Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.07.2019 11/2019 Z. z. Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
01.07.2019 65/2019 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
01.07.2019 99/2019 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
01.07.2019 104/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
01.07.2019 129/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
01.07.2019 149/2019 Z. z. Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
01.07.2019 151/2019 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
01.07.2019 154/2019 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
01.07.2019 155/2019 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
01.07.2019 156/2019 Z. z. Novela Obchodného zákonníka
01.07.2019 158/2019 Z. z. Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
01.07.2019 168/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe
01.07.2019 171/2019 Z. z. Novela vyhlášky o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva
01.07.2019 172/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a na opatrovanie
01.07.2019 176/2019 Z. z. Opatrenie o sumách stravného
01.07.2019 178/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
01.07.2019 182/2019 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
01.07.2019 183/2019 Z. z. Opatrenie o úprave súm životného minima
01.07.2019 184/2019 Z. z. Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
01.07.2019 185/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
01.07.2019 187/2019 Z. z. Novela vyhlášky o označovaní balení kontrolných známok spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov
01.07.2019 188/2019 Z. z. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
09.07.2019 198/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave
15.07.2019 189/2019 Z. z. Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu
15.07.2019 202/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny
16.07.2019 208/2019 Z. z. Novela zákona o volebnej kampani a zákona o politických stranách a politických hnutiach
16.07.2019 209/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
16.07.2019 210/2019 Z. z. Novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch a zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd
22.07.2019 314/2016 Z. z. Novela zákona o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
22.07.2019 203/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
31.07.2019 237/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
31.07.2019 238/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie.