Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2019 150/2019 Z. z. Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
01.08.2019 161/2019 Z. z. Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
01.08.2019 199/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
01.08.2019 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
01.08.2019 205/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti
01.08.2019 206/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
01.08.2019 207/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
01.08.2019 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.08.2019 212/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
01.08.2019 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
01.08.2019 214/2019 Z. z. Novela Trestného zákona
01.08.2019 215/2019 Z. z. Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme
01.08.2019 220/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
01.08.2019 227/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
01.08.2019 239/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
09.08.2019 250/2019 Z. z. Novela vyhlášky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16.08.2019 255/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
16.08.2019 256/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
20.08.2019 252/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne