226/2019 Z. z. Novela zákona o prídavku na dieťa
01.09.2019 241/2019 Z. z. Novela zákona o registri partnerov verejného sektora
01.09.2019 242/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
01.09.2019 244/2019 Z. z. Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
01.09.2019 245/2019 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
01.09.2019 246/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
01.09.2019 262/2019 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
01.09.2019 263/2019 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“
01.09.2019 264/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov
01.09.2019 268/2019 Z. z. Novela vyhlášky o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov
01.09.2019 269/2019 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
01.09.2019 270/2019 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
01.09.2019 271/2019 Z. z. Novela nariadenia o používaní profesijných titulov viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
01.09.2019 272/2019 Z. z. Novela nariadenia o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármii
15.09.2019 274/2019 Z. z. Vyhláška o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
26.09.2019 270/2018 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
30.09.2019 283/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
30.09.2019 289/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020